Nytt yttrande angående förslag för nya bostäder i Åkeshov

Förslag till nya bostäder i Åkeshov
Flygvy över förslagets tre huskroppar. Källa: Stockholm växer

Förslaget innebär 80 nya bostäder fördelade på tre flerbostadshus i stadsdelen Åkeshov. Planförslaget syftar till att förtätningen ska ske med hänsyn till platsens påtagliga natur- och kulturvärden. Vidare syftar planen till att den nya bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga strukturen och gestaltas på ett sätt som tydligt samspelar med den befintliga bebyggelsen avseende material, färgskala och volymhantering. Gårdsmiljöerna ska präglas av naturmark och mötet med omgivande natur och ny bebyggelse ska utföras med särskild omsorg. 

Samfundet ställer sig i sak positivt till att mark som frigörs när kraftledningarna rivs utreds för ny bebyggelse, men har ett antal synpunkter på förslagets relation till natur- och kulturmiljön. Samfundet S:t Erik avstyrker delar av förslaget, för område A, men tillstyrker förslag för område B.  

Läs yttrandet i sin helhet: Åkeshov 1_1 m.fl. vid kvarteret Famnen, Åkeshov i stadsdelarna Riksby och Åkeslund,dnr 2017-17450

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere