Detaljplaneförslag för del av Örby 4:1 vid Rangstaplan i stadsdelen Högdalen, S-Dp 2013-13851
(länk till detaljplaneförslag)

Planförslaget
Syftet med föreslagen plan är att förstärka Högdalens centrala delar med bland annat bostäder och verksamhetslokaler med centrumändamål och innebär exploatering av den nordöstra delen av nuvarande parkeringsplats på Rangstaplan intill Högdalens Centrum. Här föreslås nybyggnation av 355 lägenheter, inrymda i tre huskroppar med olika våningshöjd; ”torghuset” i 8-10 våningar, ”studenthuset” i 14-16 våningar och ”hörnhuset” i inte mindre än 20-22 våningar. Ett underjordiskt garage planeras även och ersätter delvis dagens parkering. En del p-platser kommer att finnas kvar på Rangstaplan. Högdalens Centrum, som stod klart 1959 och förnyades på mitten av 1990-talet, är inte särskilt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt av stadsmuseet även om här finns enskilda byggnader med stora kulturhistoriska värden.

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik anser att det är fullt möjligt att bebygga Rangstaplan. Den nya bostadsbebyggelsens föreslagna våningshöjder med upp till 22 våningar anser Samfundet S:t Erik dock påverkar de stadsbildsmässiga värdena negativt. Ursprungligen markerades Högdalens Centrum med det 13-våniga skivhuset med sin karaktäristiska neontupp, därav benämningen Tupphuset. På senare år har det fått konkurrens av bland annat ett 16-våningshus intill Rangstaplan. Samfundet S:t Erik ser negativt på den ytterligare förskjutning i skala som i och med det aktuella planförslaget sker här. En exploateringsgrad lik den som nu föreslås torde vara möjlig om bebyggelsen istället breder ut sig något mer över den gamla p-platsen men i något lägre skala. Samfundet S:t Erik anser att planförslaget bör omarbetas så att de högsta husen, framförallt förslagets ”hörnhus” i 22 våningar, inte konkurrerar med det för Högdalens Centrum så viktiga 13 våningar höga Tupphuset.

Hämta yttrandet här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere