MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN GER GRÖNT LJUS TILL UTBYGGNADSPLANERNA FÖR GRÖNA LUND

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN GER GRÖNT LJUS TILL UTBYGGNADSPLANERNA FÖR GRÖNA LUND

Mark- och miljööverdomstolen (möd) går därmed emot Mark- och miljödomstolens (mmd) tidigare beslut om att upphäva detaljplanen.

Läs hela domen här: Svea HR P 6338-21 Dom 2022-06-30

Sammanfattning av domen
Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att den antagna detaljplanen
varken medför skada på riksintresset Nationalstadsparken eller påtaglig skada på
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, och att det inte heller i övrigt
funnits skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Mot denna bakgrund ska
mark- och miljödomstolens dom ändras och kommunens beslut att anta detaljplan för
fastigheten Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården,
Stockholm fastställas.