Nytt yttrande angående Tussmöteshöjden, Gamla Östberga

Förslag för Tussmötevägen, Gamla Östberga
Visionsbild av Link arkitektur via Stockholm växer

Detaljplaneförslaget omfattar västra sidan av Huddingevägen mellan Tussmötevägen och Sockenvägen. Denna sida av Huddingevägen är idag utformad som en motorled, saknar trottoar och kantas av en bergskärning. Förslaget visar en återvändsgränd på höjden ovanför Huddingevägen med en huskropp om sju kopplade byggnader i fyra–åtta våningar på grändens västra sida, mitt i den befintliga parken.

Samfundet noterar att den föreslagna planen avviker på ett olyckligt sätt från planprogrammet för området, genom att punkthusen byggts ihop på ett sätt som saknar motsvarighet i befintlig bebyggelse. Men förslaget avviker inte bara från planprogrammet. Förslaget strider också mot översiktsplanens stadsbyggnadsmål. 

Samfundet S:t Erik kan inte se några tungt vägande skäl som skulle kunna motivera detaljplanens avsteg från översiktsplanen och avstyrker därför planen i sin nuvarande utformning och ser fram emot ett granskningsförslag som överensstämmer bättre med stadens översiktsplan.

Läs yttrandet i sin helhet här: Tussmöteshöjden, del av Enskede gård 1_1 vid kv. Släktforskaren, Gamla Östberga, dnr 2020-07379

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere