Nytt yttrande för del av fastigheterna Hägersten 1:1 och del av Spöksonaten 1, Axelsberg

Nya bostäder vid Gösta Ekmans Väg, Axelsberg
Nya bostäder vid Gösta Ekmans Väg, Axelsberg. Visionsbild via Stockholm Växer

Vid Gösta Ekmans väg i Axelsberg förelås cirka 80 nya bostäder, innebärande att den samlade bebyggelsen med fem skivhus kompletteras med två byggnadsvolymer inkilade mellan två av de befintliga skivhusen. De föreslagna byggnaderna är 8 respektive 11 våningar höga och utformade med livförskjutningar i fasaderna. I kontrast till den befintliga bebyggelsen föreslås byggnaderna utformas i ljus puts och med utanpåliggande balkonger. Planförslaget innebär att dagens naturmark och hårdgjorda yta ianspråktas. 

Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget i sin helhet. Tillskottet av ett begränsat antal bostäder kompenserar inte för den negativa effekt planförslaget skulle komma att få på bebyggelsehistoriska och landskapliga värden. 

Läs yttrandet i sin helhet här: Del av Hägersten 1_1 och del av Spöksonaten 1 i stadsdelen Hägersten, S-Dp 2021-04544, 20231107

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere