Nytt yttrande angående Sparrmansvägen, Hammarbyhöjden

Samfundet S:t Erik ser positivt på förslaget till bebyggelse vid Sparrmansvägen. Förslaget tar värdefull naturmark i anspråk men inordnar sig i den generella områdeskaraktären och tillför kvaliteter i stadsbilden i form av en aktivering av gaturummet genom de lokaler som föreslås. 

De två nya bostadshusen utformas som lameller i fyra våningar med smala gavlar och sadeltak. Med sin skala och geometri inordnar de sig i Hammarbyhöjdens typologi med lamellbebyggelse från 1930-talet. Byggnadernas uttryck är nedtonat med enkla former och symmetrisk placering av fönster och balkonger. Inspirerat av Hammarbyhöjdens befintliga bebyggelse får de sina egna identiteter genom särskiljande detaljering och kulörkomposition. De nya byggnaderna föreslås ha bottenvåningar med många entréer, stora glaspartier och uteplatser mot gatan, vilket står i kontrast mot områdets befintliga bostadsbebyggelse som har slutna bottenvåningar.

Läs yttrandet i sin helhet här: Ang detaljplaneförslag för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1_1 m.fl. vid Sparrmansvägen

Nya bostäder vid Sparrmansvägen, Hammarbyhöjden
Visionsbilder av Varg arkitekter via Stockholm Växer

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere