Samfundet S:t Erik har yttrat sig i samrådet ang detaljplaneförslaget för Västra Hagsätra och både avstyrker och tillstyrker

Samfundet S:t Erik har yttrat sig i samrådet ang detaljplaneförslaget för Västra Hagsätra och både avstyrker och tillstyrker

Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018-06778 )

(Länk till ärendet på Stadsbyggnadskontoret)

Förslaget syftar till en förtätning av stadsdelen och tillskapandet av 570 nya bostäder. Planen omfattar elva delprojekt inkluderande bostäder i lamell- och skivhus om mellan två och femton våningar, ny förskola samt en ny etiopisk-ortodox kyrka som ersätter den befintliga kyrkolokalen inrymd i en f.d. butikslokal vilken rivs. De mest markanta inslagen utgörs av den kvartersbebyg­gelse som föreslås vid Olshammarsgatan samt det 15 våningar höga bostadshus som föreslås längs tunnelbanespåret vid Hagsätra centrum.

Samfundet S:t Erik avstyrker det föreslagna 15 våningars höga skivhuset vid Kvarntorps gränd. Detaljplaneförslaget i övrigt, med beaktande av våra synpunkter avseende buller vid Huddingevägen och bearbetning av bebyggelsen vid Olshammarsgatan, tillstyrks.

Hämta hela yttrandet här