Samfundet S:t Erik har yttrat sig i ärendet Sju Sekel 1 (Apple-butik i Kungsträdgården).

Sju Sekel 1 i stadsdelen Norrmalm, samråd om förslag till detaljplan, S-Dp 2016-00310

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny storskalig byggnad med lokaler för detalj- handel på fastigheten Sju Sekel, vilken utgör en del av Kungsträdgården, Stockholms och Sveriges viktigaste offentliga park och värdekärna i riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården.

Om förslaget realiseras skulle det innebära att den befintliga serveringsbyggnaden ersätts med en betydligt större byggnadsvolym i Kungsträdgårdens möte med Hamngatan; att 375 m2 av den ur parkhistorisk synpunkt mest betydelsefulla anläggningen i Sverige och Stockholms mest symbol- laddade offentliga rum privatiserades och; att ett av den centrala stadens viktigaste offentliga rum separerades från den centrala stadens sekvens av offentliga platser och stråk.

Samfundet S:t Erik motsätter sig förslaget i sin helhet då det skadar bärande parkhistoriska, funktionella, sociala och stadsbyggnadsmässiga värden genom:

  • Att ta 375 m2 av Kungsträdgården, Sveriges och Stockholms trädgårds- och stadsbyggnads- historiskt viktigaste park, i anspråk för kommersiellt ändamål.
  • Att ersätta lokaler för serveringar och restauranger med lokal för detaljhandel, vilken försvagar parken som offentligt rum.
  • Att genom den föreslagna byggnadsvolymen sluta parken mot Hamngatan och därmed försvaga koppling och flöden in i Kungsträdgården från norr.
  • Att radikalt och negativt förändra ett bärande stadsbyggnadsmotiv där Hamngatestråket öppet kopplar till Norrmalmstorgs och Berzeeli parks offentliga rum, samt försvaga Hamngatans visuella koppling till Norrström.

Samfundet S:t Erik avvisar bestämt föreliggande planförslag med ovanstående motivering. Samfundet efterlyser i stället tydliga och offensiva parkpolitiska riktlinjer för att återföra Kungsträdgården till stadens viktigaste offentliga, icke kommersiella och grönskande vardags- rum, där asfalten ersätts med en markbeläggning av grus värdig en park och där utblickarna öppnas mot Slottet och Norrström genom att scenen flyttas.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson        Jonas Berglund

Ordförande                    Styrelseledamot

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere