Hämta Samfundets yttrande här

Länk tilll planärendet på sbk

Samråd 2021-06-01 – 2021-09-07 (än finns det tid för yttrande)

Angående Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2020-02200

Utdrag ur yttrandet:

Mot bakgrund av Uggleviksreservoarens stora betydelse ur såväl arkitektonisk, samhälls- och byggnadsteknisk som kulturhistorisk synpunkt, anser Samfundet S:t Erik att anläggningen är ett viktigt arv att bevara och förvalta. Nationalstadsparken är inte platsen för ett nytt landmärke som i sig förefaller vara ett symptomatiskt gestaltningsgrepp i aktuella planärenden. Det ska även ses i ljuset av att det i det angränsande gamla gasverksområdet, i Norra Djurgårdsstaden, också planeras för ett nytt landmärke (Gasklocka 4) med en höjd om 110 meter över nollplanet.

Samfundet S:t Erik yrkar på en förnyad utredning av lokaliseringsunderlagets alternativa strategi nr 2, dvs en upprustning av den befintliga reservoaren med en kompletterande mindre hög reservoar intill, som vi ser som det enda möjliga alternativet.

Samfundet S:t Erik motsätter sig bestämt en rivning av den befintliga Uggleviksreservoaren då planförslaget är oförenligt med gällande lagstiftning för Kungliga nationalstadsparken och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Utgångspunkten för en omstudering måste utgå från premisserna bevarande, upprustning och teknisk komplettering av den ur arkitektur- och samhällshistorisk synpunkt värdefulla befintliga reservoaren. Samfundet avstyrker därför bestämt förslaget i sin helhet.

Stockholm 2021-08-25

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson
Ordförande

Jonas Berglund
Styrelseledamot

Lotta von Liewen Wistrand
Adjungerad ledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere