Nytt yttrande angående Mariehäll, Bromma

Visualiseringsbild av Tengbom med Bällstavägen i mitten

Samfundet S:t Erik ställer sig positivt till planförslaget, som avser möjliggöra för cirka 320 bostäder, förskola samt lokaler för centrumändamål längs med Bällstavägen i Mariehäll. Den tillkommande bebyggelsen är placerad tätt intill gatan, och följer topografin med en tilltagande höjdskala om två till nio våningar med högsta punkt invid korsningen Kratsbodavägen. Bebyggelsens placering syftar till att skapa en stadsmässighet och ett tydligt definierat gaturum i enlighet med översiktsplanens mål.

Samfundet anser att planen är ett utmärkt exempel på hur översiktsplanens intentioner kan genomföras i detaljplaneringen.

Läs yttrandet i sin helhet här: Enigheten 25 och 26 samt Hingsten 1 och 2 m.fl., Mariehäll, Bromma, dnr 2020-09402

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere