Samfundet S:t Erik har överklagat beslut om rivningslov för Liljeholmsbadet

Samfundet S:t Erik har överklagat beslut om rivningslov för Liljeholmsbadet

Foto: Holger Ellgaard

Hämta hela överklagandet här 

Överklagande av beslut om rivningslov för Liljeholmsbadet, Södermalm 1:23, Bergsunds strand 26, dnr 2021-00880-575

Samfundet S:t Erik motsätter sig beslutet att riva Liljeholmsbadet med hänvisning till PBL 9 kap 34 § samt 8 kap 13, 14 och 17 §§. Badets stora kultur- och socialhistoriska värden går helt förlorade vid en eventuell rivning. Samfundet S:t Erik anser att fördjupade kostnadskalkyler för en renovering av badet bör tas fram. Om, trots allt, en ny pontonanläggning uppförs på platsen skall den ha samma funktion, storlek och utseende som dagens bad. Samfundet S:t Erik har tidigare, 2021-04-12, i en skrivelse till stadens politiker protesterat mot rivningen.