Samfundet S:t Erik har yttrat sig avseende slutbetänkandet …

Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019:68), en tegelsten om närmare 700 sidor,  som är ute på remiss och väcker stora farhågor. Syftet anges vara att förenkla byggprocesserna för bl a kommuner och byggherrar, vilket skall åstadkommas bl a genom att kravet på kontroll genom certifierade sakkunniga avskaffas (kap 9, s 489 ff). Vare sig stadsmuseer, länsmuseer eller kulturmiljövårdsorganisationer har inkluderats bland remissinstanserna, vilket bara det är häpnadsväckande. Hämta Samfundet S:t Eriks yttrande här 

Obs! Sista datum för yttrande är 15 maj

Utdrag ur betänkandets kap 9.7.1:  Avskaffande av kontroll genom certifierad sakkunnig

Bedömning: Systemet med kontroll genom certifierade sakkunniga har flera brister och motverkar inte byggfel i tillräcklig ut-sträckning.

Förslag: Kontroll genom certifierade sakkunniga bör avskaffas i plan- och bygglagen (PBL) genom att 10 kap. 8 § PBL ändras, så att samtliga kontroller ska göras inom ramen för byggherrens egenkontroll. Förslaget medför följdändringar i bestämmelser om certifierade sakkunniga i PBL och plan- och byggförordningen (PBF) samt gällande Boverkets bemyndigande att föreskriva om certifiering av sakkunniga förutom avseende funktionskontrollanter och energiexperter.

Hämta betänkandet här  (se särskilt kap 9)

Hämta remissen med sändlista över remissinstanser här 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere