Överklagande av detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016-06685

Insänt till Mark- och miljödomstolen 2020-05-19

Stockholms kommunfullmäktige antog 2020-04-20 detaljplan för Skeppsholmsviken 6. Den möjliggör för Parks and Resorts Scandinavia AB att kraftigt utvidga Gröna Lunds nöjespark. Genom ett markbyte får man även tillgång till den strandremsa som nu ägs av Statens fastighets-verk respektive Stockholms stad.

Detaljplanen medger uppförande av berg- och dalbanor, pariserhjul och andra åkattraktioner, med en högsta höjd av 12 m över nollplanet, på området innanför en ny randbebyggelse mot Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Inom omkring 2/3 av området medges dessutom betydligt högre anläggningar, med höjder från 18 till som högst 45 meter. Konstruktionerna ska enligt beskrivningen vara genombrutna och genomsiktliga.

I praktiken kommer dock de höga attraktionerna att bilda bjärt färgade, täta och bullrande byggnadskomplex. De i detaljplanen tillåtna höjderna motsvarar ett femtonvåningshus, ett tolvvåningshus, tre tiovåningshus och ett sexvåningshus. Den högsta tillåtna höjden ska enligt planbeskrivningen gälla ”en topp”’, definierad som ”en begränsad del av byggnadsverken”, vilket emellertid inte är entydigt – huvuddelen av respektive byggnadsverk kan sannolikt vara endast obetydligt lägre. Samfundet S:t Erik anser därför att en högsta höjd om 12 meter bör gälla för hela planområdet.

Samfundet S:t Erik finner att detaljplanen skulle medföra påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och att den strider mot miljöbalkens bestämmelser för Kungliga nationalstadsparken. Samfundet S:t Erik hemställer därför att detaljplanen för Skeppsholmsviken 6 upphävs med hänvisning till miljöbalken 3 kap 6§ och 4 kap 7§ samt PBL 2 kap 6§ punkt 1.

Hämta överklagandet här

Länk till planärendet

 

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere