PRESSMEDDELANDE 2020-02-11: Riv inte teletornet i Farsta! Bygg inte höga murar mot Nynäsvägen! Gräv ned vägen istället!

PRESSMEDDELANDE 2020-02-11: Riv inte teletornet i Farsta! Bygg inte höga murar mot Nynäsvägen! Gräv ned vägen istället!

Stockholm stad har sagt att Farsta ska utvecklas till en lika stor stad som Eskilstuna och samtidigt ska stadsdelen öppna sig ner mot sjöarna Drevviken och Magelungen. Men i verkligheten planerar Stockholm nu för att bygga höga och slutna kvarter intill Nynäsvägen som bullerskydd. Man vill också riva teletornet och därmed förstöra ett av landets mer betydelsefulla industriminnen – televerkets tidigare anläggning i Farsta. Förslaget är oacceptabelt. Det strider mot Farstas värdefulla stadsbyggnadstradition, förstör kulturhistoriska värden och försvagar kontakten mellan Farsta/Larsboda och Drevviken. Den förstärkta barriären längs Nynäsvägen, tillsammans med karaktären på den föreslagna nybebyggelsen där, riskerar att skapa socioekonomisk segregation inom Farsta.

Samfundet S:t Erik, som har yttrat dig över Stadens förslag till detaljplan (läs hela yttrandet här), anser att det redovisade planförslaget inte motsvarar de övergripande målen i Stockholm stads program för Tyngdpunkt Farsta. Samfundet framför följande kritiska synpunkter:

  • Nynäsvägen är det stora problemet. Staden uppmanas att samarbeta med Trafikverket och Regionens trafikförvaltning för att finna lösningar som minskar miljöstörningar och barriäreffekter från Nynäsvägen och som förbättrar kollektivtrafikförsörjningen.
  • Bebyggelse, utemiljö och lokalt vägnät i området intill Nynäsvägen bör utformas så att sambanden mellan områdena på Farstasidan och Drevvikensidan förstärks.
  • Kraftfullare lösningar än de gång- och cykelbroar som föreslagits måste utvecklas för att länka ihop bebyggelsen i Farsta och Larsboda med områdena längs Drevvikens stränder.
  • Förslagen till nya höga byggnader mellan skivhusen intill Nynäsvägen i kvarteret Vitsand (televerkets område norr om Ågesta Broväg) måste utgå.
  • Teletornet får inte rivas. Rivningsförbud skall införas i planen.
  • Förslagen till ny bebyggelse i slutna kvartersformer vid Ågesta Broväg och öster om Televerkets tidigare lokaler i Mårbackaområdet bör omarbetas i enlighet med de principer om hus i park som karaktäriserar övriga Farsta.
  • Vitsandsstråket ska knytas ihop med gång- och cykelstråken vid Farstaängen och mot Farsta Centrum.

Monica Andersson och Susanne Ingo, ordförande respektive vice ordförande i Samfundet S:t Erik

 

Pressmeddelande som pdf hämtas här


Kontaktinformation:

Lotta von Liewen Wistrand
Tfn: 070 2317171
E-post: lotta@samfundetsterik.se