Hämta yttrandet här

Länk till ärendet på sbk

 

Utdrag ur yttrandet

Angående förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2018-00710

Konsthallen 15 och 2

Samfundet S:t Erik ser positivt på att fastigheten Konsthallen 15 bevaras och återställs och har heller inget att erinra mot att gränden mellan Konsthallen 15 och Konsthallen 2 överbyggs med ett sammanlänkande glastak.


Planförslaget för Hasselbacken 1

Planförslaget möjliggör en utökad byggrätt om cirka 5 800 kvm inom fastigheten Hasselbacken 1 på södra Djurgården. Byggrätten fördelas på flera volymer placerade i samma lägen som de tidigare byggnaderna Moriska paviljongen, musikpaviljongen och Gubbhyllan samt ovanpå 1990-talets Rotunda. Mellan Rotundan och huvudbyggnaden föreslås ett sammanbindande, väderskyddande skärmtak och mellan Rotundan och ”Nya Gubbhyllan” en länkbyggnad. De nya byggnaderna ska bland annat rymma hotellverksamhet, café, utställningslokaler och spaanläggning, och förbinds med varandra och befintliga byggnader under mark.

Hasselbackens blåklassificerade huvudbyggnad från 1920-talet förses med en ny glasveranda i klassicistisk stil och den uppbyggda terrassen framför huvudbyggnaden återställs till ett utseende från tiden före 1990-talets omgestaltning. Byggnaden förses med utökade varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

I planförslaget ersätts entréportalen, rekonstruerad efter förlaga från 1800-talet, med en replika av 1930-talets ljusportal. Detta har dock redan utförts.

Höjdskillnaden mellan platsen kring Bellmanseken och huvudbyggnadens entré från Hazelius­backen ordnas med trappor och terrasseringar av marken. Terrasserna ingår inte i planområdet utan ska genomföras i samverkan mellan byggaktör och Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF).

Vissa av träden såsom Bellmaneken ges skyddsbestämmelser i planen, vilket även gäller den äldre stenmuren under nuvarande parkeringsplats medan en generell bestämmelse ska skydda områdets ”parkkaraktär”.


Samfundet S:t Eriks synpunkter

Sammantaget anser Samfundet S:t Erik att det finns vissa kvaliteter i den föreslagna bebyggelsens omsorgsfullt bearbetade gestaltning som i egenskap av en solitär byggnad i rätt placering och med minskad volym möjligtvis hade kunnat tillföra en ny spännande årsring i områdets traditionsenligt variationsrika arkitektur. Men skalan och den höga exploateringsgraden samt det faktum att planförslaget är behäftat med ett antal grundläggande problem, gör att förslaget kräver en total omarbetning.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere