Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna för Årstafältet, etapperna 4A och 4B

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna för Årstafältet, etapperna 4A och 4B

Samråd om förslag till detaljplaner för Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, S-Dp 2017-06550 och 2017-19529

Sammanfattningsvis finner Samfundet S:t Erik

  • att exploateringen måste minskas och de högsta husen sänkas
  • att förskolan måste delas upp på flera skolor, med tillräckligt stora förskolegårdar
  • att Göta landsväg som är ett enastående fornminne bör ges ett skyddsområde på 100 m på vardera sidan
  • att området norr om Valla å, som troligen är platsen för slaget vid Brännkyrka, snarast bör undersökas med metalldetektor
  • att vägen mot den forntida gården Östberga med sin vida synliga pilallé bevaras och förklaras som fornminne

Hämta yttrandet här