(länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret)

(yttrandet som pdf)

Sothönan 3 m.fl. i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2016-09481

Förslaget innebär att villafastigheter inom kv Sothönan och ett berg med naturmark norr om
kvarteret omvandlas till tät stadsbebyggelse om 270 bostäder och lokaler för verksamheter.
Längs Erik Segersängs Väg och Sigfridsvägen vid T-banestationen föreslås två delvis öppna
stadskvarter med 200 bostäder samt ett nytt torg mot T-banan med en bevarad värdefull ek.
Verksamheter planeras i bottenvåningarna mot gatorna och torget. Ett trappstråk mellan de
två kvartersvolymerna delar kv Sothönan i två delar. De nedersta bostäderna som vetter mot
trappan föreslås få uteplatser mot den med hjälp av terrasser.

I den västra delen av kv Sothönan föreslås två villor ersättas av ett flerbostadshus om 35
lägenheter. Norr om kv Sothönan föreslås två flerbostadshus sammanlänkade med terrasser
och garage vilka har en sluten front mot gatan.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik anser att flerbostadshus i anslutning till T-banan kan bli en bra form av
förtätning av Aspudden. Den södra delen av planförslaget med 200 bostäder närmast T-banan
har en karaktär som på ett bra sätt ansluter till intilliggande befintlig kvartersbebyggelse med
en översta bostadsvåning innanför ett brant nedre takfall. Bebyggelsen bör med fördel sänkas
en våning. Fasaderna mot gårdarna bör ges samma avslutning uppåt som fasaderna mot gatan
med en neddragning av takbeklädnaden vid det översta våningsplanet för att inte upplevas som
onödigt höga. Det är väsentligt att den centrala trappan mellan bostadsvolymerna bibehålls som
är allmän platsmark och att garantier för detta införs i planbeskrivningen. På det föreslagna
torget finns en ek av stort värde.

Den första stadsplanen för Aspudden ritades av Per O. Hallman med en organisk planering
typisk för de första decennierna av 1900-talet och med en låg och intim bebyggelse.
Aspuddens bebyggelse kännetecknas idag av ytterligare tydliga årsringar. Samfundet S:t Erik
anser att de föreslagna norra och västra delarna av planförslaget i sin gestaltning på ett negativt
sätt tillför en ny typologi. Den norra delen innebär också ett brutalt ingrepp i naturmarken
där marken mellan de föreslagna byggnadskropparna byggs igen och ges en sammanhängande
front mot gatan istället för en karaktär av hus i naturmark, vilket också begränsar kontakten
med Varnhemsparken. Den norra delen bör därför inte bebyggas.

Samfundet S:t Erik anser att den västra delen kan bebyggas för bostadsändamål, men högst
i en skala och med en typologi som ansluter till de båda intilliggande små flerbostadshusen.

Det pågår parallellt ett flertal planprojekt i Aspudden. Det vore av stort värde att omgivande
pågående planprojekt också visas för att tydligare kunna bedöma föreliggande planförslag.

Sammanfattning
Samfundet S:t Erik avstyrker föreslagen bebyggelse i den norra delen på naturmarken.
Den övriga delen av planförslaget tillstryks under förutsättning att den västra delen
ges lägre exploatering och anpassas till intilliggande två kvarvarande hus i kvarteret
och att den södra delen sänks en våning samt att fasaderna mot gårdarna ges samma
uttryck som mot gatan. Väsentligt är också att trappstråket blir allmänt och att eken
på torget bevaras.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Laila Reppen
Sekreterare

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere