Saima 1 m. fl., Akalla, Rinkeby-Kista, S-Dp 2017-06896 (länk till ärendet på SBK)

Planområdet löper längs Finlandsgatan och Norgegatan i stadsdelarna Akalla och Husby. Planförslaget inrymmer en omfattande komplettering med 1780 bostäder, skola, idrottshall, förskolor och nya arbetsplatser samt en omvandling av breda gaturum till »stadsgator«.

Utdrag ur yttrandet  hämta yttrandet här

Samfundet S:t Erik anser att området lämpar sig väl för komplettering med nya bostäder, skolor, butiker och arbetsplatser. Det är glädjande att den befintliga bebyggelsens taksiluett respekterats och att planförslaget inte markeras med höga accenter.

Förslagets bebyggelse invid Finlandsgatan är fint sammanhållen med förhöjda bottenvåningar och »sockelmotiv« för både bostäder och kontor, vilket även medger flexibilitet i framtiden. Kvalitetsprogrammet är ambitiöst med relevanta skillnader på bostads-, respektive kontorshus. Förslaget uppvisar en tydlig material- och kulörpalett, även om mötet med den omgivande bebyggelsen kunde varit mer betonat. Positivt med huslånga balkonger på nedersta bostadsvåningen som skärmtak längs Finlandsgatan, och att utformningen av balkongers undersida uppmärksammas.

Till förslagets mer negativa delar hör förslagets användning av slutna kvartersformer som bedöms som mindre lämpliga tillskott till stadsdelens befintliga bebyggelsestruktur. Beträffande förskolor innehåller planförslaget allt för små förskolegårdar i förhållande till antalet barn.

Punkthus är en adekvat hustyp för att överbrygga nivåskillnader och samtidigt kunna upp­leva nivåskillnaden och grönskan, men mellanrummen bör vara mer generösa, minst lika stora som husbredden.

Kvartersbebyggelsen på den skogsklädda höjden mellan Finlandsgatan och Hanstavägen, i den östra delen av planområdet, bör utgå. Höjden är en viktig del av stadsdelens karaktär och silhuett och fungerar dessutom som en avskärmande barriär mot den hårt trafikerade Hansta­vägen. På höjden finns även en registrerad fornlämning, en stensättning med RAÄ-nummer Spånga 435:1. I den kulturhistoriska konsekvensanalysen görs bedömningen att sprängning och bebyggande av höjden innebär stor kulturmiljömässig påverkan. Möjligen kan punkthus placeras på höjdens västra del med ett respektavstånd till fornlämningen.

Vidare bedömer Samfundet S:t Erik att det är olämpligt att bebygga den skogbeväxta sluttningen i kv. Saima. Kvarteret är möjligt att bebygga, men större delar av sluttningen och skogsparti bör bevaras jämfört med vad nuvarande förslag visar.

Samfundet S:t Erik anser att stora delar av planförslaget utgör ett positivt tillskott i området. Kvartersbebyggelsen i öster (framför allt G och H) bör dock utgå med hänsyn till topografin och fornlämningen. Delar av den skogbevuxna sluttningen i kv. Saima bör också bevaras. I det fortsatta planarbetet bör mötet med den befintliga bebyggelsen studeras i detalj.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere