Samråd om förslag till detaljplan för nytt kraftvärmeverk på före detta Lövstatippen i Hässelby villastad, dnr 2017-09500

Samråd om förslag till detaljplan för nytt kraftvärmeverk på före detta Lövstatippen i Hässelby villastad, dnr 2017-09500

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för Lövstaverket som skall möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk vid den tidigare Lövstatippen. Viktiga frågor som enligt Stadsbyggnadskontoret ska beaktas under planarbetet, är bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Samfundet S:t Erik framhåller ”att störande upplevelser av anläggningen och dess verksamhet måste undvikas i känsliga kultur­miljöer vid Riddersvik och Kyrkhamn samt närbelägna bostadsområden. Staden måste redovisa alternativa lägen för småbåtshamn och badplats samt säkerställa god gestaltning av strand­promenaden som kommer att gå igenom anläggningsområdet. Ambitionsnivån bör vara lika hög som den var vid Hässelbyverkets tillkomst”. Läs hela yttrandet här https://drive.google.com/file/d/1kK5HD3QWyw6HQ9oWX4RbXzNpn-5513jA/view