Nytt yttrande angående Västberga vid kvarteret Pulkan

Nya bostäder vid Västertorpsvägen
Visionsbild: Pöner + Pettersson AB via Stockholm Växer

Planförslaget, invid Västertorpsvägen, innebär 60 nya lägenheter uppförda i fyra nya punkthus om fem våningar med underjordiskt garage och mindre bostadsgårdar. I planområdets direkta närhet dominerar smala lamellhus från 1950-talet med fasader putsade i jordfärger – ofta i två kulörer – och sadeltak. Byggnaderna är grönklassificerade av Stadsmuseet. Till bostadshusen hör stora gårdar med gräsytor, berghällar och naturmark.

Samfundet S:t Erik anser att tillkommande bebyggelse skulle kunna vara möjlig under förutsättning att en större förståelse visas för den lokala kontexten. Ambitionen med ett enhetligt arkitektoniskt uttryck som samspelar med omgivande bebyggelse bedöms inte uppfyllas. Den för platsen nya typologin tillsammans med en ny täthet, nya material och ianspråk-tagandet av naturmark medför för många avvikelser från de lokala karaktärsdragen. Genom intrånget på naturmarken försämras även den viktiga entrén till Västertorpsstråket påtagligt. Samfundet avstyrker därför förslaget i sin nuvarande utformning.

Med hänvisning till områdets höga kulturhistoriska värden efterlyser samfundet att en antikvarisk utredning med konsekvensanalys utförs. Samfundet föreslår även att staden tar ett större samlat helhetsgrepp för områdets framtida utveckling genom en fördjupning av översiktsplanen, och genom framtagandet av detaljplaner som vinner laga kraft innan markupplåtelsen realiseras.

Läs yttrandet i sin helhet här: Västberga 1_1, förslag till detaljplan invid kv. Pulkan 20230829

Nya bostäder vid kvarteret Pulkan, Västberga Nya bostäder vid kvarteret Pulkan, Västberga Nya bostäder vid kvarteret Pulkan, Västberga

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere