Samfundet S:t Erik har lämnat synpunkter på betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23

Samfundet S:t Erik har lämnat synpunkter på betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23

Synpunkter på förslaget Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23

Samfundet S:t Erik tackar för möjligheten att kommentera förslagen till ändringar i Plan- och bygglagen (PBL)
som syftar till att uppnå högre energieffektivitet i bebyggelsestrukturen med avseende på resor och transporter.

Vi finner att flera av förslagen är vällovliga men förutser olyckliga effekter i den praktiska tillämpningen inom olika
typer av bebyggelsemiljöer. Vi anser inte att PBL behöver ändras. Många föreslagna energibesparande åtgärder bör
kunna genomföras inom ramen för dagens lagstiftning.

Vi delar utredarnas syn på behovet av att successivt höja kunskapsnivån kring transport-effektivitet och rumslig
struktur på olika nivåer men vi anser att lösningarna behöver kunna anpassas till regionala och lokala förutsättningar.
Detta är främst en uppgift för den regionala utvecklingsplaneringen i vid bemärkelse.
Politiken för gestaltad livsmiljö behöver implementeras i PBL.

Hämta yttrandet här: Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021_23 20210913 (2)