Nytt yttrande angående Lövholmen, Liljeholmen

Samfundet S:t Erik har yttrat sig angående detaljplanen för Lövholmen, vid Liljeholmen. Detaljplanen innebär att det tidigare industriområdet på Lövholmen omvandlas till en tät stadsdel med ca 1 800 bostäder och lokaler för service, kontor, kultur samt förskolor.

Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget i föreliggande form. Kulturmiljön behöver hanteras mer varsamt – ett flertal byggnader rivs och den tillkommande bebyggelsen är både massiv och storskalig. De resliga volymerna kommer att påverka stadsbilden negativt och är omotiverat höga i förhållande till topografin.

Det är positivt att kajstråket öppnas upp och mötesplatser skapas, men friytan på kvartersmark håller låg kvalitet med små och mörka bostads- och förskolegårdar.

Detaljplanen behöver utvecklas så att intentionen med bebyggelsen, som avses utföras med en hög arkitektonisk kvalitet samt bidra med en variation och detaljrikedom till stads- och gaturummen, infrias. Framför allt gäller det höjdmarkörerna, signaturbyggnaderna och tak-landskapet.

Läs yttrandet i sin helhet här: Lövholmen 12 m fl, Liljeholmen, dnr 2017-13571, 20231026 2

Förslag för Lövholmen
Vy från Reimersholme. Visualiseringar av FOJAB via Stockholm växer

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere