Planförslagets syftar till att skapa en ny stadsdel med cirka 1800 nya bostäder, en ny skola för 900 elever med bibliotek, bollplan och fullstor idrottshall, 6 nya förskolor med totalt 29 avdelningar, cirka 7300 kvm lokaler, varav 5500 kvm i bottenvåningar samt utvecklade parker, promenadstråk och platsbildningar. Programförslagets genomförande förutsätter mycket omfattande rivningar av befintliga kontorsbyggnader från sen tid, vilket strider mot Stadens Vision 2040 och mot Stadens miljömål. Samfundet S:t Erik finner det anmärkningsvärt att varken motiv eller kvantifiering av föreslagna rivningar redovisas tydligt i programförslaget, och anser att särskilt de senast tillkomna kontorshusen i det aktuella området borde vara möjliga att bevara och återanvända. Detta skulle stärka den framtida funktionsblandningen i stadsdelen. Samfundet anser vidare att de förslag till bebyggelse- och parkmiljöer som redovisas inte tillräckligt studerade i för­hållande till platsens förutsättningar. Utfyllnader i vattnet är inte acceptabla. Den framtida stadsmiljön vid Alviks Torg och station är inte övertygande. Föreslagen exploateringsnivå är för hög. Landskapets karaktär riskerar att gå förlorad. Sammanfattningsvis anser Samfundet S:t Erik att programförslaget behöver omarbetas radikalt. I sin nuvarande form kan det inte läggas till grund för fortsatt planering av området.

Läs hela yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1xWjj1IXiDXCyNAtJBmwtfVdiRYMejVUR/view

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere