Opinion

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamheten tar sin utgångspunkt i stadgarna, enligt vilka samfundet har till uppgift

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken, samt
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

 

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom