Samfundet S:t Erik har gjort det igen …

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN UPPHÄVER BYGGLOV FÖR F.D. KANSLIHUSET!

Ni kanske har undrat vad som försiggår bakom de inplastade fasaderna till det blåklassificerade f.d. Kanslihuset (kv Mars & Vulcanus 1) i Gamla stan? Svaret är att det här, sedan ett par år tillbaka, pågår en omfattande om- och tillbyggnad i riksdagsförvaltningens regi som bland annat innebär att entrén till västra gården vid Rådhusgränd byggs igen och Myntgränd överglasas. Syftet är att skapa ändamålsenliga lokaler för riksdagens ledamöter och tjänsteman.

Bygglovet som klubbades i stadsbyggnadsnämnden i maj 2019, har överklagats av SAMFUNDET S:t ERIK i flera instanser, med motiveringen att åtgärderna är oförenliga med bland annat byggnadens kulturhistoriska värde, riksintresset Stockholms stad med Djurgården och gällande detaljplan. Och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen givit oss rätt!!!

Domstolens slutsats lyder:
Eftersom den lovsökta tillbyggnaden står i strid med förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § PBL och den gällande detaljplanen saknas det förutsättningar att ge bygglov. Mark- och miljödomstolens dom ska således ändras och beslutet om bygglov upphävas.

Avgörandet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

……………………..

Not:
Kanslihuset i Gamla stan uppfördes åren 1922–36 efter en uppmärksammad arkitekttävling som vanns av Isak Gustaf Clason och Wolter Gahn. Tempelportiken mot Mynttorget, är dock en reminiscens från 1790-talets omgestaltning av den tidigare byggnaden ”Kungliga myntet”, och utformades av arkitekterna Olof Tempelman och Carl Fredrik Adelcrantz.

Samfundet S:t Eriks överklaganden för ”Mars & Vulcanus” (Kanslihuset) finns att hämta under Yttranden.

Hämta möd:s dom här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere