2018 Stockholm City – Stadskultur, demokrati och spekulation

200 kr

I äldre tider låg Stockholms och hela Sveriges ekonomiska och administrativa centrum på Stadsholmen, nuvarande Gamla Stan. När järnvägen byggdes ut efter mitten av 1800-talet flyttade många funktioner till mer centrala och rymliga lägen på nedre Norrmalm, det vi idag kallar City.
Ända sedan dess har förväntningar på ekonomisk avkastning och strävan efter modernitet varit bakgrunden till ofta riskfyllda fastighetsinvesteringar. Omfattande rivningar av äldre värdefull bebyggelse i City vid mitten av 1900-talet – då den stora citysaneringen genomfördes – lämnade plats åt samhällsstyrda och omdebatterade satsningar. Idag pågår denna utveckling med full kraft.
    Stockholms City sammanfattar de samtida utmaningar, drivkrafter och moden som motiverat till satsningar i Stockholms kärna. Med utgångspunkt från texter, bilder, planskisser och ritningar ställs här en rad frågor: Hur såg bebyggelsen och stadsplanerna ut i Stockholms kärna under förra seklet? Hur ser de ut idag? Vilka kapitalstarka aktörer fanns på 1800- och 1900-talen, och hur påverkade de stadsbilden? Vilka bodde i Gamla Klara före rivningarna? Vilka bor där nu? Vilka arkitekter skapade samtidshistoria? På vilket sätt har järnvägens dragning och bilismen påverkat stadsbilden? Hur såg modet och moderniteten ut på 1960-talet? Och vem äger City idag?
Mot bakgrund av såväl ekonomiska, politiska, kulturhistoriska som sociala förhållanden och synsätt skildrar ett femtontal experter här Citys moderna historia.