Hämta yttrandet här (pdf)

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret

 

YTTRANDE
2021-04-27

Till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se


Angående förslag till detaljplan för del av fastigheten Bottenstocken 8
i stadsdelen Gröndal, S-Dp 2020-03735

Samfundet S:t Erik anser att fastigheten Bottenstocken 8, längs Gröndalsvägen söder om Mastparken,
kan lämpa sig väl för kompletteringsbebyggelse.

Fastigheten är kuperad, släntar ner mot söder och ansluter norrut till en skogbevuxen kulle. Den
planerade byggnaden flankeras av två hus med motsvarande volymer. Detaljplaneförslagets
byggnadsvolym är väl anpassad efter platsens förutsättningar och planförslaget inrymmer goda
möjligheter att ta tillvara kvarvarande grönska.

Huset har en adekvat placering indragen från gatan likt intilliggande byggnader. Såväl volym som
föreslagen fasadutformning och fasadmaterial harmonierar väl med omgivande punkthus.

Sexspännarens karakteristiska planlösning från 1950-talet återfinns här, med fyra större lägen­heter
över hörn, de två större mot söder, och två små enkelsidiga i någorlunda östligt/västligt väderstreck
samt att alla lägenheternas balkonger är placerade i gynnsamma väderstreck. Täta balkongfronter
med öppningar framför fönsterdörrarna är också en beprövad kvalitet.

Samfundet S:t Erik anser detta vara ett bra exempel på kompletteringsbebyggelse, där
nutida arkitektur väl fogats in med hänsyn till omgivande bebyggelse.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Laila Reppen
Sekreterare

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere