Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader. Under en period skyltades även historiskt viktiga broar.
De blå skyltarna är ett led i samfundets arbete med att sprida kunskap om Stockholms historia och bebyggelse samt väcka intresse för bevarande av stadens kulturarv.
Skyltarna produceras och bekostas av samfundet. De har en kortfattad svensk text med en sammanfattning på engelska. Texterna innehåller i regel uppgifter om byggnadsår, arkitekt, byggherre, funktion och andra intressanta fakta om byggnadsverket.

KULTURHUSSKYLTAR FÖRTECKNING

Vill du bli skyltfadder? Kontakta lotta@samfundetsterik.se om du vill veta mer.

Gamla Stan/Riddarholmen

Börshuset, Källargränd 2 (Rådstugan 1)
Uppfördes 1768-78, arkitekt var Erik Palmstedt. Tidigare låg här Stockholms äldsta rådhus, med medeltida ursprung. Bottenvåningen upptas av Stockholms Fondbörs. Övre våningen rymmer Svenska Akademien med dess högtidssal (Stora Börssalen), sessionsrum och kansli samt Akademiens Nobelbibliotek.
The Stockexchange Building
Built 1768-1778. Architect, Erik Palmstedt. The Stockholms Stock Exchange is on the ground floor and the upper floor houses the Swedish Academy and the Academy’s Nobel Library.
(1995)

Den Gyldene Freden, Österlånggatan 51 (Argus 6)
Huset byggdes på 1720-talet av vinskänken Petter Hellberg, som här öppnade källaren Den Gyldene Freden. Namnet syftar på freden i Nystad 1721. Genom konstnären Anders Zorns testamente kom huset 1920 i Svenska Akademiens ägo. Huset upprustades 1987-89. Källaren har varit stamställe för Evert Taube och andra konstnärer och författare.
Built in 1720 by a vintner who opened the famous tavern Den Gyldene Freden (The Golden Peace). The house has been owned by the Swedish Academy since 1920. The tavern was a favourite haunt of the poet Evert Taube and other artists. (1997)

Gamla Synagogan, Själagårdsgatan 19 (Cupido 3)
På platsen för detta hus låg det medeltida Vårfrugillet. Under riksdagarna fram till 1755 hade bondeståndet sin möteslokal här och under 1700-talet inrymdes stadens auktionskammare i huset. Fram till 1870 låg här Judiska Församlingens synagoga. Rester av dess samtida inredning finns kvar. Husets fasad är från 1800-talets första hälft. Sjömanskyrka 1870-90. Nicolai polisstation låg här 1890-1972. Ombyggnad 1984 till kontor och bostäder.
The old Synagogue. The building was used as the Stockholm Synagogue 1795-1870, its interior is partly preserved. Between 1890-1972 it was used as a police station. (1997)

Kvarteret Cepheus, Köpmangatan 5 (Cepheus 26)
Samfundet S:t Erik initierade under 1930-talet moderniseringen av det sanitärt nedgångna kvarteret. Initiativet ledde till en mer optimistisk syn på möjligheten att bevara Gamla Stan. AB Stadsholmen bildades 1936 för förvaltningen. Efter uppmätning och dokumentation under ledning av arkitekten Albin Stark revs tretton av kvarterets gårdshus, i flera fall medeltida, medan gathusen upprustades. På den öppna inre gård som bildats anlades 1938 en funktionalistiskt präglad gemensam trädgård efter ritningar av trädgårdsarkitekterna Sven Hermelin och Inger Wedborn.
Samfundet S:t Erik initiated a scheme to modernize and preserve this historic neighbourhood in the 1930s. Many yard buildings were removed to let in light and air. The conservation scheme paved the way for successfully adapting Stockholm’s historic buildings to modern usage. (2014)

Källaren Fimmelstången, Kindstugatan 14 (Cepheus 26 )
Huset nybyggt 1673 av rådmannen Joel Hörner. Muren åt gårdssidan dock medeltida. Detta är det första huset som Samfundet S:t Erik restaurerade i kvarteret Cepheus (1934). Här låg under några år källaren Fimmelstången, där skalden Lasse Lucidor blev ihjälstucken en augustinatt 1674.
The Fimmelstången tavern. Built in 1673. Medieval remains. Here the poet Lasse Lucidor was stabbed to death in the year 1674. Restored by Samfundet S:t Erik (in 1934). (1997)

Lydert Bartels’ hus, Själagårdsgatan 2 (Cepheus 25)
Huset uppfördes av köpmannen Lydert Bartels åren kring 1660 med utnyttjande av en äldre byggnad åt Köpmangatan. Portalen är utförd av stenhuggaren Johan Wendelstam. I flera av våningarna finns högklassig inredning från omkring år 1700. Det brutna taket med takpaviljong och räcken av smidesjärn tillkom efter 1760. 1970 iståndsattes huset och återfick sin ursprungliga fasaddekor.
The building was erected around 1660. The portal was made by the mason Johan Wendelstam. The interior dates from 1700. In 1970 the original exterior was restored. (1997)

Norstedts, Tryckerigatan 2 (Gråmunkeholmen 4)
Huvudbyggnaden mot vattnet uppfördes 1882–89 för P.A. Norstedt & Söner. Arkitekt var Magnus Isaeus. I anläggningen ingår ett bostadshus från 1772, ritat av Erik Palmstedt, samt en tryckeribyggnad från 1857 av J. F. Åbom. Firman grundades 1823 av köpmannen och rådmannen P.A. Norstedt, främst som tryckeri. Snart utvecklades också förlagsverksamheten och firman flyttade till Riddarholmen 1833. Tegelfasadens blå neonskylt fick Stockholms Stads skyltpris 2006.
The palatial building on the waterfront was erected in 1882-89 for the firm of P.A. Norstedt & Söner. The complex includes an apartment building from 1772 and a printing workshop from 1857. The firm of P.A. Norstedt moved to Riddarholmen in 1833 where it developed into one of Sweden’s leading publishers. (2016)

Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 (Orpheus 3)
Uppfört 1671 av myntmästaren Isaac Cronström. I det inre finns högklassig inredning av Louis Masreliez från omkring 1790. Huset innehåller lokaler för olika sjöfartssällskap.
The Shipping House. Built by the Master of the Mint Isaac Cronström in 1671. The interior, from 1790, is by Louis Masreliez. The building is used by different shipping clubs. (1997)

Stortorget 18-20 (Echo 1)
Detta hus uppfördes år 1650 i tysk-nederländsk renässansstil av kungl. sekreteraren Johan Eberhard Schantz. Portalen är utförd av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam. Huset till höger har medeltida murverk i tre våningar. Huset fick sitt nuvarande utseende vid 1700-talets början. Båda husen bevarar fast inredning från 1600- och 1700-talen. Ett gemensamt trapphus tillkom 1905. Fastigheten renoverades 1992.
The building to the left was built in 1650. The building to the right is of medieval origin, but the exterior from early 18th century. (1995)

Svartbrödraklostret, Södra Benickebrinken 4 (Venus 1)
grundades 1336 när kung Magnus Eriksson skänkte denna och en tomt i angränsande kvarter till dominikanerorden. Munkarna kallades svartbröder på grund av sina svarta kåpor. I källaren, numera ett museum, finns välbevarade tegelvalv. Det är den enda del av klostret som är synligt än idag. Källaren kan ha fungerat som härbärge för pilgrimer. Det mesta av klosterbyggnaderna revs 1547 efter Gustav Vasas reduktion. Huset som står här idag är från 1600-talet men med fasader från 1878.
King Magnus Eriksson donated the land for a Dominican friary here in 1336. The buildings were demolished in 1547 during Gustav Vasa’s dissolution of the monasteries. The wellpreserved brick vaults may have served as a hostel for pilgrims. They now house a museum. (2019)

Vindragarlagets hus, Stora Hoparegränd 6 (Pollux 11)
Byggnaden uppfördes mellan 1585 och 1602, ombyggdes cirka 1640 och 1747. Trappgaveln av medeltida typ är en av stadens få bevarade. Vindragarlaget hade 1818-1930 sin lokal en trappa upp, ovanför bodde åldermannen. Det skötte transport och tappning av vin och sprit och var Sveriges sista skråämbete. I portalen ses redskapen stockkniv och sugare. Huset köptes 1923 av Samfundet S:t Erik och donerades 2006, vid Vindragarlagets 400-årsjubileum, till Stockholms stad (AB Stadsholmen) Det restaurerades 1970 och 2011, byggnadsminne 1992. Det unika ”härbärget” visas av Stadsmuseet.
THE DRAYMEN’s HOUSE was built about 1600. The draymen, Sweden’s last active guild, were licensed to distribute wines and spirits. Between 1818 and 1930 they maintained a hostel in the building, now preserved as a museum. Their tools are displayed above the entrance. (1993, reviderad 2013)

Östermalm/Djurgården/Norra Djurgården

Bünsowska huset, Strandvägen 29-33 (Korporalen 9)
Uppfördes 1886-88 av trämagnaten F Bünsow. För planritningar anlitades arkitekt A G Forsberg. För fasaderna utlystes Sveriges första arkitekttävling i privat regi. Vinnare blev Isak Gustaf Clason. Han arbetade här med fri fönstergruppering och äkta material i stället för puts och stuck. Huset hade redan från början badrum, vattenklosetter, hissar och elektrisk belysning.
The Bünsowska building. Built 1886-1888 for F Bünsow, i timber magnate from the north of Sweden. Architect Isak Gustaf Clason designed the exterior after an architectural competition. Already at its completion the building was equipped with bathrooms, elevators and electric lightning. (1998)

Cirkus, Djurgårdsslätten 43 (Djurgården 1:1)
Från 1820-talet har det funnits maneger avsedda för konstberidning och teater på denna plats. 1890–91 uppfördes den nuvarande byggnaden, krönt av ett fyrspann i zink av C. J. Dyfverman, efter Ernst Haegglunds ritningar. Den har haft mångsidig användning – för Frälsningsarméns möten, som danspalats, för varieté, cirkus och teater. Användes som TV studio till 1985. Restaurerades 1990 och är i dag evenemangsbyggnad i privat ägo. Skandiascenen från 2015 är ritad av White Arkitekter.
The circus was designed by Ernst Haegglund and completed in 1891. The triumphal quadriga on the roof was sculpted in zink by C.J. Dyfverman. The building has had multiple uses including Salvation Army premises, dance hall and TV studio, as well as a circus ring. It was substantially renovated in 1990. The new stage from 2015 was designed by White Arkitekter. (2000 rev. 2016)

F.d. Generalitetshuset, Östermalmsgatan 87 (Uppfinnaren 2)
Huvudbyggnaden med dess flyglar är uppförd i två etapper, den sydvästra delen 1912–14 och resten 1924–26. Arkitekt var Erik Josephson. Byggnaden är enhetligt utformad i barock med kolossalpilastrar, lisener och ornament vilket tillsammans med säteritaket för tanken till stormaktstidens 1600-tal. Huvudentréns latinska inskription betyder ”En här utan ledare är som en kropp utan själ”. Byggnaden kom att användas av militärstaben och som krigshögskola men är i dag ett renodlat kontorshus.
The former General Staff Building, built between 1912 and 1926, was designed by architect Erik Josephson in a neo-baroque style. The Latin inscription above the main entrance claims that ‘An army without a leader is like a body without a soul’. (2018)

Hemgården
Stockholms första hus med centralkök och mathiss till lägenheterna uppfördes 1905–06. Denna amerikanska idé hade tidigare förverkligats i Köpenhamn. Man riktade sig till ”löntagare och andra personer med begränsade inkomster” (Idun 1905). Arkitekterna Georg Hagström och Frithiof Ekman ritade huset vars sneda fasad mot gården linjerar med en äldre gatusträckning, Ladugårdslands Tullgata. Centralköket lades ned redan 1914 och i dag är kök inredda i lägenheternas tidigare serveringsrum.
Stockholm’s first building equipped with a central kitchen and a dumb waiter to bring food directly to each apartment was intended for residents with “limited incomes”. It was built in 1905–06 to a design by architects Hagström & Ekman. (2021)

Hemtrefnad, Östermalmsgatan 84 (Orren 2)
uppfördes 1907–08 av AB Hemtrefnad som bildats på initiativ av Eugenie Sundholm i syfte att bereda bostäder åt ”kvinnor af den bildade klassen som sig själfva försörja”. Arkitekt var Per O Hallman. Huset rymde då ett 90-tal smålägenheter med delade tvättrum och wc på varje våningsplan, gemensamma sällskapsrum, restaurang, tvättstuga, skrädderi, ateljéer m m. Innergården gestaltades med springbrunn och planteringar. Omkring 1980 förändrades planlösningen och 1994 ombildades fastigheten till bostadsrätter.
The apartment building was designed by Per O Hallman and built in 1907–08 on the initiative of Eugenie Sundholm. The apartments were intended for “women of the educated classes who support themselves financially”. There were shared washrooms and toilets on each floor as well as other joint facilities including a
restaurant and lounge. (2020)

Hjorthagens smalhusområde, Pojusvägen 9 (Luftledningen 2 m fl)
även kallat Abessinien, uppfördes 1934–37 efter arkitekt Hakon Ahlbergs ritningar med Olle Engkvist som byggherre och byggmästare. Smalhuset kom fram vid en tävling 1933 om goda familjebostäder för mindre bemedlade. Bredden, som här på 7,5 meter, möjliggjorde att även små lägenheter kunde göras genomgående med fönster åt två håll. Låga, glest placerade lameller gav mycket solljus. Dessa första seriebyggda smålägenheter uppläts som bostadsrätter till gas- och elverksarbetarna i Värtan.
These slender apartment buildings were designed by Hakon Ahlberg and built by the legendary Stockholm contractor Olle Engkvist in the years 1934–37. The apartments were the fruit of a competition to provide decent housing for working families. Limiting the width of the buildings to 7.5 metres meant that even small apartments were light and airy. (2019)

F.d. Högre Lärarinneseminariet, Riddargatan 5 (Riddaren 5)
i Stockholm var den första högre statliga utbildningen som var öppen för kvinnor i Sverige. Seminariet var verksamt åren 1861–1943. De blivande lärarinnorna praktiserade vid Normalskolan för flickor som grundades 1864. År 1871 flyttade seminariet och skolan in i byggnaden, ritad av arkitekten Gustaf
Sjöberg. Till de många kända kvinnor som utbildats här hör författarna Selma Lagerlöf och Anna Maria Roos, tonsättaren Alice Tegnér och politikern Inga Thorsson. Idag Bajit – Huset för judisk utbildning och kultur.
From 1871 the building housed Sweden’s first teacher training college for women (1861–1943). There was also a girls’ school, founded in 1864, to provide practical training for student teachers. The college was attended by numerous women who later played a prominent role in society, including author and Nobel laureate Selma Lagerlöf. The building was designed by Gustaf Sjöberg. (2018)

F.d. Nya Elematarskolan för flickor, Kommendörsgatan 31 (Brandvakten 7)
byggdes 1926, arkitekt Albin Stark och Fredrik Lidvall. Den föregicks av en stor cirkus- och teaterbyggnad, uppförd 1888, nedbrunnen 1913. Skolan grundades 1902 av fil dr Anna Ahlström och fick liksom pojkläroverken studentexamensrätt. Detta manifesterades i en monumental arkitektur. Skolgården gavs namnet Fredrika Bremers plan. Skolan blev 1973 kommunal, med namnet Ahlströmska skolan. Den förvärvades 1995 av Carlssons skola, som grundades 1871.
These school premises were built in 1926 to a design by A. Stark and F. Lidvall. The monumental exterior reflected the school’s original status as a leading grammar school for girls, founded in 1902 by Dr. Anna Ahlström. (2006)

Kaknästornet, Mörka Kroken 28 (Ladugårdsgärdet 1:5)
byggdes 1963–67 som ett länktorn och är knutpunkten för Sveriges radio- och TV sändningar. Arkitekter var Bengt Lindroos och Hans Borgström, för konstruktionen stod Sven Olof Asplund. Tornet göts med glidformsteknik och är 155 meter högt, exklusive masten. Planformen är kvadratisk med balkonger och utsiktsvåningar vridna i 45 graders vinkel mot tornkroppen. Tornets betongreliefer föreställer olika radiovågor. I entréhallen finns Walter Bengtssons verk Spelrum futurum.
The 155-metre radio and TV communications tower was built in 1963–67 using slip-form technique. Architects were Bengt Lindroos and Hans Borgström with Sven Olof Asplund as structural engineer. The square design of the tower is articulated by the various diagonally located platforms. The large relief in the entrance hall is by Walter Bengtsson. (2016)

Karlahuset, Karlavägen 100 mfl (Garnisonen 3)
i kv Garnisonen var när det stod klart 1972 norra Europas största kontorshus med en 347 meter lång fasad mot Karlavägen.Ritat av A4 arkitekter/Tage Hertzell för Byggnadsstyrelsen enligt en strukturalistisk idé med en flexibel plan, möjlig att anpassa för nya krav. Fasadens bronsfärgade aluminiumplattor kontrasterar mot interiörens nakna betong. Ursprungligen ledde en enda entré in i komplexet med personalrestaurang och konstnärligt gestaltade innergårdar. Idag kontor av skilda slag.
Designed as government offices by Tage Hertzell, the building was completed in 1972. The architect was noted for his eloquent use of concrete which contrasts here with the restrained bronze cladding. (2018)

Kungl. Norska ambassaden, Skarpögatan 4 (Kompaniet 1)
ritades av den norske arkitekten Knut Knutsen och invigdes 1952. Det stora
komplexet är uppdelat i sammanlänkade byggnadsvolymer vilkas vilande former är känsligt inpassade i djurgårdsnaturen. Här finns inflytande från Frank Lloyd Wright och japansk arkitektur inte minst i interiörernas öppna övergångar mellan rummen. Samtidigt har tegelfasaderna med fält av spån en robust ton som pekar mot den folkliga norska byggnadskonsten.
The Royal Norwegian Embassy, completed in 1952, was designed by the Norwegian architect Knut Knutsen. It consists of interlinking volumes that are sensitively positioned on the wooded site. The building displays influences from Frank Lloyd Wright as well as of Japanese architecture, while the brick facade with its shingled panels has a robust tone pointing to Norwegian building tradition. (2019)

Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60 (Konsthallen 1)
byggdes 1913-16 efter donation av affärsmannen C.F. Liljevalchs dödsbo. Arkitekt var Carl Bergsten. Med sin sakliga nyklassicism blev byggnaden en pionjär i 1900-talets svenska byggnadskonst. Salarnas dagsljusbelysning ordnades enligt modernaste principer. Den fristående skulpturhallen och flödet av olika utställningsrum underlättar flexibel användning.
Carl Milles anlitades för den skulpturala utsmyckningen. Blå Porten och trädgården tillkom några år senare, formgivna av Bergsten.
Designed by Carl Bergsten and built in 1913-16, this pioneering building was funded from the estate of C.F. Liljevalch. Modern techniques were used to provide daylighting for the galleries. The independent sculpture hall and the succession of smaller galleries offer flexible solutions to exhibition design.Sculptor Carl Milles was engaged in the artistic treatment. (2013)

Nybrogatan 25, 27 (Riddaren 13)
Här bodde 1871–1874 Axel Munthe (1857–1949), läkare, livmedikus och världskänd författare till “Boken om San Michele”. Huset uppfördes 1870 av byggmästare A. P. Nilsson. Året efter flyttade fadern, apotekare Fredrik Munthe hit med apoteket Hvita Björn, vilket låg kvar till 1907. Fasaden är välbevarad ovanför bottenvåningen. Från huset ledde den tyske majoren Hans Wagner (”Büro Wagner”) det tyska kontraspionaget mot de allierade under andra världskriget. Gårdshuset byggdes 1912 för Pix karamellfabrik.
The building was completed in 1870. Axel Munthe, the noted author of “The Story of San Michele”, lived here as a young man. In World War II, Major Hans Wagner (Büro Wagner) led the German counter-espionage from this address. (2007 rev 2020, se nedan)

Nybrogatan 25–27 (Riddaren 13)
Här bodde 1871–1874 Axel Munthe (1857–1949), livmedikus åt drottning Victoria och välkänd författare till Boken om San Michele. Huset uppfördes 1870 av byggmästare A. P. Nilsson. Året därpå flyttade fadern, apotekare Fredrik Munthe, hit med apoteket Hvita Björn, vilket låg kvar till 1907. Från huset ledde den
tyske majoren Hans Wagner (Büro Wagner) det tyska kontraspionaget mot de allierade under andra världskriget. Gårdshuset byggdes 1912 för Pix karamellfabrik. Fastigheten ombyggd till hotell år 2020.
The building was completed in 1870. Axel Munthe, physician and noted author of The Story of San Michele, lived here as a young man. During World War II, Major Hans Wagner (Büro Wagner) led the German counter-espionage from this address. Hotel since 2020.
(2020)

Patent- och Registreringsverket, Valhallavägen 136 (Uppfinnaren 1)
ritat 1911-21 av arkitekt Ragnar Östberg har en väldig kvadrat som ursprunglig planform. Karaktären av ämbetsbyggnad avspeglas i det sakliga yttre med klassiskt inspirerade pilastrar och dubbeltrappa. Östbergs medarbetare E. Hawerman och N. G:son Friberg förlängde 1947 fasaden med fem fönsteraxlar åt varje sida. De kontrasterande gårdsbyggnaderna är utförda 1961 av B. Romare och G. Scherman.
The Patent Office was designed by Ragnar Östberg in 1911-1921 in the form of a monumental square plan. The building’s official character is emphasized by the plain exterior with its classically inspired pilasters and double set of stone steps. Five bays on each side were added in 1947, while the later additions date from 1961. (2012)

Sköldungagatan 9, (Trädlärkan 6)
Lärkstaden omfattar fyra kvarter (stadsplan av arkitekt P.O. Hallman) som bebyggdes 1909-14 med hus som skulle vara enfamiljsvillor. Villabestämmelserna kringgicks dock ofta på olika sätt och i detta hus inrymdes fyra konstnärsateljéer, vilka har innehafts av bl.a. Arthur Sjögren och Endre Nemes. I likhet med grannarna valde ägaren (änkefru Emelie Asplund) en känd arkitekt, Erik Hahr. Interiört finns väggmålningar av Nils Asplund och Filip Månsson. Sedan 2003 inrymmer huset Schweiziska ambassaden.
Now housing the Swiss Embassy, the building originally contained one apartment and four artist’s studios, one of them used by Endre Nemes. It was designed by Erik Hahr and erected in 1910, forming part of the “Lärkstaden” garden-city project. (2006)

Stadens Norra Kasern, Storgatan 23 (Östermalm 1:17)
1738 byggdes hörnhuset av bryggaren Lars Malmborg, 1749 flygeln utmed Skeppargatan med mälthus och magasin. Fastigheten köptes 1812 av staden för att användas som kasern. Åren 1856-1888, under unionstiden, var H M Konungens Norska Garde förlagt hit. 1891-1927 låg här Östermalms brandstation och 1894-1977 Östermalms polisstation. Upprustat 1979.
Built in the 18th century as a brewery. From 1812 used as barracks, The Royal Norwegian Guards were stationed here between 1856-88. Norway and Sweden were united 1814-1905. Between the years 1891-1927 it was used as a fire station and between 1894-1977 as a police station. (1997)

AB Stockholms arbetarhem, Sibyllegatan50-52 och Jungfrugatan 41-43 (Storken 12)
bildades av folkskolelärarinnan Agnes Lagerstedt efter studiebesök i London. I Stockholm rådde akut bostadsbrist. Varken stad eller stat var vid den här tiden engagerade i bostadsbyggandet. Första etappen med innergård tillkom 1893 på
en kvartersgenomgående tomt, arkitekt E.O. Ulrich. 1897 kom nästa etapp i söder, arkitekt A.G. Forsberg. Bostäderna var små men för tiden modernt utrustade. Agnes Lagerstedt, som själv bodde här, såg till att inneboende, superi och bråk
inte förekom.
Inspired by social housing in London, teacher Agnes Lagerstedt started a housing association for working people in Stockholm. At the time there was no public housing in Sweden. Apartments were small but with modern conveniences and tenants had to be well-behaved. The initial project from 1893, covering an entire city block, was designed by E.O. Ulrich. (2019)

Stockholms stadion, Valhallavägen 95 (Norra Djurgården 1:42)
Byggt som huvudarena till de 5:e Olympiska spelen 1912 på den gamla Idrottsparkens plats. Arkitekt Torben Grut. Utformat efter den antika arenan med formspråk från medeltida stadsmurar. Materialet är mörkt handslaget tegel. Vid Maratonporten två skulpturer av Carl Eldh samt två av Carl Fagerberg. En av de äldsta olympiaarenor, som ännu används för idrottsändamål. Här har satts ett 80-tal världsrekord i friidrott. VM i ishockey 1949, Olympiska ryttarspelen -56, EM i friidrott – 58 samt VM i ridsport -90 har ägt rum här. Många år firades Svenska flaggans dag på Stadion.
Stockholm Stadion. Built for the 5:th Olympic Games of 1912. Architect; Torben Grut. (1999)

Sturebadet, Sturegatan 4 (Sperlingens Backe 56)
Uppfördes 1883-85 för Stockholm Badhus AB. Arkitekter Magnus Isæus och Carl Sandahl. Glastäckt gårdsöverbyggnad för simhall 1903, arkitekt Sigge Cronstedt. Fasadens förebild är Palazzo Vendramin-Calergi i Venedig. Förhallen har inredning i renässansstil. Simhallen är inredd i jugendstil med fornnordiska och moriska inslag. 1985 återuppbyggdes simhallen efter en brand.
Sturebadet. The famous baths building was built 1883-1885. Architects, Magnus Isæus and Carl Sandahl. The interior of the swimmingpoolsection, which was restored after a fire in 1985, is in Art Nouveau and Old Nordic styles. (1998)

Y.K.-huset
ritades av arkitekterna Albin Stark och Hillevi Svedberg och uppfördes 1939 som kollektivhus i regi av Yrkeskvinnors klubb. Målet var att bereda bostäder åt yrkesarbetande kvinnor med familjer. Före inflyttning arrangerade Svenska Slöjdföreningen bostadsutställningen ”11 familjer visa sina hem”. Här fanns restaurang med mathiss, barnstuga, tvättinrättning, gymnastiksal och mjölkbutik. Bland kända personer som bott i huset finns journalisten Barbro Alving, matskribenten Pernilla Tunberger och arkitekten Léonie Geisendorf.
Designed by Albin Stark and Hillevi Svedberg to provide accommodation for professional women and their families, the building from 1939 originally featured a nursery, dairy shop and a restaurant with a dumb waiter. (2021)

Östermalms saluhall, Humlegårdsgatan 1-3 (Riddaren 3)
Byggdes av ett privat bolag år 1888. Arkitekter var Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Fasader av rött klinkertegel med detaljer i formtegel, cement och järnsmide. Taket är en fackverkskonstruktion av valsat järn, buret av gjutjärnskolonner. Redan från början hade hallen elektrisk belysning med båglampor och glödlampor. Salustånden har kvar sin ursprungliga utformning med rik dekor.
Östermalms Market Hall. Built in 1888. Architects, Isak Gustaf Clason and Kasper Salin. The roof is a rolled iron frame construction carried by cast-iron columns. Already when it opened the market hall had electric lightning. (1998 utgått, se nedan)

Östermalms saluhall; Humegårdsgatan 1-3 (Riddaren 3)
uppfördes av ett privat bolag år 1888 efter arkitekterna Isak Gustaf Clasons och Kasper Salins ritningar. Inspirationen från sydeuropeiska torghallar syns i takets fackverkskonstruktion av valsat järn buret av gjutjärnspelare, då en nyhet i Sverige. Fasadens röda klinkertegel med dekorativa detaljer och hörn utformat som ett klocktorn bär romanska drag. Återinvigd 2020 efter genomgripande renovering då bl a interiörens ursprungliga stjärnformiga planlösning och dekormåleri med sentenser om mat återskapats.
The covered market was built as a commercial venture in 1888 to a design by Isak Gustaf Clason and Kasper Salin. The iron framework of the roof supported on cast-iron pillars was new to Sweden and was inspired by market halls in southern Europe. Following extensive renovation, in which many original details were exposed, the market reopened in 2020. (2020)

Östra Reals gymnasium, Karlavägen 79 (Malmgården 1)
tidigare Östermalms högre allmänna läroverk, ritades 1906-1910 av arkitekt Ragnar Östberg. Planen är H-formig kring en central entré varifrån korridorer utgår. Skolan är ett fint exempel på nationalromantiken med handslaget rött tegel och granitlister. Även den genomförda konstnärliga utsmyckningen är typisk, med yttre reliefer av Carl Eldh och fresker av prins Eugen, Axel Törneman, Georg Pauli och Filip Månsson i det inre.
The H-shaped school, with its central entrance hall providing access to a range of corridors, was designed by Ragnar Östberg from 1906 to 1910. With its arresting exterior of handmade bricks on a granite plinth, the building is a fine example of romantic nationalism. There are carved reliefs by sculptor Carl Eldh and works by several other leading artists of the period.
(2012)

Södermalm

Almgrens sidenväveri, Repslagargatan 15 (Västergötland 6)
K A Almgrens sidenväveri grundades 1833. Den stora fabriksbyggnaden uppfördes 1862, oförändrad sedan dess. Här framställdes klänningssiden, möbel- och inredningssiden samt schaletter och band. Mönstren åstadkoms i jacquardvävstolar med hålkort. Verksamheten nådde en höjdpunkt på 1870-talet och drevs fram till 1974. Väveriet öppnades som museum 1991 med en begränsad produktion av siden.
The K.A.Almgren silk mill started in 1833 and moved into the present premises when the building was completed in 1862. Commercial production of silk ceased in 1974 and the museum, where silk is still wowen in the traditional manner, was opened in 1991. (2003)

Bellmanhuset, Urvädersgränd 3 (Urvädersklippan mindre 8)
uppfördes i korsvirke efter den stora branden i Katarina församling 1723 och tillbyggdes 1764. Borgarhus av denna enkla typ var tidigare vanliga. Carl Michael Bellman bodde 1770–1774 i vindsvåningen och skrev här en stor del av Fredmans epistlar. Huset köptes 1938 av ordenssällskapet Par Bricole, där Bellman var den förste ordensskalden. Det restaurerades 1940, varvid fönstren minskades till ursprunglig storlek, vindsrummen återställdes och en högtidssal byggdes till bakom planket. Par Bricole har här sitt kansli och visar huset efter överenskommelse. Det blev byggnadsminne 1969.
THE BELLMAN HOUSE, so-called because the poet Carl Michael Bellman lived here from 1770 to 1774, was built in 1723 and extended in 1764. It now houses the Par Bricole Society of which Bellman was a founding member. (2013)

Eriksdalslundens
koloniområde är tillsammans med Barnängens ett av stadens allra äldsta, anlagt 1906. Det var Anna Lindhagen och Anna Åbergsson som, med inspiration från Köpenhamn, var den drivande kraften bakom de många koloniträdgårdar som
anlades i Stockholm under 1900-talets första decennier för att ge mindre bemedlade och trångbodda familjer möjlighet till odling och avkoppling i frisk luft. De har båda namngett var sin väg här i Eriksdalslundens område som är innerstadens största med omkring 140 lotter.
The Eriksdal allotments are among the oldest in Stockholm. They were created by Anna Lindhagen and Anna Åbergsson, inspired by visits to similar projects in Copenhagen. The allotments were intended to give people who were not well off the opportunity to enjoy open-air activities and to grow food. The area comprises some 140 allotments. (2021)

Ersta diakonisällskap, Erstagatan 1
Diakonissanstalten grundades 1851 på Kungsholmen men flyttade till Södermalm efter att malmgården Stora Ersta inköpts 1862. Porthusen från 1750-talet är kvar från malmgårdstiden, där det norra är museum, det södra landets största oblatbageri. Många äldre byggnader har rivits och nya tillkommit under årens lopp. Centrum i anläggningen är den goticerande Ersta kyrka från 1872, ritad av Per Ulrik Stenhammar som även var arkitekt till ”Gamla Diakonisshuset” i nyklassicism från 1864.
This charitable institution was founded in 1851 to meet the physical and spiritual needs of Stockholm’s poor. It comprises a number of buildings, including a bakery for communion wafers and a church with a neo-gothic interior, dating from 1872. This was designed by Per Ulrik Stenhammar who was also responsible for the neo-classical ’Old Deaconess building’, completed in 1864. (2020)

Faggens krog, Gaveliusgatan 5 (Faggens krog 1)
I början av 1700-talet fanns här stora trädgårdsodlingar som drevs av trädgårdsmästaren Petter Fagge. Sonen Petter Fagge d y öppnade 1731 krog här. Den övertogs av svärfadern till Ulla Winblad, Bellmans sångmö, omnämns i Fredmans epistel nr 55. Det östra stenhuset byggdes 1769 och det västra 1802 som klädesfabrik. Huset är numera bostäder.
The buildings are named after Petter Fagge who established an inn on the site in 1731, later mentioned by the famous poet Bellman. The present buildings date from 1760 and 1802, the latter originally erected as a clothing factory. (2000)

Fjällgatan 30 (Kronan 5)
I detta hus bodde från 1964 och fram till sin död författaren, journalisten, miljöaktivisten och fredsvännen Per Anders Fogelström (1917–1998). Som en av våra allra främsta Stockholmsskildrare är han kanske mest känd för Stadserien, romanerna om Henning och Lotten och deras släkt som beskriver livet i Stockholm åren 1860–1968. Huset byggdes på 1750-talet för tröjvävaren Anders Berg som också hade en verkstad i grannhuset, 32:an. Exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden.
Home of author, journalist and political activist Per Anders Fogelström (1917–1998) from 1964 until his death. In a series of best-selling novels Fogelström portrayed the lives of ordinary people in Stockholm from 1860 to 1968. Erected by a clothing manufacturer named Anders Berg the well-preserved building dates from 1750. (2017)

Glasbruksgatan 36-42, Glasbruksgatan 40 (Drottningen 8, 9, 10, 11)
byggdes 1985 efter ritningar av arkitekten Bengt Lindroos med Sven Torstensson som byggherre och har uppmärksammats som ett lyckat exempel på förnyelse av gammal stadsmiljö. De smala byggnads-kropparna med olika höjd, putsade fasader och pulpet- eller sadeltak ansluter till variationsrikedomen hos de omgivande husen. Två stenhus från 1700-talet är restaurerade och införlivade i bostads-bebyggelsen. Det rödfärgade trähuset längst i öster anspelar på ett hus som tidigare fanns på platsen, men är helt nybyggt.
The buildings at Nos. 36-42 date from 1985. They were designed by Bengt Lindroos and represent a fine example of ambitious urban renewal. Two 18th century brick buildings have been incorporated into the residential accommodation. The red wooden building to the east mirrors previous buildings on the site but is newly constructed. (2016)

Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A-D (Magistern 3)
har fått sitt namn efter en av ägarna,bancokommissarien C. O. Hartwig. År 1790 byggde han om och till det då cirka 20 år gamla huset. Här fanns förr även en lada för torkning av tobaksblad, stall, vagnshus, bagarstuga och en stor trädgård. Maria församling köpte huset 1854 och drev folkskola här. Under andra världskriget användes det av Svensk-norska föreningen som stödde Norge under den tyska ockupationen. I dag nyttjas huset av Maria Högalids föreningsråd.
The building is named after merchant banker C.O. Hartwig who undertook extensive alterations in 1790. The property formerly included a tobacco barn, stables, coach house and bake house set in extensive grounds. The main building was purchased by the Maria parish in 1854 to provide an elementary school. The building currently serves as meeting rooms for local societies. (2013)

Heleneborg, Söder Mälarstrand 111 (Heleneborg 1)
1672 byggde hovkamreren Jonas Österling en malmgård med karpdammar och tobaksfabrik, senare fanns pipbruk och kattunfabrik. Namnet är från 1761. Fabrikören, arkitekt Immanuel Nobel flyttade hit 1861 och 1863 sonen Alfred, som här gjorde experiment med nitroglycerin. En explosion 1864 dödade dennes bror Emil och fyra andra, varefter tillverkningen i staden förbjöds och flyttades till Vinterviken utanför Hornstull. En tillbyggnad gjordes 1875 av konstsamlaren J.A. Berg, arkitekt var J.F. Åbom. Skulptören Ivar Johnsson hade här bostad och ateljé 1920–70. Sedan 1914 är Stockholms stad ägare (AB Stadsholmen).
HELENEBORG was built in 1672, extended in 1875. This is the site of Alfred Nobel’s first experiments with nitroglycerine. Following an explosion in 1864 that killed his brother Emil and four assistants Nobel moved his laboratory to Vinterviken outside the city limits.(2013)

Hornsgatan 4 (Överkikaren 34)
Detta hus och hörnhuset mot Södermalmstorg uppfördes på 1640-talet av vinskänken Hans Marschalk. Portalen härrör från samma tid. År 1907 ombyggdes huset i renässansstil enligt tidens smak för historierestaurering efter ritningar av C A Danielsson och B Lundegård.
This house and the house at the corner were built in the 1640′s by the vintner Hans Marschalk. In 1907 the house was rebuilt in the Renaissance style. (1997)

Johan Skyttes hus, Södermalmstorg 4 (Överkikaren 1)
Tomten uppläts 1644 till riksrådet Johan Skytte. Huset uppfördes på 1640-talet. Ombyggt och nyinrett efter branden i Maria församling 1759. Påbyggt 1907. Vindsvåningen inreddes 1913 som bostad och ateljé av konstnären Anders Zorn. Renoverat 1988.
Johan Skyttes house. Built in the 1640′s and reconstructed after the big fire in 1759. The attic was made into a home and a studio by the famous artist Anders Zorn. (1997)

Katarinahissen, Stadsgården 1 (Södermalm 7:87) (tillfälligt nedtagen pga renovering)
Förbinder Slussen med Mosebacke Torg. Den uppfördes första gången 1883, med utsvängd nederdel. Konstruktör var Knut Lindmark, mannen bakom Brunkebergstunneln. Hissen revs 1933 vid slussenombyggnaden och återuppfördes 1935 när KF-huset vid Katarinavägen byggdes, varvid restaurang Gondolen tillkom. Arkitekter var Eskil Sundahl och Olof Tunström. Sveriges första rörliga ljusreklam, Stomatolskylten, uppsattes 1909 och flyttades 1933 till ett tak vid Klevgränd.
A lift was first constructed here in 1883. This was the site of Sweden’s earliest electrically illuminated edvertising. The present lift dates from 1935 together with the ”hanging” restaurant, The architects were Eskil Sundahl and Olof Thunström. (2006)

Kvarteret Metern, Helgagatan 36A-P (Metern 9)
uppfördes 1926 för HSB efter ritningar av Sven Wallander och Sten Westholm.Tanken var att i kooperativ regi skapa bra bostäder även för låginkomsttagare. Detta s.k. storgårdskvarter med bostadshus sammanbyggda kring en central gård är en idé hämtad från kontinenten. De klassicerande längorna anpassar sig till områdets kuperade terräng. Entréerna vetter mot gården så att de boende lätt kan mötas,vilket främjar gemenskap och hemkänsla.
Housing cooperative intended for workingclass families built in 1926 to a design by Sven Wallander and Sten Westholm. The apartments were grouped in a series of four-storey neoclassical buildings sensitivelyadapted to the terrain and facing onto a communal park. Access to the apartments is via the park. (2014)

Lillienhoffska palatset, Götgatan 48 (Engelska huset 3)
Byggnaden uppfördes 1668-70 av handelsmannen Joachim Pötter Lillienhoff efter ritningar av Johan Tobias Albinius. Den bevarar inredningen från byggnadstiden i några rum. Huset har kallats Engelska Huset eftersom den engelska ambassadören ägde huset 1723-42. Åren 1745-1888 låg här Katarina församlings fattighus. Byggnaden restaurerades 1939.
This palace was built between the years 1668-70 by J Lillienhoff, a merchant in Stockholm. Between the years 1723-42 it was the residence of the English Ambassador and was called ”The English House”. It was used as a poor-house between 1745-1888. (1997)

Maria Gamla Skola, Timmermansgatan 30 (Magistern 1)
är Stockholms äldsta bevarade folkskola och är än idag i bruk. Enligt 1842 års folkskolestadga skulle alla församlingar ha ett eget skolhus. Hartwickska huset strax intill fungerade som provisorium innan skolan stod klar, 1864. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Pojkar och flickor gick då helt åtskilda med entré från var sin sida av huset och var sitt trapphus. När antalet barn ökade byggdes det andra skolhuset på tomten, 1876, också ritat av Åbom.
This is Stockholm’s oldest existing elementary school, opened in 1864. A law of 1842 made it mandatory for all parishes to build their own schools. The school was designed by Fredrik Åbom who also designed a second building on the site, opened in 1876. The school had separate entrances and interior staircases for girls and boys. (2013)

Medborgarhuset, Medborgarplatsen
invigdes 1939 med Martin Westerberg som arkitekt efter en tävling. Med den då största gymnastiksalen i landet, badhus, bibliotek och möteslokaler skulle det bidra till ”ungdomens fostran i fysisk och intellektuellt avseende” i 1930-talets stora folkhemsbygge. Finansierades delvis av medel från Forsgrénska fonden, därav badets namn. Byggnadens monumentala och klassicerande formspråk kritiserades hårt och ansågs av sin samtid som föråldrat. Renovering 2017–20 med i huvudsak bevarade funktioner.
The civic hall was designed by Martin Westerberg and opened in 1939. With its public gym, indoor bath, library and meeting rooms, it was intended to ’foster the physical and mental faculties of young people’ in accordance with the ideology of the times. The building was substantially renovated in 2017–20. (2020)

Monteliushuset, S:t Paulsgatan 11 (Östergötland 10)
Hörnhuset byggdes 1670 av kaplanen i Storkyrkan Johannes Petri Kellingius. Huset tillbyggdes åt Ragvaldsgatan 1757-58, åt S:t Paulsgatan 1780. Från denna tid finns bevarade inredningar. På gården ligger ett välbevarat stall. Arkeologen och riksantikvarien Oscar Montelius (1843-1921) föddes och dog i detta hus. Renoverades 1983. Den stora minnestavlan i sten uppsattes av Samfundet S:t Erik 1923.
The main building was built in 1670. It was extended during the years 1757-58 and again 1780. The famous archaeologist Oscar Montelius (1843-1921) was born and died in this house. (1997)

F.d. Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 (Stammen 39)
Ett beslut om utbildning av sjöbefäl togs 1841. Skolan, som tidigare låg vid Mosebacke, flyttade hit 1907 till den av arkitekt Georg Ringström ritade borgliknande byggnaden, anslående placerad på Stigberget. Det höga tornet avslutas med en signalmast försedd med en tidkula. Denna hissades upp i en korg kl. 12:55 och släpptes ned fem minuter senare och signalerade då rätt tid till fartygen i hamnen. I dag är processen automatiserad. Byggnaden används idag av Ersta Sköndal högskola.
The building was designed by Georg Ringström as a nautical training college and dates from 1907. On the top of the tower is a signal mast equipped with a time ball. The ball was dropped at specified intervals to communicate the exact time to ships in the harbour. Navigation was dependent on marine chronometers showing accurate time. (2018)

Reenstiernas Malmgård, Wollmar Yxkullsgatan 23 (Grimman 4)
Uppfördes 1670 av den holländske handelsmannen och bruksägaren Jacob Momma, adlad Reenstierna. Arkitekt var J T Albinus. Den stora egendomen ägdes på 1720-talet av riksrådet H R Horn. Senare drevs här väveri och tobaksfabrik. Malmgården övertogs 1843 av Prins Carls inrättning för fattiga och vanvårdade barn och 1876 av Maria sjukhus, som 1944 ersattes av Södersjukhuset. Ägare är AB Stadsholmen.
The building dates from 1670, designed by J.T. Albinus for Jacob Momma, a Dutch merchant who was ennobled as Reenstierna. During the 1720s the property was owned by H. R. Horn, a member of the king’s council. In 1843 it bacame a home for needy children and later a hospital. (2006)

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)
De två husen vid gatan uppfördes mellan 1727 och 1733, alltså strax före träbyggnadsförbudet 1736. Lusthuset inne på gården tillkom omkring 1815. År 1841 byggde slaktaren Gustaf George Törnqvist om husen till dess nuvarande utseende. Renoverade 1967.
The butcher’s house. Built between the years 1727 and 1733. Shortly before new wooden houses were prohibited in the city. The butcher G.G. Törnqvist reconstructed the two buildings in 1841. Reovated in 1967. (1997 utgått, se nedan)

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)
De två husen vid gatan uppfördes troligen 1727–33, alltså strax innan träbyggnadsförbudet trädde i kraft 1736 efter den svåra branden i och kring Katarina kyrka 1723. Slaktaren Gustaf George Törnqvist byggde år 1841 om husen till nuvarande utseende med tidsenlig fasaddekor. Lusthuset inne på gården är från samma tid. Den representativa, helt symmetriska blomsterträdgården
med sandgångar som Törnqvist lät anlägga här på 1870-talet rekonstruerades omkring år 2000.
The two buildings fronting the street date from the early 18th century, just prior to a ban on the use of timber as a building material in 1736. The present appearance dates from 1841 when Gustaf George Törnqvist, a local butcher, refurbished the property. The symmetrical flower garden has been reconstructed. (2019)

Stadsarkitekten J E Carlbergs hus, Hornsgatan 24 (Överkikaren 25)
Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm 1727-1773, byggde 1731-32 detta hus som sin privatbostad. Efter branden i Maria församling 1759 iståndsatte han och nyinredde huset. Den tredje våningen byggdes 1812. Huset renoverades 1986.
The city Architect J.E. Carlberg’s home. Johan Eberhard Carlberg built the house as his private residence between the years 1731-32. He restored it an redecorated the interior after the big fire in the Maria parish in 1759.  (1997)

Stadsgårdshissen, Katarinavägen
byggdes 1907 för att de hamn- och varvsarbetare som bodde ovanför berget lättare skulle kunna ta sig ner till sina arbetsplatser i Stadsgården. Grosshandlaren och filantropen Erik Wilhelm Djurling initierade och bekostade hissen, Graham Brothers stod för konstruktionen. Hissen hade två hisskorgar med plats för tio personer i varje. Den stängdes tidigt 1970-tal då resenärerna var för få. Efter rivningshot renoverades den övre delen till ateljé 1983 av konstnären och trubaduren Carl Anton.
Dating from 1907, this public lift connected the docks with the residential neighbourhood at the top of the cliffs. It was built by philanthropist Erik Wilhelm Djurling. The two cages each carried ten people. The lift closed in the 1970s and the upper level was turned into a studio. (2020)

Stigbergets Borgarrum, Fjällgatan 34 (Kronan 5)
Högst upp i detta hus finns sedan 1929 Stigbergets Borgarrum, ett museum som visar hur en tjänstemannafamilj bodde omkring 1860. Det skapades av Anna Lindhagen (1870–1941), mest känd för att ha startat koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Hon arbetade också för bevarandet av Stockholms små stugor och täppor som de här på Stigberget. De sista åren av sitt liv bodde hon i huset, som sannolikt byggdes på 1720-talet. Den översta våningen med sin frontespis kom till först 1837.
At the top of the building is a museum illustrating middle-class life in the mid-19th century. It was created by Anna Lindhagen who is best known for introducing allotments to Sweden. She spent the last years of her life in the building that probably dates from the 1720s. She also sought to preserve the little cottages and their gardens like those on Stigberget. (2016)
Artikel Epstein STHLM 20160303
Artikel Epstein STHLM 20160308
SVT 20160401

FD Stigbergets sjukhus Fjällgatan 23 A, (Stenbodarne 1)
Fjällgatan 23 A byggdes 1862 för Schartaus handelsinstitut efter ritningar av J. F. Åbom. Det inhyste undervisningslokaler och rektors-bostad. År 1898 gjordes en om- och påbyggnad samt fasadändring. I grannhuset, 23 B, från 1882 med bröderna Kumlien som arkitekter, fanns elevbostäder. När skolan flyttade 1915 blev husen sjukhus med bl a Radiumhemmet och från 1941 fanns en av stadens första långvårdsavdelningar här. Husen används nu som konstnärsateljéer och för hälsa/friskvård.
This building was designed by J. F. Åbom, one of Sweden’s most prolific architects, and erected in 1862 as a business school. The next-door building, 23B, was designed by the Kumlien brothers as student accommodation and dates from 1882. When the school moved in 1941 the buildings were converted into a hospital and now serve mainly as artists’ studios. (2016)

Stockholms moské, Kapellgränd 10 (Björns trädgård 9), Södermalm
uppfördes ursprungligen 1903 som Elverkets Katarinastation med Ferdinand Boberg som arkitekt. År 2000 togs den i bruk som moské och kulturcenter med entré i en tillbyggnad med minaret mot Björns Trädgård. Den gamla maskinhallen med sina kakelklädda väggar har omvandlats till bönesal. Mot Kapellgränd står elverkets tegelfasader kvar. En tillbyggnad med transformatorstation mot Östgötagatan från 1992 pryds av ett konstverk i brons, Sprängportarna, av Mikael Pauli.
The Stockholm Mosque started life as an electrical substation designed by the leading Swedish architect of the time, Ferdinand Boberg. In 2000 it was converted into a mosque and cultural centre. The tiled machine hall is now the prayer room while a new entrance and minaret have been added. The brick exteriors in Kapellgränd have been preserved. (2018)

Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 20-28 (Södermalm 10:35)
Stadsgården är jämte Skeppsbron Stockholms äldsta hamn och utvidgades successivt åt öster med sprängningar och utfyllnader. 1873 byggdes ett stort magasin, Maggan, och 1889 Lilla tullhuset, båda rivna 1974. Stora tullhuset ritades av Ferdinand Boberg, vars typiska dekor ses vid portalen mot Stadgårdsleden. Det stod klart 1910 och påbyggdes 1914 och omkring 1930. Förtullningen upphörde 1975. Tullverket behöll skola och arkiv till 1990-talet. 2010 byggdes huset om för Fotografiska. Längre österut låg Ersta tullhus och två packhus av trä, alla nu rivna.
Stora Tullhuset is the last surviving customs warehouse on Stadsgården. It was designed by Ferdinand Boberg and built in 1910 with later additions. It was used by the customs in Stockholm until 1990. In 2010 it was altered for Fotografiska.(2015)

Södra Latin, Skaraborgsgatan 14 (Östergötland 29)
en ”kunskapens borg”, invigd som Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm 1891. Byggnaden är tvilling med Norra Real vid Jarlaplan, båda uppförda efter identiska ritningar av arkitekten P. E. Werming på stadens byggnadskontor. Fasaden i nyrenässansstil av formpressat tegel i listverk och väggband pryds av kunskapens facklor i majolika. Den välbevarade praktfulla aulan har amfiteaterns form, korridorerna är ljusa och breda av hygieniska skäl. Sedan 1961 går även flickor här.
This ”castle of learning” opened as an uppersecondary school for boys in 1891. Girls were first admitted in 1961. Designed in a Renaissance revival style by the city architect P. E. Werming, the building is an exact twin of the Norra Real school. Notable features are the semi-circular aula and the provision of daylight in both classrooms and corridors. (2016)

Södra Teatern, Mosebacketorg 1-3 (Mosebacke 10)
Vid Mosebacke, med gamla traditioner som förlustelseställe, uppförde C A Wallman 1852 ett teaterhus. Det brann efter bara några år. En ny teaterbyggnad och porten upp mot terrassen stod klara 1859 vid det då nyanlagda torget. De ritades av J F Åbom. Kägelbanan mot Klevgränd tillkom 1886. Omkring 1900 byggdes teatern om och förlängdes österut med Axel Anderberg som arkitekt. Efter en hundraårig epok av revyföreställningar hotades teatern av rivning på 1950-talet, men räddades.
The first variety theatre on the site, dating from 1852, was destroyed by fire and a replacement was opened in 1859, designed by J.F.Åbom. The skittle alley was added in 1886. The theatre was substantially altered about 1900 to a design by Axel Anderberg. There were plans to demolish the building in the 1950s but it was saved by popular demand. (2015)

Tanto, Sockerbruksgränd 1 (Kulltorp 5 m fl)
Här låg 1857–1956 ett sockerbruk, Tanto Sockerbruks AB, det största i sitt slag i landet. Dess ägare lät 1962–65 bygga de fem upp till femton våningar höga bostadshusen. Placeringen i sluttningen mot Årstaviken i söder och den originella bågformen ger ett mäktigt skulpturalt uttryck och utsikt åt alla boende. Arkitekter till såväl stadsplan som hus var Åke Ahlström och Kell Åström. Sedan 1980 ägs husen av en HSB-förening och rymmer drygt 700 lägenheter med barnstugor och skola i bottenvåningarna.
The high-rise apartment buildings on the site of a former sugar refinery date from 1962–65. Architects for the buildings and the town plan, comprising more than 700 apartments, were Åke Ahlström and Kell Åström. (2020)

van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21 (Paris 16)
Uppfört på 1670-talet av nederländaren Thomas van der Noot. Han blev friherre 1674 efter svensk militär karriär. Till fastigheten hörde även en stor trädgård. Huset har använts som holländsk ministerbostad, tobaksfabrik och gymnastikinstitut. 1903 återställdes det för hovjuveleraren Jean Jahnsson. Senare disponerades huset i 40 år av Sveriges Lottakårer.
The van der Nootska Palace . Built in the 1670′s for Colonel Thomas van der Noot, a Dutchman who had served in the Swedish army. Restored 1903. Later the headquarters of the Swedish Women’s Volontary Defence Service. (1998)

Vattentornet, Fiskargatan 2 (Fiskaren Mindre 16)
Byggnaden uppfördes 1896 efter ritningar av Ferdinand Boberg, en av Stockholms mest kända och anlitade arkitekter vid sekelskiftet. Vattenreservoaren rymmer 104 000 liter och är placerad i ett 32 m högt torn. Tornet är murat i högrött klinkertegel och format som ett åttasidigt skaft med en utkragning markerad av långsmala nischer. Det bildar en framträdande siluett i landskapet.
The water tower was built in 1896 to a design by Ferdinand Boberg, one of the most notable architects of the period. (2003)

Werner Groens malmgård, Malmgårdsvägen 53 (Vintertullen Mindre 4)
Huvudbyggnaden och del av längan vid Lilla Mejtens Gränd uppfördes 1664-88 av handelsmannen Scipio Mijtens. Lindallén bakom huvudbyggnaden kvarstår från en dåtida större trädgård. Trädgårdsmästarbostaden vid Malmgårdsvägen är troligen från 1700-talets början. Markremsan bredvid detta hus är återstoden av kungliga trädgårdsmästaren Christian Horlemans trädgård. Malmgården har namn efter en vinhandlare som ägde den i början av 1700-talet. Vid 1800-talets slut fanns här Elsa Borgs skyddshem för kvinnor.
Built by the merchant Scipio Mijtens, and named after an early 18th century owner, the main building and the garden were completed in 1688. (1998).

Norrmalm

ABF-huset, Sveavägen 41 (Sankta Anna 6)
med sin kakelklädda fasad i blått invigdes 1961. Redan 1940 hade arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal vunnit den arkitekttävling som utlysts för ett ”studiehem” för ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, men det blev Zimdal som fullföljde projektet. Studiecirklar, föreläsningar och debatter pågår här dagligen i de många små studierummen och de stora salarna, uppkallade efter arbetarrörelsens förgrundsgestalter. Restaurangen Gyllene Cirkeln var under åren 1962–67 en mötesplats för jazzälskare.
The Swedish labour movement’s study centre (ABF), with its elegant blue-tiled exterior, opened in 1961. It was designed by Helge Zimdal based on a prize-winning proposal by Zimdal and his colleague Nils Ahrbom from 1940. (2018)

Berns’ Salonger, Näckströmsgatan 8 (Katthavet 8)
Berns’ restaurang och nöjesetablissemang har sedan 1860-talet spelat en central roll i Stockholms nöjesliv. Den mindre salongen uppfördes 1863 av konditor H R Berns och den större 1886, båda ritade av Johan Fredrik Åbom. Stora salongens rikt förgylld interiör ritades av Magnus Isæus och Gustaf Wickman. Omfattande restaurering och tillbyggnad 1987. ”Röda rummet” i Strindbergs roman syftar på en lokal i övervåningen.
Berns’, the famous Stockholm restaurant and music-hall, dates from the late 19th century and was designed by Johan Fredrik Åbom. the ”Red Room” of Strindberg’s novel is located on the first floor. (2000)

Birger Jarls Passage, Birger Jarlsgatan 7-9 (Rännilen 18)
Byggnaden uppfördes 1894-97 efter ritningar av Ludvig Peterson och Ture Stenberg. Birger Jarlspassagen, som skapats efter kontinentala förebilder, kan ses som en föregångare till våra dagars gallerior. Strindbergs skådespel Stora Landsvägen utspelas delvis i denna passage. Restaurerad 1996.
The Birger Jarls Passage.  Built 1894-1897. Architects, Ludvig Peterson and Ture Stenberg. The arcade can be seen as a predecessor of today’s galleria. August Strindberg’s drama ”the Great Highway” was set partly in this arcade. (1998)

Bolinderska huset, Södra Blasieholmshamnen 6 (Blasieholmen 54)
Industrimagnaten Jean Bolinder lät uppföra huset 1874-77 efter Helgo Zettervalls ritningar, det mest påkostade av tiden privatpalats i Stockholm. Konstruktioner och material var avancerade, ledande konstnärer anlitades för utsmyckningen. Bakom en livlig fasad med hängande hörntorn inreddes tre magnifika bostadsvåningar. KAK, Kungl. automobilklubben, har länge haft lokaler i huset, som numera ingår i Grand Hotels festvåningar.
Industrialist Jean Bolinder erected this building, designed by helgo Zettervall, in 1877. With its advanced construction and interior decoration by leading artists, it was the most exclusive private residence in Stockholm of its day. (2000)

Bååtska palatset, Blasieholmsgatan 6 (Måns Bock 5)
Uppfört under 1660-talet för riksskattmästaren Seved Bååt efter ritningar av Nikodemus Tessin d ä. Denna äldre del har välbevarad inredning, b la praktfulla stucktak av Carlo Carove. Köptes 1874 av Svenska Frimurare Orden, som uppförde flyglarna åt öster med Riddarsalen i gotisk stil och Johannessalen, inredd som grekiskt tempel. Arkitekter var Johan Erik Söderlund och Fredrik Wilhelm Scholander.
The Bååtska Palace. Built for the Royal Treasurer Seved Bååt in the 1660′s. Architect, Nicodemus Tessin the Elder. Since 1874 the Palace has been the Temple of the Swedish Masonic Order. (1998 utgått, se nedan)

Bååtska palatset, Blasieholmsgatan 6 (Måns bock 5)
Uppfört på 1660-talet för riksskattmästaren Seved Bååt efter ritningar av Nikodemus Tessin d ä. Denna äldre del har välbevarad inredning, bl a praktfulla stucktak av Carlo Carove. Köptes 1874 av Svenska Frimurare Orden, som uppförde flyglarna åt öster med Riddarsalen i gotisk stil och Johannessalen, inredd som grekiskt tempel. Arkitekter var Johan Erik Söderlund och Fredrik Wilhelm
Scholander. (2019)
Built for the Royal Treasurer Seved Bååt in the 1660’s. Architect, Nikodemus Tessin the Elder. Since 1874 the palace has been the headquarter of the Swedish Order of Freemasons.

Centrumhuset, Kungsgatan 32-38 (Oxhuvudet 18)
Byggnaden uppförd 1931 som affärs- och kontorshus. Arkitekt Cyrillus Johansson. Huset är en tegelbyggnad med pelarstomme av järn. Den svängda fasaden mot Kungsgatan med sin betonade horisontalitet har en stark och personlig karaktär. Fasaden har inmurade dekorativa relieftegel, utformade av Gustaf och Aron Sandberg. Trappan till Malmskillnadsgatan har givits en förstärkt perspektivverkan.
This commercial building was designed by Cyrillus johansson and erected in 1931. The extended curved brick-faced facade, artistic detailing and the granite steps lend originality to a sober design. (2003)

Drottninghuset, Johannesgatan 16 (Drottninghuset 6)
Stiftelsen Drottninghuset tillkom 1686 för att bereda hem främst för äldre kvinnor. Uppkallad efter drottning Ulrika Eleonora d ä. Huvudbyggnaden är Stockholms äldsta ännu fungerande välfärdsanläggning. Ritad av M Spihler, uppförd 1689. Ombyggd 1775, arkitekt C F Adelcrantz, senare tillbyggd med flyglar. De ursprungliga sovsalarna har efter ombyggnad ersatts av små moderna lägenheter för äldre.
This is Stockholm’s oldest extant institution for the elderly. The main building, dating from 1689, and originally consisting of large dormitories for distressed gentlewomen, has been converted into sheltered housing. (2000)

Fersenska palatset, Grevgränd 2 (Fersenska Terrassen 6)
Amiralitetshuset från 1634, senare Wachmeisteriska huset, kom på 1700-talet i familjen von Fersens ägo. Inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn samt terrassen mot sjön är bevarade. Bland ägare märks Axel von Fersen d ä, greve, riksråd och ledande inom hattpartiet. Axel von Fersen d y, greve, riksmarsalk, blev som diplomat i Frankrike drottning Marie Antoinettes förtrogne. Han blev 1810 dödad av en folkmassa vid Riddarhustorget.
The old Admiralty building from 1634. later owned by the von Fersen family, one of whom was Count Axel Fersen, Marshal of the Realm. As a diplomat in France he became the confidant of Queen Marie Antoinette. (2000 utgått, se nedan)

Fersenska palatset, Grevgränd 2 (Fersenska terrassen 6)
Amiralitetshuset från 1634, senare Wachtmeisterska huset, kom på 1700-talet i familjen von Fersens ägo. Inredning från 1760-talet av Jean Eric Rehn samt
terrassen mot sjön är bevarade. Bland ägare märks Axel von Fersen d ä, greve,
riksråd och ledande inom hattpartiet Axel von Fersen d y, greve, riksmarskalk, blev
som diplomat i Frankrike drottning Marie Antoinettes förtrogne. Han blev 1810 dödad av en folkmassa vid Riddarhustorget.
The old Admirably building from 1634. Later owned by the von Fersen family,
one of whom Count Axel von Fersen was Marshal of the Realm. As a diplomat in
France he became the confidant of Queen Marie Antoinette. (2019)

Gamla Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 6 (Näckström 28)
Uppfört 1875 för Jernkontoret, bildat 1747 för att främja svensk järnhantering. Arkitekt Axel Kumlien. Huset har sin förebild i fransk renässansarkitektur. Porträttmedaljongerna av svenska metallurger samt frisen med motiv från järnhanteringen är utförda av skulptören Frithiof Kjellberg. Huset byggdes om för Stockholms Enskilda Bank 1962-67, då de runda takkuporna tillkom. Arkitekt Peter Celsing.
The so-called ”Iron Headquaters”, inspired by Renaissance French architecture, were designed by Axel Kumlien and completed in 1875. The sculpted portraits show Swedish metallurgists. The building was refurbished to a design by Peter Celsing. (2003)

Hårlemanska malmgården och Centralbadet, Drottninggatan 88A (Islandet 20)
Malmgården uppfördes 1710 för Eva Johanna Hårleman och fick ny inredning 1748 till sonens, arkitekten Carl Hårlemans bröllop. Egendomen köptes 1901 av arkitekten Wilhelm Klemming, som byggde om husen. Han förnyade trädgården och ritade Centralbadet, uppfört 1904. 1965 köpte Stockholms Stad fastigheten. Huset rustades upp och öppnades åter 1989.
Hårlemanska malmgården. Built in 1710. The interior was specially designed för the architect Carl Hårleman in 1748. The famous public baths were built in 1904. After renovation the baths were reopened in 1989. (1998)

Konserthuset, Kungsgatan 41 (Konserthuset 2)
Uppfördes 1924-26 efter ritningar av Ivar Tengbom och räknas som en höjdpunkt i den svenska 20-tals klassicismen. Flera av 1920-talets konstnärer, bland dem Isaac Grünewald, har bidragit till interiörens utformning. Vid trappan mot Hötorget restes Carl Milles’ Orfeusgrupp 1936. I konserthuset sker den årliga utdelningen av Nobelprisen.
The concert Hall. Built 1924-1926. Architect, Ivar tengbom. The interior contains the work of prominent artists of the period, such as Isaac Grünewald. Carl Milles’ ”Orfeus” was erected by the steps in 1936. the Nobel Prize presentation ceremony is held here. (1998)

Konstakademien, Fredsgatan 12 (Uttern 1)
Huset mot Jakobsgatan byggdes 1671 av överståthållaren Axel Sparre, arkitekt Nicodemus Tessin d ä. Återuppbyggt efter branden i Klara 1751. På initiativ av C F Adelcrantz donerat till Konstakademien 1775 av kungliga styckgjutaren Gerhard Meyer. Ombyggt 1846, arkitekt Fredrik Blom. Om- och tillbyggt 1896 med utställningssalar, ateljéer och affärslokaler, arkitekt Erik Lallerstedt. Akademins konst- och arkitekturskolor är flyttade till Skeppsholmen.
The oldest part of the Academy of Fine arts dates from 1671 and is the work of Nicodemus Tessin the Elder. The premises were extensively altered and enlarged in 1846 an in 1896. (2000)

Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 (Skravelberget Mindre 15)
Byggnaden som är inspirerad av venetiansk arkitektur, uppfördes 1897 av Svenska Konstnärernas Förening, arkitekt var Ludvig Peterson. Konstruktionen är av stål och betong, fasaden av portlandsten. Huset innehåller sällskapsrum för Konstnärsklubben och utställningslokaler samt en betydande samling konst, bl a väggmålningar och porträtt av kända svenska konstnärer. Konstnärsbaren, KB, inreddes 1932, arkitekt Björn Hedvall.
The headquarters of the Society of Swedish Artists was erected in 1897, architect Ludvig Peterson. The splendid Venetian facade hides a construction of steel and concrete. (2000)

Kulturhuset, Sergels Torg/Brunkebergsterrassen (Skansen 23)
Husets västra del, teaterbyggnaden stod färdig 1971 och uppläts först till provisoriskt riksdagshus. Ombyggd för Stadsteatern 1985. Den östra delen, utställningsbyggnaden, invigdes 1974. Arkitekt Peter Celsing. Den långa glasade fasaden mot Sergels torg ger insyn i den mångsidiga verksamheten. Tidigare fanns här borgerlig bostadsbebyggelse med rötter i 1600-talet samt Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, från 1813.
This important public building, designed by Peter Celsing, dates from the 1970′s. The imposing glass facade was entended to make the manifold activities within the building visible from outside. (2000)

Kungsgatan, under Regeringsgatans bro
Brunkebergsåsen delade länge city i två delar. För att förena dem bröts Kungsgatan fram i början av 1900-talet för att invigas 1911. Under mellankrigstiden blev den stadens ledande affärs- och nöjesgata. Med sina biografer, modemedvetna butiker och de två ”skyskraporna” blev gatan också den moderna kontorstadens sinnebild. Det enhetliga arkitektoniska arkadmotivet längs gatans östra del – efter en idé av arkitekten Sven Wallander – bidrog till elegansen.
Central Stockholm was formerly divided into two sections by the Brunkeberg moraine.Kungsgatan was excavated in the early 20th century to link up the two neighbourhoods.With its elegant façades and twin “skyscrapers” Kungsgatan became Stockholm’s leading shopping street between the world wars, with fashionable stores, cinemas and cafés. (2013)

Kungstornen, Kungsgatan 30, 33 (Polacken 26 och Stuten 16)
Arkitekt Sven Wallander föreslog 1915 att Kungsgatans östra del skulle få en enhetlig hushöjd med två ”skyskrapare” i korsningen vid Malmskillnadsgatan. Denna idé fastställdes i stadsplan 1919. Norra Kungstornet stod efter hans ritningar färdigt 1924. Högst upp låg en tid natt-klubben Blue Heaven och senare fotografen K W Gullers arbetsplats. Södra Kungstornet, ritat av arkitekt Ivar Callmander, stod färdigt 1925. I översta våningen låg förr Restaurant Pagod.
The Kungsgatan towers, The North Tower, completed in 1924, was designed by architect Sven Wallander. The South Tower is from 1925 and was designed by architect Ivar Callmander. (1998)

Kvarteret Vätan 22 (Regeringsgatan 80/Snickarbacken 7, (Vätan 22)
Den stora byggnaden från 1899 är bara en del av ett tänkt katolskt centrum som skulle omfatta församlingshus, en skola för pojkar, bostadshus och på granntomten i söder en katedral. Byggherre var Jesuitorden och arkitekter Isak Gustaf Clason och Bror Almquist. De rikt skulpturalt smyckade kalkstensfasaderna i sengotisk stil är ett exempel på Clasons förkärlek för äkta fasadmaterial. I bostadshuset mot Snickarbacken inrymdes 1929 Otte Skölds och Åke Pernbys målarskola – idag Pernbys.
Erected in 1899, the building was part of a proposed Jesuit centre in Stockholm comprising parish rooms, a school for boys and residential quarters as well as a grand church. It was designed by Isak Gustaf Clason and Bror Almquist and reflects Clason’s love of natural materials and carved limestone ornamentation. Since 1929 the building on Snickarbacken has housed an art school.(2015)

LO-huset, Barnhusgatan 18 (Skolan 1)
Uppfördes 1899 för trävaruhandlaren Gustaf Carlberg. Arkitekt Ferdinand Boberg. Kungliga Vetenskapsakademins nobelkommittéer hade lokaler här till 1909 och Svenska Akademins Nobelinstitut till 1921. Huset förvärvades 1926 av Landsorganisationen i Sverige. LO har sedan dess säte här vid Norra Bantorget, som blivit ett centrum för svensk arbetarrörelse. Sven Wallander, Olle Hjortzberg m fl arkitekter och konstnärer har bidragit vid utformningen av byggnaden.
Designed by the noted architect Ferdinand Boberg and erected in 1899 the building has been the headquarters of the Swedish Confederation of Trade Unions, LO, since 1926. (2000)

Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 (Hägern Större 9)
Huset stod färdigt 1906. Arkitekt var Carl Westman, som också formgav den fasta inredningen samt möbler och armatur. Portalen har reliefer av Christian Eriksson. Husets inre är till större delen i originalskick. Fasaden av oputsat, handslaget tegel och med smårutiga fönster i murlivet knyter an till engelsk hantverkstradition vid sekelskiftet.
The premises of The Swedish Society of Medicine were designed by Carl Westman and completed in 1906. The exterior of the building shows influences from the English Arts and Crafts Movement. The interiors remain largely unaltered. (2003)

Myrstedts hörna, Kungsgatan 5 (Bocken 26)
kallades ofta detta affärs- och kontorshus uppfört för Myrstedt & Stern 1908–1910. Det var Stockholms första hus med en konsekvent genomförd skelettkonstruktion av armerad betong. Fasaden med sina vertikalt betonade murpelare är klädd med sandsten från Visingsö, rikt profilerad och med dekor i form av grinande djurhuvuden. Huvudentrén till Myrstedts mattaffär låg ursprungligen i en öppen del i bottenvåningens hörn. Arkitekt var Ernst Stenhammar och konstruktör Henrik Kreüger.
The shop and office building was designed for the firm of Myrstedt & Stern in 1908-1910. It was the first building in Stockholm that used a reinforced concrete skeleton. The façade is covered with sandstone richly sculpted with grinning animal heads. The architect was Ernst Stenhammar and the structural engineer Henrik Kreüger. (2013)

Lästmakargatan 6
Under tidigt 1900–tal var huset ett centrum för pionjärer som Anna Whitlock, Agda Montelius, Elin Wägner med flera. Här hade Landsföreningen för kvinnlig rösträtt sina lokaler varifrån de drev sin kamp, som resulterade i den allmänna och lika rösträtten 1921. Även Centralförbundet för Socialt Arbete som gav ut Social Tidskrift med politikern G H von Koch i spetsen huserade här. Bakom den på 1940–talet förenklade fasaden döljs en byggnad från 1865–1866, ritad av arkitekten F W Scholander.
In the early years of the 20th century, this was a popular meeting place for feminists and suffragettes, as well as being a centre for radical social work. The façade has been radically altered since the building was completed in 1865–66 to a design by F.W. Scholander. (2021)

Nalen, Regeringsgatan 72-74 (Österbotten 2)
eller Nationalpalatset byggdes 1886–87 efter arkitekt Gustaf Adolf Fristedts ritningar som ordenshus åt Ordenssällskapet Enighet och Vänskap. På bottenvåningen drevs olika restauranger fram till 1934 då Gustaf Topsy Lindblom tog över och begreppet 74 Gata Regerings lanserades. Jazzepoken var Nalens storhetstid. På 1970-talet förvärvades huset av Lewi Pethrusstiftelsen. Sedan 1997 ägs Nalen av SAMI (Sveriges Artisters och Musikers Intresseförening) och musiken står åter i centrum.
Designed by Gustaf Adolf Fristedt, “Nalen” was built in 1886–87 as a fraternal lodge. The building became a famous dance hall and centre of popular music from 1934. In 1970 it became a social centre run by the Pentecostal movement. Since 1997 the building is used by the Swedish Artists’ and Musicians’ Interest Organization. (2016)

NK-huset, Hamngatan 18-20 (Hästen 19)
Varuhuset uppfördes 1912-15 för AB Nordiska Kompaniet, bildat 1902 för en exklusiv kundkrets genom ett samgående mellan K M Lundbergs varuhus vid Stureplan och Joseph Leja vid Regeringsgatan. Arkitekt var Ferdinand Boberg. Byggnaden har bärande stomme av stål och fasad av granit. Den glastäckta ljusgården har delvis bevarad ursprunglig dekor. Sedan 1991 är NK ett fastighetsbolag med fristående specialaffärer.
The NK department store. Built 1912-1915, with an exclusive clientele in mind, for AB Nordiska Kompaniet. Architect, Ferdinand Boberg. The building has a loadbearing steel frame and a granite facade. (1998)

Norra Latin, Drottninggatan 71B (Barnhuskällaren 6)
Var ursprungligen ett latinläroverk för gossar, invigt 1880. Det ersatte Klara trivialskola och Stockholms gymnasium på Riddarholmen. Arkitekten, Helgo Zettervall, var en av landets ledande. I samklang med skolans humanistiska ideal är stilen florentinsk renässans. Två glastäckta palatslika ljusgårdar omger ett magnifikt trapphus. Skolan har väggmålningar av prins Eugen, Carl Larsson, Bruno Liljefors och Axel Törneman. Den blev 1989 konferensanläggning.
This school opened for boys in 1880, designed by the prominent architect Helgo Zettervall. Tho palatial light-wells surround a noble staircase and there are murials by leading artists of the time. It became a conference centre in 1989. (2003)

Oscarsteatern, Kungsgatan 63 (Hasseln 4)
Byggherren Isaak Hirsch lät uppföra en teater för operettföreställningar i kombination med ett affärshus åt Vasagatan. Kungliga operans arkitekt Axel Anderberg har här utformat fasader och teatersalong i jugendbarock. Oscarsteatern öppnade 6 december 1906 med Offenbachs Frihetsbröder. Albert Ranft var dess direktör 1906-26. 1907 gavs här den första svenska föreställningen av Glada Änkan, som gick 185 gånger.
The theatre was built by Isaak Hirsch, to a design by Axel Anderberg who also designed the opera house. Since opening in 1906 with Offenbach’s les Brigands it has been the home of light opera and musicals in Stockholm (2000)

Fd Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8 (Grönlandet södra 13)
uppfördes 1930–32 för Byggnadsstyrelsen i skiftet mellan klassicism och modernism. Arkitekt Sigurd Lewerentz. Den kubiska volymens exteriör har ett slutet, nästan avvisande uttryck med sin gråa slätputs och de djupt liggande fönstren. Den ellipsformade gården är mer välkomnande med sina fasader
uppbrutna av tätt sittande fönster. Riksvapnet med lejonen ovanför entrén visar att det en gång varit en statlig byggnad. Efter en ambitiös restaurering slutförd 2016, huserar byggnaden ett flertal företag, däribland Marginalen Bank.
Designed by Sigurd Lewerentz and erected in 1930–32, the building has been ambitiously refurbished. The weighty exterior, with its somewhat forbidding grey rendering and its deeply embedded windows, contrasts markedly with the lightness of the elliptical courtyard within. (2020)

Saltmätargatan 19 B (Luftspringaren 14)
uppfördes 1822 av murmästare Carl Gustaf Wretberg. Huset omvandlades 1878–80 av färgfabrikören Frans Gustaf Klint till bostäder med smålägenheter åt arbetare vid den några år tidigare grundade färg- och fernissfabriken Klint, Bernhardt & Co i samma kvarter. Exteriören med dess höga gavel härstammar
från 1870-talets ombyggnad och har ingen känd arkitekt. Den förenklades vid kontoriseringen på 1970-talet. I dag ägs huset av Handelshögskolan.
In 1878–80 the original building by masterbuilder Carl Gustaf Wretberg was turned into housing for workers from Frans Gustaf Klint’s paint and varnish factory, which had started in the neighbourhood some years earlier. The exterior, with its tall gable, dates from the 1870s. The property is now part of the Stockholm School of Economics. (2018)

Stuckatörens hus, David Bagares Gata 10 (Vätan 18)
Uppfördes 1883 för eget bruk av Axel Notini. Arkitekt var Valfrid Karlsson. Bland de hantverkare av italiensk härkomst som vid 1800-talets slut smyckade Stockholm med stuckarbeten var Notini den främste. Exteriören blev hans mästarprov. På tomten låg även verkstad och bostadshus för arbetarna. 1992 köpte Samfundet S:t Erik familjens paradlägenhet 1 tr upp och överlämnade den som gåva till Stockholm Stad. Visas nu som museum.
Axel Notini, who erected this building for his own use in 1883, was the most brilliant of the Italian craftsmen who reintroduced the art of stucco to Stockholm. The Notini family’s magnificent apartment is now a museum. (2000)

Sverigehuset, Hamngatan 27 (Kungliga Trädgården 7)
Byggnaden uppfördes 1968 för Svenska institutets funktion som informationscenter. Arkitekt Sven Markelius. Fasaden av betong har gjutits mot en räfflad form, som givit en naturstensliknande yta. Tidigare stod på platsen en byggnad från 1866 som inrymde Blanchs Café & Restaurant, Blancheteatern samt konstgalleri och ateljéer.
Designed by Sven Markelius the building was erected in 1968 to house the Swedish Institute. It replaced the popular Blanchs Café & restaurant and the Blanche Theater. (2000)

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3 (Katthavet 5)
Uppfördes 1867-70 av Judiska Församlingen i reformvänlig anda. Arkitekt F W Scholander. Den massiva fästningslika exteriören i putsat tegel med kraftiga konsolgesimser vid gavlarna är inspirerad av fornassyrisk arkitektur. Fasadens fönster visar karaktäristiska motiv, byggda på hexagrammet. Mot den yttre slutenheten kontrasterar den öppna, treskeppiga interiören med rikt färgspel på en grund av ljus sepia. Även här finns orientaliska inslag.
The synagogue was designed by F W Scholander and built in 1870. A strict exterior of plastered brick, inspired by Assyrian architecture, contrasts with the spacious and rich interior. (2000)

Sörensenska huset, Blasieholmstorg 9-11 (Fersenska Terrassen 6)
Huset mot Blaiseholmstorg uppfördes 1882-88 av trävarufabrikanten Niels Georg Sörensen efter ritningar av A E Melander och Helgo Zettervall. På 1970-talet restaurerades byggnaderna för Handelsbanken och ett nytt hus mot Stallgatan ritades av Carl Nyrén. Sivert Lindblom gestaltade torget. Mot Grevgränd ligger Amiralitetshuset, byggt 1634, senare ägt av familjen von Fersen. En inredning från 1760-talet av Jean Erik Rehn är bevarad.
The building facing onto Blasieholmstorg was built 1882-1888. The exterior is the work of architect Helgo Zettervall. The part on Grevgränd is the old Admiralty building from 1634, later owned by the von Fersen family. (2000)

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 (Spektern 8)
Svenska Tändsticks AB:s huvudkontor byggdes 1926-28. Arkitekt Ivar Tengbom, byggmästare Kreuger och Toll. Palatset är byggt kring en halvcirkelformad entrégård med en fontän av Carl Milles. En del exklusiva interiörer är bevarade, t ex sessionssalen med mahognyinredning och med muralmålningar av Isaac Grünewald.
Built 1926-1928. Architect, Ivar Tengbom. the fountain in the courtyard is the work of Carl Milles. Some exclusive interiors are preserved, such as the conference room in mahogany with murals painted by Isaac Grünewald. (1998)

Varuhuset PUB, Hötorget 13-15 (Torgvågen 7)
Ursprungligen manufakturaffär, grundad av Paul U Bergström 1882. Byggt 1917-37. Huset vid Kungsgatan tillkom 1917, fasad Cyrillus Johansson, byggnaden mot Hötorget 1925, arkitekter E Bernhard och H Ahlberg. Husen mot Drottninggatan sammanbyggdes 1937, ark. A von Schmalensee. Bohagshuset vid Drottninggatan byggdes 1955-59, arkitekter Erik och Tore Ahlsén. Efter Paul U Bergströms död 1934 övertogs varuhuset av Konsum. Drivs sedan 1994 som entrepenörsvaruhus.
The present store premises were erected between 1917 and 1937 with the addition of the notable building southt of Drottninggatan in 1959. The complex reopened after alterations in 1994. (2000)

Warodellska huset, Drottninggatan 82 (Svärdfisken 2)
Huset uppfördes 1854 för handlanden Lars Johan Warodell efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilh. Scholander. Biografen Skandia är en tillbyggnad från 1920-24 ritad av arkitekt Ragnar Hjort. Biografinredningen är utförd av arkitekt Gunnar Asplund och räknas som en höjdpunkt i 1920-talets interiörkonst.
The Warodell House. Main building from 1854. Annex was built for the Skandia cinema 1920-24. Cinema interior by architect Gunnar Asplund. It is considered as a highpoint in the interior design of the 1920s. (1995)

Vasastan

AB Vin- & Spritcentralen, Sankt Eriksgatan 121 (Städet 9)
Lagerbyggnaden från 1924 med sin tidstypiska tegelbehandling ritades av Cyrillus Johansson. Från det närbelägna Norra Station kom järnvägsvagnar med drycker som togs in i en väldig hiss. Den utsvängda takfoten är en för arkitekten typisk kinesiserande detalj som här tas upp av portalens granitlejon, skulpterade av A. Almqvist. Samtidigt ger den en meter höga takrännan i betong byggnaden dess karaktäristiska takfot. Huset är idag kontoriserat.
The building was designed by Cyrillus Johansson in the years 1920-1924 as warehousing and offices for the Swedish wine and spirits monopoly. The curved “Chinese” roof is typical of the architect. Chinese inspiration is repeated in the sculpted granite lions flanking the main entrance. (2013)

Carl Eldhs ateljé, Lögebodavägen 10 (Vasastaden 1:64)
Carl Eldh (1873-1954) var en av sin tids ledande skulptörer och har gjort monumenten över Strindberg i Tegnérlunden och Branting på Norra Bantorget. Ateljén byggdes 1918, ritad av Ragnar Östberg. Den uttrycker en nordisk klassicism anpassad till områdets enkla 1700-talsbebyggelse. Utöver två ateljéer ryms ett runt tusculum (vilorum). Frånsett en utbyggnad på baksidan från 1965 står huset som skulptören lämnade det och visas som museum.
Carl Eldh (1873-1954) was one of Sweden’s leading sculptors. His wooden studio was erected in 1918, designed by Ragnar Östberg, architect of Stockholm’s City Hall. The studio is a small masterpiece of Scandinavian classicism. (2006)

F d Stockholms högskola, Kungstensgatan 45 (Kungstenen 5)
Stockholms högskola bildades 1878,finansierad av privata och kommunala medel. Öppna föreläsningar hade börjat året innan. År 1904 fick högskolan examensrätt och kunde 1909 flytta in i en egen byggnad,
ritad av arkitekt Victor Bodin. Tomten låg väl placerad i anslutning till vetenskapliga institutioner som Observatoriet och Tekniska högskolan på Drottninggatan. Byggnaden i nybarock har två överbyggda ljusgårdar som centrum i planen. I dag ägs och disponeras huset av Folkuniversitetet.
Stockholm University College, founded in 1878, moved into its purpose-built premises in 1909. The building was designed in a restrained neo-baroque idiom by Victor Bodin, a prominent Stockholm architect. It features two grand top-lit halls with galleries.(2015)

Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5 (Stengodset 2)
Uppförd 1929-30 för Filadelfiaförsamlingen, vars första föreståndare och pastor var Lewi Pethrus. Arkitekt Birger Jonsson. Kyrksalen, som rymmer 2500 deltagare, avtecknar sig i den stora, buktande fasaden. Sammanbyggd med Rörstrands slott från 1630-talet, indrogs till kronan 1698. Ägorna uppläts till fabriker. Rörstrands porslinsfabrik, landets äldsta och största, låg här 1726-1926.
The Filadelfia Church was designed by Birger Jonsson and completed in 1930. The main auditorium seats 2500 people. Adjoining the church is the Palace of Rörstrand dating fom the 1630′s. (2003)

Handelshögskolan, Sveavägen 65 (Sandgropen 7)
uppfördes efter Ivar Tengboms ritningar och stod färdig 1925. Byggandet finansierades av privata medel och skolan, grundad 1909, drivs fortfarande i privat regi. Den stränga fasaden mot Sveavägen tar upp idéer från Slottet medan den kupoltäckta rotundan åt öster med aula och samlingssal knyter an både till Observatoriet och Stadsbiblioteket. I den senaste ombyggnaden, 2008–2010, täcktes bl a den kringbyggda gården över med ett glastak efter ritningar av Ahrbom & Partner.
Stockholm School of Economics was designed by Ivar Tengbom and completed in 1925. The strict façade on Sveavägen echoes ideas from the Royal Palace while the rotunda, with its dome, links up with the neighbouring Observatory and Asplund’s City Library. Alterations by Ahrbom & Partner in 2008–2010 added a glass roof to the atrium.(2016)

Kårhuset, Holländargatan 32-34  (Luftspringaren 20)
uppfördes 1933–35 av Stockholms universitets studentkår efter en tävling i vilken arkitekt Paul Hedqvist utsågs till vinnare. Den låga smala byggnaden skiljer sig med sin avskalade funktionalistiska form radikalt från de äldre högskolebyggnaderna i trakten. I fasaden är det endast trapphuset som skjuter fram mot Holländargatan. Festsalens plats på övervåningen är markerad genom en lång balkong och stora tvådelade fönster. Den dramatiska kårhusockupationen utspelades här i maj 1968.
The students’ union building was designed by Paul Hedqvist, one of the most influential Swedish architects of his time. The functionalist design was a new departure, contrasting markedly with the other university buildings close by. The plain façade is articulated by the projecting staircase and the long balcony that indicates the second-floor ballroom.(2016)

Norra Real, Roslagsgatan 1 (Roslagen 1)
en ”kunskapens borg”, invigd som Högre allmänna läroverket för gossar å Norrmalm 1890. Byggnaden är tvilling med Södra Latin, båda uppförda efter identiska ritningar av arkitekten P. E. Werming på stadens byggnadskontor. Fasaden i nyrenässansstil av formpressat tegel i listverk och väggband pryds av kunskapens facklor i majolika. Aulan har amfiteaterns form, korridorerna är ljusa och breda av hygieniska skäl. Gymnastiksalen ligger i en fristående byggnad. Sedan 1961 går även flickor här.
This ”castle of learning” opened as an uppersecondary school for boys in 1890. Girls were first admitted in 1961. The building was designed in a Renaissance revival style by the city architect P. E. Werming. The same plans were used in building a twin school, Södra Latin. Notable features are the semi-circular aula and the provision of daylight in both classrooms and corridors. (2016)

Saltmätargatan 19 B (kv. Luftspringaren 14)
uppfördes 1822 av murmästare Carl Gustaf Wretberg. Huset omvandlades 1878–80 av färgfabrikören Frans Gustaf Klint till bostäder med smålägenheter åt arbetare vid den några år tidigare grundade färg- och fernissfabriken Klint, Bernhardt & Co i samma kvarter. Exteriören med dess höga gavel härstammar från 1870-talets ombyggnad och har ingen känd arkitekt. Den förenklades vid kontoriseringen på 1970-talet. I dag ägs huset av Handelshögskolan.
In 1878–80 the original building by masterbuilder Carl Gustaf Wretberg was turned into housing for workers from Frans Gustaf Klint’s paint and varnish factory, which had started in the neighbourhood some years earlier. The exterior, with its tall gable, dates from the 1870s. The property is now part of the Stockholm School of Economics.

SKB:s första hus, Upplandsgatan 88 (kv Motorn och Vingen)
Den svåra bostadsbristen var anledningen till att Stockholms Kooperativa Bostadsförening bildades 1916 med syfte att skapa bättre boende till rimliga priser i en snabbväxande huvudstad. Kvarteren Motorn och Vingen uppfördes av SKB 1916–1922 med Gustaf Larson, Edvin Engström och G E Pettersson som arkitekter. Nytt var att alla de små lägenheterna hade WC och i källaren fanns tvättstuga. Husen sluter sig kring grönskande gårdar och i fasaderna samsas nationalromantiska drag med nyklassicistiska former.
A severe shortage of apartments in Stockholm led to the foundation of a cooperative housing society, SKB, in 1916. The aim of the society was to improve living conditions at affordable prices. Unique at the time was the provision of WCs in all the apartments with a communal laundry facility in the basement. The buildings are located round leafy courtyards. (2016)

Spökslottet, Drottninggatan 116 (Kungsstenen 4)
Är ett köpmannapalats från stormaktstiden, byggt 1699-1702 av Hans Petter Scheffler (spegelmonogram över smidesgrindarna) med välbevarad inredning. Spökhistorier förknippas med ägaren Baltzar Knigge (död 1796) samt med ett nu försvunnet gravvalv i den stora trädgården. Lusthuset från början av 1700-talet. Publicisten Lars Johan Hiertas familj ägde huset 1874-1924. Spökslottet var säte för ledningen för Stockholms högskola (universitetet) 1926-1976 och rymmer nu universitetets representationslokaler.
This imposing mansion, formerly notorious as a ”haunted” house, was built in 1702 by Hans Petter Scheffler, a successfull merchant. From 1926 to 1976 it was the chancellor’s office of Stockholm University. There is an elegant summerhouse in the grounds. (2006)

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 (Spelbomskan 16)
Byggt som huvudbibliotek för Stockholms Stad 1924-28, arkitekt Gunnar Asplund. Reliefer i vestibulen av Ivar Johansson, i barnavdelningen sagogrotta målad av Nils Dardel. Byggnaden bilder genom sin arkitektur en höjdpunkt och samtidigt en slutpunkt för den svenska 20-talsklassicismen och förebådar i flera avseenden den kommande funktionalismen.
Built 1924-1928 as the main public library for the City of Stockholm. Architect, Erik Gunnar Asplund. Architecturally the building represents both a high point and a final point in Swedish 1920′s Classicism and heralds in an number of respects the arrival of Funcionalism in Sweden. (1998)

Stockholms Gamla Observatorium, Drottninggatan 120 (Vasastaden 2:98)
Byggdes 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien. Arkitekt var Carl Hårleman och föreståndare Pehr Wargentin. Forskning i astronomi, meteorologi och geografi bedrevs här. Astronomin flyttades 1931 till Saltsjöbaden och byggnaden blev geografisk institution. Den rymmer nu Observatoriemuséet. En av upplysningstidens få bevarade institutionsbyggnader.
The Old Observatory, built by The Royal Swedish Academy of Sciences in 1753. It was a center for research in astronomy, meteorology and geography. Today it houses The Observatory Museum. One of the few buildings preserved from the Enlightenment ages. (1995)

Studentpalatset, fd Juridicum, Norrtullsgatan 2 (Bergsmannen Större 8)
uppfördes för Stockholms högskolas juridiska och humanistiska fakultet med Erik Lallerstedt som arkitekt. Första skissen tillkom 1918, byggnaden invigdes 1927. Den är utförd i kraftfull tjugotalsklassicism med en
tempelgavel åt söder och entré omgiven av hermer. De av Ivar Johnsson skulpterade huvudena föreställer, från vänster till höger, Sokrates, Platon, Aristoteles och Sofokles. Den inre planen är upplagd kring en monumental trappa med dubbla trapplopp och öppna promenadgångar.
This forceful, neo-classical building was designed by Erik Lallerstedt and opened in 1927 to serve the needs of the Law Department at Stockholm University. The south elevation takes the form of a classical temple pediment.The figures guarding the entrance were carved by Ivar Johnsson. They depict Socrates, Plato, Aristotle and Sophocles.(2015)

Sveaplans gymnasium Sveavägen 160 (Cedersdal 5)
Den f d flickskolan i renlärig funktionalism från 1936 ritades av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal efter en arkitekttävling. Skolan fick enkelsidiga korridorer med ljusa klassrum och en fristående fritt formad aula på baksidan som nås från ett uppglasat trapphus. I entréhallen finns en stor väggmålning med kvinnomotiv av Bo Beskow. År 1996 restaurerades byggnaden för Stockholms universitet av SISAB i samarbete med AIX Arkitekter med fin förståelse för 30-talets arkitektur.
Originally built as a girls’ school in 1936 to a design by Nils Ahrbom and Helge Zimdal. The school is characterized by the bright and airy classrooms on single-sided corridors and the striking aula linked by glazed passageways. The building was renovated in 1996 to a plan by AIX Architects whose design shows a fine understanding of 1930s architecture. (2016)

Tullhusen vid Norrtull,  Norra Stationsgatan 40 A, B  (Vasastaden 1:100)
byggdes 1731-33 efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt 1727-73. Här, vid stadens norra gräns, tog man upp varutull. Tullporten som var utformad som en triumfbåge av trä låg mittemellan de tvåhusen. Sedan tullbevakningen upphört 1864fortsatte trafiken att gå mellan husen fram till 1940. Vid den senaste fasadrenoveringen 2013 hittade man den ursprungliga spritputsen och färgsättningen i rosa och grått som nu har återskapats.
The twin customs houses were erected in 1731-33 to a design by the city architect Johan Eberhard Carlberg. Customs dues were collected here until 1864. The main road into Stockholm from the north passed between the buildings until 1940. The customs houses are now restored to their original colouring. ( 1997 reviderad 2014)

Kungsholmen/Fredhäll

Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29 (Murmästaren 3)
är uppkallat efter skolpionjären och feministen Anna Whitlock (1852–1930) och invigdes 2018. När byggnaden ursprungligen stod klar 1926, ritad i för tiden typisk klassicism av arkitekten Axel Lindegren, kallades den Ämbetshuset eftersom den uppfördes för olika statliga ämbeten, bland annat Skolöverstyrelsen och Rikets allmänna kartverk. Temat i de pampiga bronsportarna från 1968 av Sven Lundqvist berättar att även Byggnadsstyrelsen satt här. Från 1970-talet fram till 2015 var byggnaden hemvist för Länsstyrelsen.
Designed as government offices by Axel Lindegren and built in 1926, the building is now a secondary school. The school is named after noted feminist and educator Anna Whitlock. The sculpted bronze doors, featuring various past usages, are the work of artist Sven Lundqvist. (2019)

DN-skrapan, Rålambsvägen 17 (Trängkåren 7), Marieberg
I samband med rivningarna i City under 1960- och 70-talen flyttade Dagens Nyheter från Nedre Norrmalm. Efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist uppfördes 1960–64 höghuset i Marieberg. Ytterbeklädnadens keramikplattor i olika nyanser av blått ger tillsammans med det glasade utrymningstornet en sammansatt skulptural effekt. Redaktionen var inrymd i höghuset medan tryckeri och distribution låg i en lägre del dit både DN:s och Expressens redaktioner senare har flyttat.
This imposing building was designed by Paul Hedqvist in the early 1960s for Sweden’s largest daily newspaper, Dagens Nyheter with its tabloid sister, Expressen. The tower housed the editorial offices while the newspapers were printed in the podium. Ceramic tiles in nuances of blue together with the glass façade of the tower block, create a sculptural effect. (2018)

Fredhällsbadet, Snoilskyvägen/ Kungsholms Strandstig (Fredhäll 1:1)
Invigdes 1922 (kallades Tranebergsbadet till 1985) med nordiska simtävlingar. Det hade sex simbanor, hopptorn, åskådarläktare, arkitekt Waldemar Johansson. Det var en motsvarighet till Strömbadet vid Riddasholmen. Pga dålig vattenkvalitet infördes badförbud 1954, vilket upphävdes först på 1970-talet. Badet ägs av Stockholms stad och har genomgått flera ombyggnader. Det originella soldäcket tillkom 1949, arkitekt Allan Werner. Verksamheten har sedan 1947 säkrats tack vare Fredhälls badklubb.
The open-air bath was inaugurated in 1922. It had six swimming lanes, a diving tower and a stand for spectators. The unique sundeck was added later. Since 1947 the Fredhäll Bathing Club has maintained the bath. (2006)

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)
Sveriges första konsekvent genomförda kollektivhus från 1935 inspirerades av bl.a. Alva Myrdal och ritades av Sven Markelius – en av de första medlemmarna. De cirka femtio små lägenheterna med kokvrår kompletterades med en utbyggd service: barnstuga enligt progressiva idéer samt restaurang och butik i bottenvåningen. Mathissar till alla kök och tvättnedkast från korridorerna tänktes avlasta kvinnorna. Restaurering 1990-91 genom bostadsrättsföreningen i samarbete med arkitektkontoret ARKSAM.
Built in 1935 to a design by Sven Markelius, Sweden’s first service apartments aimed to make life easier for professional women with families. There was a progressive children’s nursery, meals could be supplied from the restaurant via a kitchen lift and there were laundry chutes on each floor. (2015)

Kvinnohuset, Welanders väg 12 (Värjan 1), Stadshagen
invigdes 1946 som ett kollektivhus för ensamstående, självförsörjande kvinnor med låg lön, för vilka annars inackordering ofta var enda alternativet. Drygt 200 kvinnor bodde här i enkelrum med kokskåp eller dubbletter men hade även tillgång till samlings- och hantverkslokaler, bad, biograf och damfrisering. Initiativ till bygget togs av Anna Johansson-Visborg, rösträttskvinna, kommunpolitiker och folkbildare. Huset ägs idag av en stiftelse med hennes namn. Arkitekt var Carl Melin.
Established on the initiative of political activist and philanthropist Anna Johansson-Visborg, the building provided independent accommodation for some 200 women of limited means. There were various shared facilities including a cinema, craft premises and bath in this design by Carl Melin. (2020)

Kvinnornas hus, Kungsklippan 11 (Smaragden 20)
uppfördes 1937–38 som ett bostadshus för ensamstående kvinnor. Dessa fick här, istället för att vara inneboende, tillgång till både egen bostad och gemensam service. Ursprungligen rymde huset 203 enrumslägenheter med kokvrå och högst upp fanns matsal, klubbrum, gymnastiksal och solterrass. Initiativet togs av byggmästaren Olle Engkvist tillsammans med bland andra Edith Lindblom och Helga Vestin. Arkitekter var Sven Backström och Leif Reinius. Idag ägs huset av Brf Glasberget.
This residential building, dating from 1938, comprised 203 one-room apartments for single women. It was designed by Sven Backström and Leif Reinius for the noted builder and philanthropist Olle Engkvist. It is now owned by the residents. (2018)

Fd S:t Görans gymnasium (Mariebergsgatan 22 (Vallgossen 14)
ritades av Léonie och Charles-Edouard Geisendorf 1956–60, ursprungligen som en
yrkesskola för husligt arbete och sömnad. I såväl användningen av skulpturala betongelement som sättet att lyfta delar av byggnaden på pelare var de starkt inspirerade av den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusiers formspråk. Gårdens stenbeläggning fortsätter in i den stora entréhallen, ett rum med kraftfull
materialverkan. Sedan 2018 ombyggt till studentbostäder med ny entré från Mariebergsgatan.
Léonie and Charles-Edouard Geisendorf, who designed these premises in the late 1950s to house a technical school, had studied with Le Corbusier. His influence is apparent in the sculptural concrete elements and the way that parts of the structure are elevated on pillars. The paving of the yard carries through into the
boldly stated entrance hall. The building now serves as student housing. (2020)

Sankt Erikspalatset, Sankt Eriksgatan 63 (Kättingen 30)
uppfördes 1907-1910 efter ritningar av Gunnar Morssing på arkitektfirman Dorph & Höög. Den slutliga utformningen anses vara en kompromiss av flera tidigare förslag, som även omfattade Sportpalatsets tomt, utförda av Hagström & Ekmans arkitektkontor. Genom att placera två hus på varandra, det undre om tre våningar, det övre om sex, kringgicks byggnadsstadgan som endast tillät fem våningar och en höjd av 22 meter. Ett ovanligt högt torn gjorde att byggnaden kallades skyskrapare.
Completed in 1910 the building was designed by Gunnar Morssing. By designing two buildings placed on top of each other the architect circumvented the planning regulations with their maximum height of 22 metres above the street. The lofty tower made the structure Sweden’s tallest residential building at the time – a so-called skyscraper. (2013)

Sportpalatset, Sankt Eriksgatan 58 (Roddaren 38)
ritat 1929–1930 av arkitekten Jean Sigfrid Adrian hade idrotten som sin bärande idé.Simbassängen var före 1940-talet en av åtta i hela världen med 50-metersbanor. Härtill kom tennis- och bowlingbanor samt gymnastiksalar.En planerad teater ersattes av en biograf som på 1970-talet byggdes om till studio för popgruppen ABBA. Högst upp bodde djurmålaren Bruno Liljefors som lär ha utfordrat fåglar från sina öppna fönster och låtit dem flyga fritt in och ut.
THE SPORTS PALACE was designed by Jean Sigfrid Adrian in 1929-1930. The 50-metre swimming pool was one of a handful of indoor pools of this size in the world at the time. The building also housed tennis courts and gymnasiums. Plans for a theatre materialized as a cinema which was converted into a studio for ABBA in the 1970s. The famous nature painter Bruno Liljefors lived on the top floor. (2013)

Stockholms Rådhus, Scheelegatan 7 (Fruktkorgen 1)
Rådhuset byggdes 1909-15 för att ersätta det rådhus som var inrymt i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Arkitekt Carl Westman. Rådhuset anknyter till vasatidens byggnadskonst och är ett viktigt verk i vår nationella arkitektur. Ytterarkitekturen fortsätter i det inre med putsade tegelmurar och valv. Skulpturer av Christian Eriksson samt Aron och Gustaf Sandberg. Dekorationsmålningar utförda av Olle Hjortzberg och Filip Månsson.
The Law Courts were built in 1909-15 to a design by Carl Westman. With architectural inspiration from the Vasa period and sculptures and murals by leading artists this is an important building from the period. (2000)

Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17 (Vallgossen 12)
har funnits här sedan 1993 men uppfördes som Norra kommunala mellanskolan 1925–27 efter ritningar av dåtidens ledande skolhusarkitekt Georg A. Nilsson. Den är en av tjugotalets finaste klassicistiska skolhusbyggnader vilket kommer till uttryck i de slanka byggnadslängorna som ställts i vinkel mot varandra. Entréerna med sina eleganta palmettprydda frontoner burna av korintiska kolonner flankeras av gjutjärnskandelabrar. Interiören har förändrats vid senare ombyggnader.
Built in the years 1925-27 as a public secondary school, this is a fine example of a design by Georg A. Nilsson who was responsible for a large number of schools and other public buildings during the first quarter of the 20th century. With its pediments supported by Corinthian columns and other historical details this is one of the finest classicist school buildings in Stockholm. (2017)

F.d. Svenska Dagbladet, Gjörwellsgatan 22 (Trängkåren 6)samband med rivningarna i City under 1960-och 70-talen flyttade Svenska Dagbladet från Norrmalm. Ett nytt hus uppfördes 1960–62 i Marieberg efter ritningar av Anders Tengbom. Den eleganta svagt båtformiga byggnaden i rött tegel kontrasterar mot tidningskollegan Dagens Nyheters högre hus och dess internationella modernism. Redaktionen placerades i höghuset, tryckeri och distribution i en lägre del. Tidningen flyttade år 2001 tillbaka till Norrmalm.

This elegant brick building was designed by Anders Tengbom as offices and printing works for the national daily newspaper Svenska Dagbladet when it was forced to vacate its downtown venue. The construction was completed in 1962 just prior to the neighbouring Dagens Nyheter building. Together the two buildings provide a fruitful contrast of styles. (2018)

Söderort

AB MACK, Bensinpumpsfabrik, Tegelbruksvägen 20 (Konvolvulus 18)
Vid mitten av 1910-talet låg Sveriges första bensinpumpsfabrik här. Pumparna, som hade automatiska mätare, uppfanns av ingenjör Oscar Andersson. Hans och de andra delägarnas begynnelsebokstäver bildade företagsnamnet AB MACK. Namnet göts in på pumparna som snart kunde hittas över hela landet. Med tiden kom det att bli den gängse benämningen på bensinstationer. Runt hörnet, på Vattenledningsvägen, låg en av de allra första ”mackstationerna”. Huset byggdes 1912 och rymmer idag bostäder.
Sweden’s first factory making petrol pumps was established here in the early 20th century. The name of the company, AB MACK, was formed from the initials of the principal owners. The petrol pumps were revolutionary in that they measured fuel automatically and “mack” became a household word for Swedish petrol stations. (2015)

Björkhagens Höghus, Björkhagsplan 9 (Duggregnet 5)
ritades av den ungerskfödde arkitekten Georg Varhelyi 1954 för Svenska Bostäder AB och annonserar på långt håll stadsdelens centrum. Fönstrens olika former och placering har gjorts till dekorativa element i den anslående fasaden. När huset byggdes var det Stockholms högsta bostadshus och inrymde alltifrån bostäder för ungdomar, familjer och pensionärer till daghem, medborgarhus, ateljéer, restaurang och bensinstation.
The tower block that forms the central feature of Björkhagen was designed by Hungarian-born architect Georg Varhelyi in 1954. He skilfully varied the size and placement of the windows to create a striking exterior. The building originally combined residential accommodation with facilities such as a nursery school, civic office, artists’ studios, restaurants and petrol station. (2012)

Farsta Centrum, Farsta Torg (Storö 21)
Farsta byggdes som en ABC-stad med Arbetsplatser, Boende och Centrum enligt Stockholms generalplan från 1954. Farsta centrum ritades av arkitektkontoret Backström & Reinius och invigdes 1960. Då var det landets största och modernaste stadsdelscentrum med varuhusen NK, Kvickly och Torgets form var inspirerat av Piazza delle Erbe i italienska Verona. Tempos skärmfasad i betong kallades allmänt för Tårtpappret”.
The suburb of Farsta was designed as a complete new town with workplaces, residential areas and a shopping precinct.The precinct, opened in 1960, was designed by architects Backström & Reinius and was Sweden’s most up-to-date shopping centre at the time. The design of the square was inspired by the Piazza delle Erbe in Verona. (2014)

Gamla Enskede, Stora Gungans väg 2 (Grepen 17)
är Stockholms första trädgårdsstad, byggd enligt P O Hallmans stadsplan från 1908 med förebilder från England och Tyskland.Befolkningsökningen gjorde att staden måste växa utanför tullarna. Genom den nybildade Tomträttskassan kunde egnahemsbyggaren få ekonomisk hjälp att bygga något av de 18 typhus, villor eller parhus, som man kunde välja bland. Radhusen på Margaretavägen var bland de första i landet. Här i centrum låg postkontor, en missionskyrka och flera affärer. Konsumhuset uppfördes 1913 för Konsumentföreningen Thule, den första i sitt slag utanför tullarna.
Stockholm’s first garden-city suburb was inspired by urban planners in Britain and Germany. Local people built their own family houses, based on one of 18 approved designs.The scheme included Sweden’s first terrace houses as well as shops and public buildings. (2014)

Hökarängens centrum, Hökarängsplan 18 (Rågsikten 2)
invigdes 1952 med Sveriges första gågata,kantad av affärer men helt utan biltrafik,en föregångare till Sergelgatan och många andra gågator runt om i landet. Arkitekt var David Helldén, som också ritat det veckade höghuset i gågatans fond vilket markerar stadsdelens centrum. Affärernas neonskyltar förstärker gatans 50-talskaraktär. Hökarängen blev 1950 slutstation på tunnelbanelinjen som gick från Slussen och betraktas som en av Stockholms första tunnelbanestäder.
Sweden’s first pedestrian street, lined by shops, opened in Hökarängen in 1952. The architect was David Helldén who also designed the high-rise building that marks the centre of the community.  Hökarängen was planned to take advantage of the new metro link with Stockholm which opened in 1950. (2013)

LM Ericssons telefonfabrik (Telefonfabriken 1)
uppfördes 1938-40 efter Ture Wennerholms ritningar, senare utbyggd i etapper. Principen för planeringen i denna mönsteranläggning var att skapa skilda flöden av material och människor. Sedan Ericsson flyttat härifrån 2004 är Konstfack en av hyresgästerna. Många anställda bodde i LM-staden, det intilliggande smalhusområdet, uppfört vid samma tid som ett starkt rationaliserat seriebygge. Byggmästare var Olle Engkvist och arkitekter Hakon Ahlberg, Sven Backström och Leif Reinius.
The Ericsson telephone factory was designed by Ture Wennerholm and built in 1938-40. At the time the workshops were a model of scientific modernism or ‘Taylorism’. Dwellings for employees were mass-produced in neighbouring apartment blocks designed by leading architects. In 2004 Konstfack moved into the refurbished factory premises. (2017)

Riksrådsvägen, Riksrådsvägen 46-108, 35-201 (Riksfiskalen 11, Stadsfiskalen 10, Adelsmannen 21, Myntmästaren 13 och Ämbetsmannen 17)
är ett av Stockholms mest uppmärksammade radhusområden från efterkrigstiden. Husen uppfördes 1953-56 av Hyreshus i Stockholm AB och ritades av arkitektparet Charles-Edouard och Léonie Geisendorf. Landskapsarkitekt var Nils Orento. De 114 radhusen, fördelade på fyra olika hustyper, är anpassade till den kuperade terrängen och grupperar sig kring fyra gårdsrum. Husen är delvis uppförda med prefabricerade delar och i fasaderna blandas rött tegel, spritputs och eternitplattor.
The 114 terrace houses, comprising four different types of dwelling, were built in 1953-56. They were designed by Charles-Edouard and Léonie Geisendorf, architects trained in Switzerland. They were assisted in adapting the houses to the terrain by landscape architect Nils Orento. The houses are partially prefabricated. (2016)

Skönstaholm, Söndagsvägen 40 (Centrumhuset), Hökarängen-Farsta
uppfördes som hyresradhus 1950–52 av Fastighetskontoret efter Nils Sterners och Erik F. Dahls ritningar. De 24 huslängorna med 150 lägenheter är väl inpassade i terrängen, som öppnar sig mot söder. Landskapsarkitekter var Walter Bauer och Erik Anjou. 1950-talet var genombrottet för radhusbyggandet i Sverige och Skönstaholm är ett gott exempel på efterkrigstidens folkhemsarkitektur. Centrumhuset rymde ursprungligen både en gemensam panncentral och butiker. Torget med sin damm är formgivet av Erik Glemme.
These terrace houses, seemingly embedded in the forest, are a fine example of public housing in Stockholm. Built in the early 1950s, they were designed by Nils Sterner and Erik F. Dahl of the city architects’ department. The original design included local shops and other amenities. (2020)

Stjärnhusen i Gröndal, Sjöbjörnsvägen 16-52 (Akterspegeln 23)
uppfördes 1944–46 av byggmästaren Olle Engkvist på platsen för en gammal svavelsyrefabrik. Stjärnhus kallas den hustyp som arkitekterna Backström
& Reinius lanserade här och som har fått många efterföljare både i Sverige och utomlands. Stjärnformen möjliggjorde tre lägenheter per trapplan och ett rationellt utnyttjande av den kuperade terrängen. Trädgårdsarkitekter var Sven A Hermelin och Inger Wedborn. Längan för småindustri utmed kvarterets västra sida byggdes om till bostäder år 2004.”Riksäpplet” i massiv granit tog Engkvist hit
från riksdagshuset när detta renoverades omkring 1940.
This residential neighbourhood was built in 1944–46 by Olle Engkvist, a famous Stockholm developer. Architects Backström & Reinius were responsible for the interlocking star-shaped apartment blocks, a design that has been widely copied in Sweden and elsewhere. The landscaping was by Sven A Hermelin and Inger Wedborn. (2019)

Västertorp, Störtloppsvängen 13 (Störtloppet 4)
byggdes ut 1949-1954, en god representant för stadsplanetänkandet och bostadsbyggandet i efterkrigstidens Stockholm. Här prövade man trafikseparering för första gången i Sverige; bilar och fotgängare skulle aldrig behöva mötas. Centrum markeras av det höga skivhuset och de två T-banestationerna av tidstypiska stjärnhus. I de många gröna rummen mellan husen och i centrum finns en unik samling skulpturer och konst av högsta klass, donerad av exploatören Olsson & Rosenlund.
This fine example of urban planning was built between 1949 and 1954. It was the first Swedish suburb to separate pedestrians from motor vehicles with apartment buildings grouped round communal gardens. A notable series of public sculptures, donated by the builders, is a striking feature. (2014)

Årsta centrum, Årsta torg 2-8, (Årstalund 3)
ritades för Riksbyggen under 1940-talet av bröderna Erik och Tore Ahlsén och stod klart 1953. Det är med sin blandning av kommersiella och kulturella funktioner det första exemplet på stadens ambition att skapa socialt och demokratiskt fungerande mötesplatser i de nya stadsdelarna efter engelsk förebild. Stor omsorg har lagts om den arkitektoniska utformningen. Väggmålningarna skapades kollektivt av Ahlséns arkitektkontor. Bror Marklunds skulptur Gycklarna tillkom 1966.
The public square was designed in the 1940s by brothers Erik and Tore Ahlsén. With its mix of commercial and cultural functions it represents Stockholm’s first attempt to create a public meeting place in a new suburb. The murals were painted by the staff of the Ahlsén architectural partnership. Bror Marklund’s bronze jesters were placed there in 1966. (2013)

Västerort

Biografen Fontänen, Vällingby Torg 35-39 (Tre Brunnar 1)
1950-talets Vällingby blev tidigt internationellt ryktbar med sitt centrala torg byggt över T-banan och sin kombination av arbete, boende och centrumaktiviteter, den s.k. ABC-staden. Detta skiljde ut den från äldre förorter som mer varit inriktade på boende. Planens intentioner togs upp av arkitekterna Backström & Reinius som utformade de flesta av torgets byggnader, bl a biografen Fontänen som renoverades och utvidgades med flera salonger under jord 2006.
Vällingby is internationally famous as a “new town” with its central square built above the subway station and a mix of residential neighbourhoods, workplaces, shops and public services. New ideas for urban planning were developed by architects Backström & Reiniuswho were responsible for most of the buildings on the square, including the cinema which was renovated and extended below ground in 2006. (2012)

Blackeberg, Blackebergsplan (Närkingen 5, Dalmasen 4, 5) 
är en välbevarad tunnelbanestadsdel från 1950-talet med bebyggelse längs långa terränganpassade gator i kuperad skogsmark. Blackebergs station, som ritades av Peter Celsing, invigdes när hela tunnelbanelinjen mellan Hötorget och Vällingby öppnades år 1952. Torget med sina tre snäckformade fontäner utformades av Erik Glemme. Skolorna placerades nära torget för att aula,simhall, gymnastiksalar och bibliotek skulle vara lätt tillgängliga för allmänheten.
This 1950s suburb, centring on the subway station, is carefully adapted to the existing landscape. The station was designed by Peter Celsing and was opened in 1952. The square and its fountains were designed by Erik Glemme. The local schools were sited close to the square so that their public areas – auditoriums, swimming pools, gymns and libraries – were accessible to the community.(2013)

Bromma gymnasium, Nyängsvägen 152 (Mossen 4)
var Västerorts första läroverk, byggt 1934–36 och invigt 1937 av kung Gustaf V. Arkitekt var Paul Hedqvist, som ritade ett trettiotal skolor i Stockholm. Funktionalistiska drag som ljusa slätputsade fasader, platta tak och stora fönster präglar komplexet som är uppdelat i fyra olika byggnadskroppar, var och en med sin funktion. På platsen låg tidigare gården Stora Mossen med anor från sent 1700-tal. Gamla fruktträd, en stor ek och delar av en askallé sparades från gården.
This upper-secondary school was designed by Paul Hedqvist, an architect responsible for some thirty schools in Stockholm. The four linked structures, each with its own independent usage, display typical functionalist features like smooth, white façades, flat roofs and large windows. The school is built in the
grounds of a former country estate, Stora Mossen. (2017)

Kvarteret Drivbänken, Alviksvägen 36-54, (Drivbänken 1), Bromma
Äppelvikens villastad byggdes på stadens mark i början av 1900-talet. Genom området går Alviksvägen med tidstypiska villor. Här finns kvarteret Drivbänken med tidiga radhus uppförda enligt engelsk tradition som förmedlats via Tyskland. Arkitekt Gunnar Wetterling ritade 1919 för AB Trädgårdskvarter med bl.a. sydtyska Hellerau som förebild.  Längornas individuella trädgårdar samlades i mitten för att bilda en grönskande oas med rumsavgränsande häckar och träd.
The Äppelviken garden suburb dates from the early 20th century. This section, popularly known as the ’English Terraces’, was inspired by a German interpretation of the typical British terrace. (2018)

Hässelby familjehotell, Ormängsvägen 43-71 (Ormängen 4), Hässelby
var det sista och största kollektivhuset som byggdes av den legendariske byggmästaren Olle Engkvist. När anläggningen togs i bruk 1956 fanns här inte bara 340 lägenheter av varierande storlek utan också ett omfattande serviceutbud, med allt från restaurang till kapell. Arkitekt var Carl-Axel Acking. Det långsträckta komplexet består av trevåningshus grupperade kring fyra gårdar, med höghus som accenter. Seviceutbudet och kollektiva inslaget är idag inte lika omfattande.
Designed by Carl-Axel Acking and opened in 1956 this ”family hotel” of some 340 rented apartments is an example of a movement to provide housing for professional families with working mothers. Extensive service for residents was available in-house including childcare, dining rooms, gym, youth club, garage, convenience store and chapel. (2018)

Minneberg (Tändhatten 2, Svartvik 1-6, Sandvik 1, 2, 11-16, Minneberg 1-6)
De ljust putsade bostadshusen med totalt 900 lägenheter är grupperade kring en mittaxel i sluttningen ned mot Mälarstranden. Både den monumentala och näst intill symmetriska stadsplanen och husgavlarnas dekor i form av betongelement och kakelplattor i olika färger är utformade i postmodernistisk anda. Området uppfördes för HSB 1984–87 efter ritningar av Brunnberg & Forshed. På platsen låg förr en benmjölsfabrik, som bland annat tillverkade lim och tvättmedel.
The former industrial site has been converted into a residential neighbourhood of some 900 cooperatively managed apartments. The town plan for this postmodernist waterfront development, with a central axis leading down to Lake Mälaren, was created by the firm of Brunnberg & Forshed. Building work was completed by 1987. (2017)

 

Broskyltar

2007 inleddes ett samarbete med Trafikkontoret att sätta upp skyltar på ett urval historiskt viktiga broar.

Apatébron
invigdes 2002 efter en internationell tävling. Bron är ett landmärke i Hammarby Sjöstad och förbinder Sickla udde och dess strandpromenad i norr med kajområdet i söder. Platsen gav förutsättningen för ett stycke arkitektur- och ingenjörskonst. Den utanpåliggande spännarmeringen är infäst i södra sidans tunga konstruktion så att brospannet vilar lätt på upplaget i vassbältet. Arkitekter var Magnus Ståhl, Erik Andersson och Jelena Mijanovic. Bron fick både det svenska Stålbyggnadspriset och the European Steel Design Award 2003.
The bridge was designed by architects Magnus Ståhl, Erik Andersson and Jelena Mijanovic for an international competition and was opened in 2002. Most of the weight is supported by the exposed tension rods on the south side, making an architectural feature of the engineering. The bridge won the European Steel Design Award in 2003. (2012)

Danvikstullsbroarna
Hammarby sjö hade här sitt utlopp i en bäck med, sedan århundraden tillbaka, en träbro. Järnvägsviadukten för Saltsjöbanan tillkom 1893. När Hammarbyleden drogs fram för att skapa en kanal mellan Hammarby sjö och Saltsjön ersattes de båda av en enkelarmad klaffbro 1922. År 1956 kompletterades denna med den södra bron, ritad av arkitekten David Dahl, av samma typ men med ett annat utseende och breddad 1977. Den segelfria höjden är 12,5 meter.
This has been a bridging point for many centuries. When the waterway was extended a new bridge was constructed, a single-leaf bascule bridge which was opened in 1922. A parallel bascule bridge was added in 1956, designed by architect David Dahl. This was widened in 1977. The two bridges have 12,5 metres of headroom. (2012)

Djurgårdsbron
Djurgårdsbron byggdes 1897 (på Bergsunds mekaniska verkstad) som entré till den stora Konst- och industriutställningen detta år. Arkitekt var Erik Josephson och konstruktör Carl Fraenell. De fyra nordiska gudagestalterna utformades av skulptören Rolf Adlersparre. Mot Strandvägen står Heimdall (gudarnas väktare vid bron Bifrost – regnbågen – som förbinder jorden med himlen) och Frigga. Mot Djurgården vänder sig Tor och Freja.
The bridge was designed by Erik Josephson as an entrance to the grand exhibition of art and industry of 1897. Four Nordic gods protect the bridge: Heimdall – who guards the bridge connecting heaven and earth in Norse mythology, Frigg, Thor and Freyja. (2006)

Djurgårdsbrunnsbron
är en svängbro, invigd 1884 då den ersatte en fast bro. Karl XIV Johan lät inleda kanalprojektet genom muddring och breddning av det igenslammade vattendraget.Leden förkortade sjövägen mellan Värtan och Nybroviken. Den öppningsbara bron gav fri passage både för mastade fartyg och landtransporter ut till Blockhusudden.Bron är stadens enda bevarade svängbro – men sedan 1966 ej längre öppningsbar.
The swing bridge was built in 1884 to replace an earlier fixed bridge. It allowed access both to sailing vessels and motor vehicles on their way to Blockhusudden.This is the only remaining swing bridge in Stockholm but it has not been opened since 1966. (2012)

Gamla Årstabron
invigdes 1929. Tidigare gick tågen på en järnvägsbank med svängbar bro vid Hornstull. Den nya farleden genom Hammarby sjö förutsatte en högbro. Efter en internationell tävling ritade arkitekten Cyrillus Johansson med konstruktörerna Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky den ursprungligen öppningsbara järnvägsbron. Tanken var att också bygga en bilväg ovanpå järnvägen. Bron renoverades när den nya Årstabron togs i bruk år 2005.
The bridge was opened in 1929 to improve rail access to Stockholm. The new approach necessitated an elevated bridge, with a central section that could be raised for shipping. The bridge was designed by architect Cyrillus Johansson with Ernst Nilsson and Salomon Kasarnowsky as structural engineers. (2013)

Liljeholmsbron
Den första bron, Hornsbron, var en pålbro 1669 (av Tessin d.ä.), ersatt omkring 1680 av en flottbro (från 1890 öppningsbar) från Hornstulls tullhus, vilket revs 1933. 1915 byggdes en kraftigare träbro längre österut för spårvägs- och biltrafik, ersatt av en öppningsbar högbro 1928, uppförd av den närbelägna Bergsunds mekaniska verkstad. Arkitekt var Carl Bergsten, konstruktör E. Nilsson. Bron dubblerades i öster 1954. Intill bron gick 1860 – 1929 södra stambanan på en järnvägsbank, delvis bevarad vid Hornstull.
The first bridge on this site was designed by Nicodemus Tessin the Elder in 1669. The present cantilever bridge dates from 1928 and was doubled in width in 1954. The architect was Carl Bergsten and the structural engineer E. Nilsson. (2007)

Norrbro
Bron beslutades 1756, men var färdig först 1807 och är Stockholms enda bevarade stenvalvbro. Arkitekt var C.F. Adelcrantz. Läget mittemot slottet planerades redan på 1600-talet av Jean de la Vallée och Tessin d.y. och innebar att ett tidigare brofäste vid Skeppsbron övergavs. Med sina dåvarande basarbyggnader blev Norrbro en populär mötesplats under 1800-talet. Hissen till Strömparterren från 1978 ritades av AOS arkitekter. Kopiorna av de egyptiska bronslejonen vid norra brofästet uppsattes 1926.
Stockholm’s only existing bridge with stone vaulting dates from 1807. It was designed by C.F. Adelcrantz in accordance with plans for a bridge at the site by Jaen de la Vallée and Tessin the Younger. The bronze copies of Egyptian lions on the north side are from 1926. (2007)

Nya Årstabron
invigdes 2005. En ny bro över Årstaviken med fler spår mellan Stockholms södra och Årsta var en viktig förutsättning för att kunna utöka tågtrafiken genom centrala Stockholm. Arkitekt är Foster & Partners som tillsammans med konsultgruppen Ove Arup A/S vann en internationell tävling om brons utformning. Höga krav ställdes på att den nya bron, byggd i armerad infärgad betong, skulle samspela väl med den gamla.
The design, in reinforced, coloured concrete, was by Foster & Partners in consultation with Arup. It was selected following an international competition for a new Årsta bridge to provide much-needed rail capacity for the growing city. Particular importance was given to the interplay between the old and new bridges. (2013)

Riddarholmsbron
På medeltiden fanns en träbro, Munkbron. (Riddarholmen kallades då Gråmunkeholmen.) En valvbro av sten byggdes 1784 – 1789, ritad av Erik Palmstedt, med samtidig reglering av torgen på bägge sidor. När järnvägen drogs fram ersattes bron 1867 av en gjutjärnsbro. En sten från den gamla bron, med inskription 1784, är uppsatt på kajen vid östra brofästet och ett brovalv återfinns i stadshusträdgården. Den nuvarande betongbron byggdes 1958. Arkitekt var G. Lené och konstruktör E. Wretblad. På Munkbron finns ett minnesmärke över de olika broarna av B. I. Lundkvist.
There has been a bridge on this site ever since the medieval “Monks Bridge” used by the Franciscan friars. A stone bridge was replaced by one of cast iron to accommodate the railway in 1867. The present concrete bridge from 1958 was designed by G. Lené. (2007)

Riksbron
Först i samband med uppförandet av riksdagshuset och riksbanken kom den länge diskuterade bron till stånd. 1907 byggdes en gångbro av stål med fackverksbalkar, av folkhumorn döpt till “Råttfällan”. Dagens smäckra betongbro från 1931 ritades av Ragnar Östberg med K. A. Wickert som konstruktör. De eleganta gatlyktorna är från denna tid. Brovalvet bildas av två halvor som balanseras av motvikter inne i brofästena.
The bridge replaces a steel footbridge from 1907. The stylish arch of the roadway consists of two concrete cantilevers. The design was by Ragnar Östberg and the structural engineer was K.A. Wickert. The elegant lamps date from the same period. (2007)

Skansbron
Över den så kallade Skansgraven, resterna av ett äldre befästningsverk och vallgrav, hade det länge funnits en mindre träbro.När Hammarbyleden byggdes som en kanal mellan Årstaviken och Hammarby sjö krävdes en större bro. Den stod färdig 1925 som en dubbel klaffbro av stål med en fri segelhöjd på 12,5 meter. För konstruktionen stod Hamnstyrelsen. Det trafikkaos som de ständiga broöppningarna skapade gjorde att Skanstullsbron byggdes på 1940-talet.
When the waterway was widened to give access to larger vessels a new bridge was needed. Opened in 1925, the steel bridge has double bascule leaves and provides 12,5 metres of headroom for boats. Constant opening for vessels, which have a right of way, led to the construction of Skanstullsbron in the 1940s. (2012)

Skanstullsbron
De ständiga öppningarna av den låga Skansbron från 1925 gjorde att man snart byggde ännu en bro. Här skulle också T-banan som förlängdes från Skanstull till de södra förorterna gå. Bron var tänkt att byggas av stål men kom att uppföras av betong med sexton smäckra spann. Den stod klar 1947, 583 meter lång med 32 meters segelfri höjd. Arkitekt var David Dahl, Stockholms Hamnstyrelse stod för konstruktionen. Den tredje bron här, Johanneshovsbron, invigdes 1984.
The steel bascule bridge, which opens for passing ships, dates from 1925. A new bridge to carry vehicles and subway trains to the southern suburbs, was inaugurated in 1947. The sixteen-span concrete bridge was designed by architect David Dahl. It is 583 metres long, with 32 metres of headroom. A third bridge, Johanneshovsbron, was added in 1984. (2012)

Skeppsholmsbron
Den första bron, en träbro med vindbrygga, anlades på 1640-talet när flottan flyttade från Blasieholmen till Skeppsholmen. Den kallades först Holmbron. Efter en brand 1822 byggdes en provisorisk flottbro. Den ersattes 1861 av en av Sveriges första broar av valsat smidesjärn, med Karl XV:s krönta monogram, ritad av Gustaf  De Geer och konstruerad av Otto Carlsund vid Motala verkstad. Mittpartiet med körbanan ersattes 1999 med en stål- och betongkonstruktion medan bron i övrigt restaurerades.
The present bridge is one of the first wroughtiron bridges erected in Sweden. It was designed by Gustaf De Geer and engineered by Otto Carlsund in 1861. The balustrade bears the monogram of King Karl XV. (2007 reviderad 2011)

Stadshusbron
Föregångaren till Stadshusbron, Nya Kungsholmsbron, var en flottbro som byggdes 1669 – 1672. Med sina 500 meter var den en av Europas längsta. I samband med utfyllnader i Klara sjö kunde man senare ersätta den medkortare broar. Den nuvarande bron stod klar 1919, ritad av stadens byggnadskontor under medverkan av arkitekt Ragnar Östberg och byggd av Gutehoffnungshütte, Duisburg och Luth & Rosén, Stockholm. Efter lång diskussion gjordes bron öppningsbar, men det rörliga mittspannet nitades igen 1949.
In thre C17th , a pontoon bridge – at 500 metres one of the longest in Europe – linked Kungsholmen to the mainland. Landfill led to shorter bridges being built. The design of the present one was supervised by Ragnar Östberg and the bridge was opened in 1919. (2007)

Stallbron
Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broarna över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. Dess betydelse var så stor att de närliggande städerna under medeltiden ålades att bidra till underhållet. Dagens bro (från Keillers mek. verkstad) invigdes 1904. Den breddades 1978 med en täckt passage för riksdagsledamöterna (AOS arkitekter). Den stora granitskulpturen togs ned från riksdagshusets tak på 1930-talet.
A bridge leading over the royal stables is first mentioned in 1288. The present bridge was opened in 1904. It was widened in 1978 and an enclosed passage was added beneath the bridge to link parliament with its offices. (2007)

Tranebergsbron
invigdes 1934 och var Stockholms första högbro, då med världens längsta betongspann. Arkitekter var Paul Hedquist och David Dahl, konstruktörer Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky. Det var Gustav III som lät bygga den första bron, en del av en ny väg ut till Drottningholm. En flottbro byggdes omkring 1850 som 1914 ersattes av en pontonbro av järn med spårvagnstrafik till de nya villastadsdelarna. 1999-2005 renoverades bron och byggdes till.
Stockholm’s first high-level bridge was designed by architects Paul Hedquist and David Dahl. Structural engineers were Ernst Nilsson and Salomon Kasarnowsky. The bridge opened in 1934 and featured what was then the world’s longest concrete span. It was completely renovated, and a parallel span was erected, in the years 1999 to 2005. (2013)

Vasabron
Vasabron ritades och konstruerades av Emil von Rothstein och invigdes 1878. Den var tekniskt innovativ, med undervattensgjutna betongfundament och eleganta valvbågar av gjutstål från närbelägna Atlas verkstäder. Bron byggdes om för spårvägstrafik 1909. Lyktorna i jugendstil är från denna tid. Bron har givit namn åt den under 1880-talet nyanlagda Vasagatan.
This technically innovative bridge from 1878 was designed and engineered by Emil von Rothstein. The elegant cast-iron vaulting is supported by concrete piers. Alternations were made in 1909 to allow trams to use the bridge. the stylish art nouveau lamps are original. (2007)

Västerbron
Västerbron uppfördes efter Stockholms första generalplan 1928 och invigdes 1935. Det var den första bro som flyttade genomfartstrafiken från Gamla Stan. Med sina  602 meter är den ännu landets längsta bågbro i stål. Arkitekter var Birger Borgström, David Dahl och Paul Hedqvist, konstruktörer Salomon Kasarnowsky och E. Nilsson. Dortmunder Union och Motala verkstad byggde bron.
Built to relieve traffic congestion, the bridge was opened in 1935. At 602 metres it is the longest steel arch-bridge in Sweden. It was designed by B. Borgström, D. Dahl and P. Hedqvist with S. Kasarnowsky and E. Nilsson as the structural engineers. (2007)