Nytt yttrande om Färgarplan, Södermalm

Förslag för nya bostäder vid Färgarplan
Bild via Stockholm Växer

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 50 nya bostadsrätter och en kommersiell lokal vid Tengdahlsgatan, Södermalm, på ett område som för tillfället upptas av en planterad torgyta med 16 parkeringsplatser.

Tre fristående byggnadskroppar är tänkta att utformas i trä med sockelvåning beklädd med sten. Planförslagets intention är att i skala inordna sig i områdets historiskt förankrade bebyggelsekaraktär och att genom fasadarkitekturens uttryck och material bilda en tydlig avläsbar enhet med respekt för intilliggande byggnaders karaktär.

Trots det avstyrker Samfundet S:t Erik planförslaget. En växande stad behöver utvecklas med offentliga rum och en sammankopplande grönstruktur – inte bara förtätas. I ett bredare stadsbyggnadsperspektiv utgör Färgarplan en av få torgytor på östra Södermalm som har potentialen att utvecklas till ett torg. Bebyggelseförslaget, om än välstuderat vad gäller volymbehandling och arkitektoniska kvaliteter, skärmar även av ett viktigt rörelsestråk mellan Vitabergsparken och Hammarbyhamnen. Förlusten av det öppna stadsrummet, med stor potential att utvecklas till ett funktionellt torgrum, uppvägs inte av de få bostäder som tillskapas.

 Läs yttrandet i sin helhet här: Färgarplan, Södermalm 8_57, dnr 2015-10893, 20230810

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere