Stockholm stad har sagt att Farsta ska utvecklas till en lika stor stad som Eskilstuna och samtidigt ska stadsdelen öppna sig ner mot sjöarna Drevviken och Magelungen. Men i verkligheten planerar Stockholm nu för att bygga höga och slutna kvarter intill Nynäsvägen som bullerskydd. Man vill också riva teletornet och därmed förstöra ett av landets mer betydelsefulla industriminnen – televerkets tidigare anläggning i Farsta. Förslaget är oacceptabelt. Det strider mot Farstas värdefulla stadsbyggnadstradition, förstör kulturhistoriska värden och försvagar kontakten mellan Farsta/Larsboda och Drevviken. Den förstärkta barriären längs Nynäsvägen, tillsammans med karaktären på den föreslagna nybebyggelsen där, riskerar att skapa socioekonomisk segregation inom Farsta.

Samfundet S:t Erik, som har yttrat dig över Stadens förslag till detaljplan (läs hela yttrandet här), anser att det redovisade planförslaget inte motsvarar de övergripande målen i Stockholm stads program för Tyngdpunkt Farsta. Samfundet framför följande kritiska synpunkter:

  • Nynäsvägen är det stora problemet. Staden uppmanas att samarbeta med Trafikverket och Regionens trafikförvaltning för att finna lösningar som minskar miljöstörningar och barriäreffekter från Nynäsvägen och som förbättrar kollektivtrafikförsörjningen.
  • Bebyggelse, utemiljö och lokalt vägnät i området intill Nynäsvägen bör utformas så att sambanden mellan områdena på Farstasidan och Drevvikensidan förstärks.
  • Kraftfullare lösningar än de gång- och cykelbroar som föreslagits måste utvecklas för att länka ihop bebyggelsen i Farsta och Larsboda med områdena längs Drevvikens stränder.
  • Förslagen till nya höga byggnader mellan skivhusen intill Nynäsvägen i kvarteret Vitsand (televerkets område norr om Ågesta Broväg) måste utgå.
  • Teletornet får inte rivas. Rivningsförbud skall införas i planen.
  • Förslagen till ny bebyggelse i slutna kvartersformer vid Ågesta Broväg och öster om Televerkets tidigare lokaler i Mårbackaområdet bör omarbetas i enlighet med de principer om hus i park som karaktäriserar övriga Farsta.
  • Vitsandsstråket ska knytas ihop med gång- och cykelstråken vid Farstaängen och mot Farsta Centrum.

Monica Andersson och Susanne Ingo, ordförande respektive vice ordförande i Samfundet S:t Erik

 

Pressmeddelande som pdf hämtas här


Kontaktinformation:

Lotta von Liewen Wistrand
Tfn: 070 2317171
E-post: lotta@samfundetsterik.se

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere