Hämta yttrandet som pdf här: Fatburen 1 Södermalm dnr 2018-05872 20210401

Länk till ärendet på sbk: Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

 

YTTRANDE
2021-04-01

Angående detaljplaneförslag för Fatburen 1 m.fl. Söderhallarna i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2018-05872

Söderhallarna är blåklassat och en väl genomförd del av utvecklingen av Södra stationsområdet på 1990-talet och en viktig del av Medborgarplatsen. Fastigheten utgörs av två byggnader invigda 1992. Björkhallshuset och Saluhallshuset, med sex respektive fem våningar och souterrängvåning, binds samman av länkbyggnaden Tjärhovsgränd. I byggnaderna finns saluhall, butiker, restauranger, kontor och biograf.
Fatburen 1 ägs av Fastighets AB Brogatan/Atrium Ljungberg som önskar öka den uthyrnings­bara ytan, främst genom en påbyggnad av Björkhallshuset med två våningar. De föreslagna permanenta ändringarna gäller dock hela Söderhallarnas fasader, tak, markplan och interiörer.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Söderhallarna är ett relativt sent tillskott i stadsbilden och därmed extra utsatt och känsligt för förändringspåtryckning. För att behålla och öka sitt arkitektoniska och stadsbildsmässiga värde bör så få ingrepp som möjligt göras, om ens några. Förslaget innebär att blåklassade Medborgar­huset och Bofills båge tappar i monumentalitet då Björkhallshuset föreslås öka med två våningar. Det skulle göra Björkhallshuset till en dominant i området och negativt påverka siktlinjer både från marken och omkringliggande bebyggelse.

Föreslagna åtgärder som Samfundet S:t Erik avstyrker på grund av negativ påverkan på fastighetens kulturhistoriska värden
påbyggnad av Björkhallshuset med två våningar i glas och sluttande tak, som gör att påbyggnaden upplevs som en stor sluten volym utan insyn

  • ny permanent paviljong vid Saluhallshuset mot torget, som även tar allmän mark i anspråk
  • ny permanent paviljong vid Björkhallshuset mot torget, som även tar allmän mark i anspråk
  • den utökade monumentala trappan mot Medborgarplatsen, som bland annat bygger för en del av Saluhallshusets gatufasad mot torget
  • de omfattande interiöra åtgärderna, som radikalt förändrar och delvis tar bort de värden som ligger till grund för blåklassningen.

Föreslagna åtgärder som Samfundet S:t Erik finner utvecklingsbara
ändrade entréförhållanden och uppglasade partier i Björkhallshusets bottenvåning i hörnet Västgötagränd/Södermalmsallén, som ansluter till det glasade vertikala fasad­partiet mot Södermalmsallén

  • eventuella paviljonger bör utformas som sommarpaviljonger och tas bort övrig del av året
  • eventuell påbyggnad i glas på Saluhallshuset bör inte öka byggnadens totala höjd och inte gå ut i fasadliv utan kan inkorporera lanterninen och bli ett ljust blickfång under det mörka halvåret
  • ändrad entré i Saluhallshuset vid Fatburstrappan, som i dag upplevs som ett slutet hörn med en smal otrygg trappa ner till Västgötagränd
  • trapphusets förhöjning med två våningar mot Tjärhovsgränd, vilket förbättrar de interna kommunikationsstråken lokalt.

Sammanfattning
Samfundet S:t Erik avstyrker som helhet detaljplaneförslaget för Fatburen 1. Fastigheten är blåklassad och ett starkt uttryck för sin tids stadsbyggande, och en betydande del av det sammanhängande postmodernistiska Södra stationsområdet, och bör därför inte förändras. Det framtida värdet ligger i att göra så lite som möjligt. Vi ser dock att vissa delar av för­slaget har relevans, inte minst vad gäller trygghetsskapande åtgärder utmed Västgötagränd. Övriga eventuella åtgärder bör vara reversibla.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Laila Reppen
Sekreterare

Sofia Meurk
Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere