Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Roslagsbanan 18 m.m. i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2017-18577

Samfundet S:t Erik anser att de befintliga studentbostadshusen Forum kan byggas på med fler våningar samt att nuvarande mur mot Körsbärsvägen kan ersättas med ett nytt hus. Föreslagen gestaltning av påbyggnaderna ger dock ett alltför tyngande intryck och behöver omarbetas. 

Förslaget
Samfundet S:t Erik har tagit del av förslaget till påbyggnad och komplettering av student­bostadshusen Forum som uppfördes 1966 efter ritningar av A4 Arkitektkontor, Ragnar Uppman. Förslaget ger möjlighet att tillskapa fler studentbostäder, kontorslokaler och kommersiell verksamhet samt att öppna upp bottenvåningarna mot Körsbärsvägen med huvudentré till hela studentbostadsområdet och gemensamma verksamheter. Fastigheten vid Körsbärsvägens möte med Valhallavägen ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Stenstadens yttre gräns, esplanaden Valhallavägen och institutionsbältet tillhör värdekärnorna i riksintresset. Forum är grönklassad av Stadsmuseet i likhet med studenthusen Domus och Nyponet liksom flera andra byggnader i omgivningen. Det betyder att de anses vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Påbyggnaderna behöver ge ett lättare intryck
Samfundet S:t Erik finner att de föreslagna volymerna kan ha förutsättningar att passa in på ett bra sätt i stadslandskapet. De två befintliga bostadslängorna, som är omsorgsfullt gestaltade, påverkas dock på ett negativt sätt om de byggs på med fler våningar som utformas enligt det aktuella förslaget. Föreslagen hög och smal/vertikal fönstersättning, en borttagen översta våning, samt att de nya våningarna kragar ut mot norr, leder till att de ursprungliga byggnadskropparna kommer att se hoptryckta ut. Den föreslagna utformningen behöver därför bearbetas till att ge en bättre helhetsverkan.

Nybyggnad längs Körsbärsvägen tillför miljövärden
Idag avslutas studentbostadsbebyggelsen mot Körsbärsvägen med en kraftig betongmur. Detalj­planeförslaget innebär att muren rivs. Istället föreslås en nybyggnad med uppglasad bottenvåning och tre våningar med studentbostäder ovanpå.     Samfundet S:t Erik beklagar rivningen av den karaktärsfulla muren men ser också värdet av föreslagna ändringar. Utformningen av det nya bostadshuset avviker på ett positivt sätt från föreslagen utformning av påbyggnaderna på befintliga hus.

Bättre framtida kontakt med KTH Campus
Samfundet S:t Erik saknar anvisningar i detaljplaneförslaget till hur studentbostädernas kontakt med KTH:s Campus i norr kan förbättras om och när Roslagsbanans spår försvinner.

Samfundet S:t Erik tillstyrker förslaget till detaljplan förutsatt att utformningen av föreslagna påbyggnader på befintliga hus bearbetas till att ge ett mindre tyngande intryck.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson                            Susanne Ingo                                    Laila Reppen
Ordförande                                         Vice ordförande                                Sekreterare

Hämta yttrandet här

Länk till ärendet på sbk 

 

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere