Stort grattis! Linda Wikland har tilldelats Stockholmiapriset 2021!

Stort grattis! Linda Wikland har tilldelats Stockholmiapriset 2021!

Stockholmiapriset 2021 – När historien möter samtiden har tilldelats Linda Wikland för masteruppsatsen ”Vårt dagliga bröd giv oss idag Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650-1750”. Stockholms universitet, Historiska institutionen 2020.

Motiveringen lyder: ”Linda Wikland studerar i denna uppsats krishantering och förmågan till institutionell anpassning i samband med livsmedelsbristen i Stockholm under perioden 1650–1750. Wikland analyserar den sociala resiliensen, det vill säga de politiska, institutionella och sociala åtgärder som möjligen vidtogs för att lindra och förhindra svälten i staden, under en hundraårsperiod av samhällelig förändring.
Wiklands studie är teoretiskt förankrad i teorin om social resiliens. Bland historiker är teorin om social resiliens ett förhållandevis oprövat kort. Svält och livsmedelsbrist har dessutom huvudsakligen studerats av ekonomer och statsvetare, med fokus på 1900-talets nödår. Wikland tar härmed ett djärvt men fruktbart teoretiskt grepp om ett historiskt sammanhang som inte tidigare har studerats av historiker i nämnvärd grad.
Undersökningen består av fyra fallstudier. Utifrån protokoll, kungörelser, förslag till reformer och åtgärder inom ramen för Stockholms institutioner söker Wikland identifiera vilka aktörerna var, vilka centrala värden som uppfattades stå på spel samt vilka åtgärder och anpassningar som genomfördes vid respektive nedslag. Studien visar att regeringens effektivitet förbättrades under den undersökta perioden, vilket ökade möjligheterna att mildra konsekvenserna av svält. Samtidigt gjordes få institutionella anpassningar för att förhindra framtida svält under undersökningsperioden.
Linda Wiklands uppsats är välskriven, metodiskt säker och tar ett originellt men relevant grepp om den tidigmoderna empirin. Uppsatsen bidrar med ny kunskap om såväl det tidigmoderna Stockholm som om social resiliens. Frågan om samhällets hantering av kriser är ständigt aktuell.”
Ladda ner och läs uppsatsen här:

 

 

Stockholmiapriset och Stockholmaipriset – när historien möte samtiden är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivet och Stockholmia – forskning och förlags två priser för bästa magister- eller masteriuppsats om Stockholm.

Prissumman är 15 000 kr.

Nomeringar till 2022 års Stockholmiapris ska vara insända till info@stockholmia.se senast 31 januari 2022. Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin.