Samrådsförslag för Orgelpipan 7, del av Norrmalm 6:1, dnr 2017-02605

hämta yttrandet här

länk till ärendet Stadsbyggnadskontoret

2020-06-08

Samfundet S:t Erik har tagit del av samrådshandlingarna som beskriver förslaget till om- och påbyggnad av en kontorsfastighet från 1965, centralt belägen i City och omgiven av Klarabergs­gatan, Vasagatan, Mäster Samuelsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Fastigheten ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] och är gulklassad av Stockholms stadsmuseum.

Samfundet S:t Erik har vid flera tillfällen uppmärksammat den pågående omvandlingen av City, inte minst genom Samfundet S:t Eriks årsbok från 2018. Vi befinner oss i en tid då kulturhisto­riskt intressanta värden i modernismens bebyggelsemiljöer vinner erkännande. Samtidigt håller Stockholm City i snabb takt på att förlora sin tidigare unika roll som exempel på en sammanhållen modernistisk stadsmiljö. Stadsmiljön längs Klarabergsgatan där Åhléns och den nu aktuella fastigheten ligger är en utomordentligt tydlig exponent för just detta. Den föreslagna påbyggnaden, och det föreslagna bytet av fasadkaraktär/material i synnerhet, skulle innebära en påfallande förändring. Stockholm riskerar att sälla sig till den stora anonyma skara av europeiska storstäder som genomgår en omvandling med kraftigt ökad exploatering av centralstationsnära stadskvarter under 2000-talets första decennier.

Samfundet S:t Erik konstaterar att förslaget innebär att ytterligare en karaktäristisk byggnad från 1960-talets modernistiska era kommer att förvanskas. Det finns inte många bibehållna byggnader kvar i City från tiden för den stora Cityomvandlingen. I den antikvariska konsekvensanalysen, framtagen av AIX Arkitekter AB, konstateras att förslaget innebär en förvanskning av själva byggnaden eftersom ett av dess främsta värden – fasaderna – försvinner.

Samfundet S:t Erik motsätter sig den föreslagna ombyggnaden av fasaderna i kvarteret Orgelpipan 7 liksom föreslagen utformning av de tillkommande indragna våningarna på taket. Det befintliga fasadmaterialet, befintlig takfot och karaktäristiska detaljer bör behållas, vilket inte i sig behöver hindra förändringar i exempelvis bottenvåningens fönster­sättning, entréer och garageportar. Förslaget till påbyggnader behöver omarbetas i syfte att sänka den samlade föreslagna byggnadshöjden och att utforma tillkommande byggnads­delar med hänsyn tagen till den befintliga byggnaden och dess fasader. Samfundet S:t Erik avvisar därför förslaget till detaljplan för Orgelpipan 7.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson                  Susanne Ingo                          Laila Reppen

Ordförande                              Vice ordförande                      Sekreterare

(20200608)

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere