Samrådsförslag till detaljplan för fastigheten Burmanstorp 1 m.fl. Telestaden, i stadsdelarna Farsta och Larsboda, S-Dp 2014-13908
Planområdet ingår som deletapp i Program för Tyngdpunkt Farsta och omfattar bland annat 2000 nya bostäder, två skolor, fem förskolor, idrottshall, parker samt lokaler för handel, kontor, verksamheter och service (hämta planhandlingar här).

Bakgrund
Televerkets gigantiska anläggning uppfördes under åren 1958-64 och består i huvudsak av två delar, Vitsand ritat av arkitekten Bengt Hidemark och Mårbacka ritat i samarbete med arkitekten Göran Danielsson. För landskapsutformningen i Vitsand svarade Walter Bauer och för Mårbacka Sven Olof Nyberg. Det kultur- och industrihistoriska värdet är högt: Vitsand, med sitt uppstickande teletorn och de slanka, höga skivhusen ställda vinkelrätt mot Vitsandsgatan, är grönklassificerat av Stadsmuseet och Mårbackadelen, där bland annat Televerkets f.d. huvudkontor är placerat, är blåklassificerat med undantag för några enstaka byggnader och belönades med Kasper Salin-priset 1969.

I planförslaget rivs teletornet medan skivhusen omvandlas till lägenheter. Mellan skivhusen uppförs höga byggnader som barriärer mot Nynäsvägens buller. Utmed Nynäsvägen uppförs storskaliga bostadshus i slutna kvarter. I Mårbackadelen bevaras bebyggelsen med undantag för ett par förrådsbyggnader.

Samfundet S:t Erik sammanfattande slutsatser (läs hela yttrandet här)
Samfundet S:t Erik anser att Stadens ambitioner att utveckla Farsta till en lika stor stad som Eskilstuna, och att vända stadsdelen mot Drevviken och Magelungen, ställer krav på kraftfulla insatser för att vid källan komma till rätta med miljöstörningarna från Nynäsvägen (Rv 73). Förslaget att bygga höga och slutna bebyggelsekvarter intill vägen för att skydda mot buller är oacceptabelt. Det strider mot Farstas värdefulla stadsbyggnadstradition, förstör kulturhistoriska värden och försvagar kontakten mellan Farsta/Larsboda och Drevviken.

Samfundet S:t Erik anser att det redovisade planförslaget inte heller motsvarar de övergripande målen i Programmet för Tyngdpunkt Farsta. Planförslagets förstärkta barriär längs Nynäsvägen, tillsammans med karaktären på den föreslagna nybebyggelsen där, riskerar att skapa socioekono­misk segregation inom Farsta.

  • Nynäsvägen är det stora problemet. Staden uppmanas att samarbeta med Trafikverket och Regionens trafikförvaltning för att finna lösningar som minskar miljöstörningar och barriär­effekter från Nynäsvägen och som förbättrar kollektivtrafikförsörjningen.
  • Bebyggelse, utemiljö och lokalt vägnät i området intill Nynäsvägen bör utformas så att sambanden mellan områdena på Farstasidan och Drevvikensidan förstärks.
  • Kraftfullare lösningar än de gång- och cykelbroar som föreslagits måste utvecklas för att länka ihop bebyggelsen i Farsta och Larsboda med områdena längs Drevvikens stränder.
  • Förslagen till nya höga byggnader mellan skivhusen intill Nynäsvägen i Vitsand måste utgå.
  • Teletornet får inte rivas. Rivningsförbud skall införas i planen.
  • Förslagen till ny bebyggelse i slutna kvartersformer vid Ågesta Broväg och öster om Televerkets tidigare lokaler i Mårbackaområdet bör omarbetas i enlighet med de principer om hus i park som karaktäriserar övriga Farsta.
  • Vitsandsstråket ska knytas ihop med gång- och cykelstråken vid Farstaängen och mot Farsta Centrum.

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere