Nytt yttrande angående bostäder i västra Liseberg, Hägersten-Älvsjö

Nya bostäder i Liseberg, Stockholm, mot Åbyvägen
Visionsbild av ÅWL. Nya bostadshus mot den trafikerade Åbyvägen

 

Planförslaget möjliggör flerbostadshus enligt Stockholmshuskonceptet i nordvästra Liseberg, med cirka 125 bostäder, lokaler för centrumändamål och en ny kvartersgata. Bebyggelsen vänder sig mot Lisebergsvägens vändplan, med baksidan mot Åbyvägen.

Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget då det tydligt avviker från översiktsplanens intentioner. I föreliggande form skulle samrådsförslaget förhindra eller omöjliggöra en omvandling av Åbyvägen i linje med stadens översiktsplan. Planförslaget bör därför omarbetas, och möjligheterna att förbättra den viktiga kopplingen över järnvägen via den intilliggande bron över till Västberga allé bör tas till vara. Samfundet ser också möjligheten att en sådan bearbetning skulle kunna leda till fler bostäder än vad samrådsförslaget visar.

Det bostadsmål som staden i bred politisk enighet strävar efter att nå ställer stora krav på utbyggnadstakten under de närmaste åren. Samfundet anser därför att det är av yttersta vikt att staden håller sig till de övergripande strategier som beslutats av stadsfullmäktige. I annat fall riskerar utbyggnaden att leda till en försämring av stadsmiljön och ett hinder för stadens framtida utveckling.

Läs yttrandet i sin helhet här: Del av fastigheten Västberga 1_1 intill Lisebergsvägen, dnr 2020-14445

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere