Nya yttranden för stadsplaneärenden vid Östbergabackarna samt Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen

Samfundet S:t Erik har under veckan skrivit nya yttranden för pågående stadsplaneärenden i Stockholm.

Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden och del av Hjorthagen

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Visionsbild: Sweco Architects/Neon Studio via Stockholm Växer

Planförslaget innebär en stadsutveckling av Kolkajen med omkring 1 200 bostäder, skolor och centrumfunktioner, som ska utgöra en fortsättning på tidigare utbyggda delar av Norra Djurgårdsstaden. Samfundet S:t Erik har reservationer – bland annat valet att bygga ute i vattnet – men anser att de förändringar som skett sedan samrådet innebär en stor förbättring och har inga invändningar i övrigt.

Läs yttrandet i sin helhet här: Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl., dnr 2013-01629, 20230828

Nya bostäder vid Östbergabackarna, Östberga och Liseberg

Vision: Bostäder vid Östbergabackarna
Visionsbild: Varg arkitekter via Stockholm Växer

Syftet med planen är att genom kompletterande bostadsbebyggelse möjliggöra utveckling av Östberga till en attraktiv stadsdel sammanlänkad med de kringliggande stadsdelarna Liseberg och Årstafältet, samt att utveckla Östbergabackarna till en trygg gata. Förslaget innebär 820 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, uppdelade på fyra nya kvarter. Samtliga tar naturmark i anspråk. I tidigare yttrande har samfundet redogjort för de negativa konsekvenserna av en hög och avskärmande bebyggelse, påtalat vikten av en utveckling av de offentliga rummen samt betonat värdet i den naturmark som kopplar samman Östberga med de omgivande bebyggelseområdena – kritik som står fast.

Då en del av den värdefulla naturmarken tas i anspråk bör det följas av en funktionell, kvalitativ och genomarbetad utveckling av den kvarvarande grönstrukturen. Dalgången mellan Östberga och Liseberg har en stor ekologisk, social och identitetsskapande potential som i planförslaget inte tas tillvara. Samfundet påpekar bristen på utvecklade offentliga rum i form av platser, torg, parker och naturmarksstråk – men också svårigheten att påverka dessa i ett sent planskede. 

Läs yttrandet i sin helhet här: Del av Årsta 1:1 och Familjen 1 m.fl. vid Östbergabackarna i stadsdelarna Östberga och Liseberg, dnr 2019–04998, 20230829

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere