Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur och stadsplanering? Samfundet S:t Eriks årsbok söker ta de stora greppen och bjuda in engagerade, kunniga författare. Årsboken skickas ut till medlemmarna och säljs även av S:t Eriks kansli, Stadsmuseet och i bokhandeln. Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903. Redaktörerna Karl Hildebrand och Gustaf Lindgren skrev i förordet till den första årsboken:

”Samfundet, som står under H. Maj:t Konungens höga skydd, vill hafva sin uppmärksamhet riktad på Stockholms forntid och dess historia, på nutiden med dess mångskiftande kultur och olikartade behof samt på den lösning af nutidens spörsmål, som hörer framtiden till. Detta samfundets vidsträckta program bör enligt redaktionens uppfattning afspeglas i dess årspublikation, och det har varit en medveten sträfvan att låta detta speglas redan i första årgången”.

 

Avsikten med samfundets utgivning av årsboken är enligt samfundets stadgar

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken.
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

 

Genom årsboken får medlemmarna tillfälle

  • att ta del av kunskaper om Stockholms historia fram till våra dagar
  • att ta del av aktuella tankar och planer för Stockholms utveckling

 

Innehållet i årsboken kan

  • beskriva, utveckla, analysera, diskutera frågor som rör Stockholms stadsbild, dess natur, historia eller dess utveckling i stort utifrån ett viktigt aktuellt tema eller
  • utgöra en antologi med olika vetenskapliga artiklar som ligger i frontlinjen av pågående Stockholmsforskning och som inte publiceras så att de kommer allmänheten till del på annat sätt

Redaktion

Redaktionen för årsboken består av Ann Pålsson, redaktör, Monica AnderssonLaila Reppen, Jonas Berglund och Susanne Ingo .