Hämta Mark- och miljödomstolens dom här

Ja idag meddelades alltså Mark- och miljödomstolens dom i målet avseende den
överklagade detaljplanen för Gröna Lund (Skeppsholmsviken 6 m.fl. i stadsdelen Djurgården).

Domstolen var enig om slutsatsen att en utvidgning av området inte är tillåtlig ”enligt
förarbetena till lagstiftningen om Nationalstadsparken” samt ”att det historiska landskapets
natur- och kulturvärden för riksintresset Nationalstadsparken skadas”.

Glädjande besked för Samfundet S:t Erik som upprepat yttrat sig i ärendet, överklagat
antagandet av detaljplanen och som i slutet av mars deltog som en av flera klagande
organisationer i domstolsförhandlingar och syn i ärendet (våra yttranden finns att
hämta på hemsidan under just ”Yttranden”) .

 

Utdrag ur mmöd:s dom:

Samfundet S:t Erik
Föreningen anser att detaljplanen skulle medföra påtaglig skada på riksintresset
Stockholms innerstad med Djurgården och att den strider mot miljöbalkens
bestämmelser för Kungliga nationalstadsparken. Detaljplanen ska därför upphävas.

De höga attraktionerna kommer att bilda bjärt färgade, täta och bullrande byggnads-
komplex. De i detaljplanen tillåtna höjderna motsvarar ett femtonvåningshus, ett
tolvvåningshus, tre tiovåningshus och ett sexvåningshus. Från vattnet samt inte
minst från Strandvägen, Gamla stan, Skeppsholmen och Södermalm skulle
Djurgårdens byggnader och natur helt eller delvis skymmas av de höga
åkattraktionerna, vilka visuellt kan te sig som ett jättelikt, cirka 72 meter långt
sammanhängande byggnadsverk.

Detaljplanens höga byggnadsverk strider helt mot kraven i länsstyrelses Vård och
utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken 
(Rapport 2012:33) och står i
strid med miljöbalkens bestämmelser gällande Kungliga nationalstadsparken.

Planen strider även mot miljöbalkens bestämmelser gällande det kulturhistoriska
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Det gäller ett stort antal uttryck
för riksintresset, främst Djurgårdens bebyggelse och rekreationslandskap, Stockholmska
särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen och Stockholms inlopp,
vyerna från viktiga utsiktspunkter samt stadssiluetten med den begränsade hushöjden.

Detaljplanen strider dessutom mot bestämmelserna i 2 kap. 6 § 1 plan- och bygglagen.
Samfundet S:t Erik anser att det inom hela planområdet bör tillåtas högst 12 meter höga
åkattraktioner.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere