(Fastigheten ligger vid Gaveliusgatan – granne med Faggens krog – och ingår i Vita bergens kulturreservat.)
 
Bygglovet för fastigheten Riset 11, som antogs av byggnadsnämnden på försommaren 2021 och därefter överklagats av Samfundet S:t Erik m fl, har upphävts i sin helhet av Länsstyrelsen. Mycket glädjande besked!
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att förslaget strider mot PBL 2 kap. 6 § och 8 kap. 13 och 17 §§, med motiveringen att nybyggnaden med tillhörande stödmur saknar anpassning till natur- och kulturvärdena på platsen, och att nybyggnadens stora volym och utformning med bland annat stora glasytor kommer att dominera över den äldre bebyggelsen och gårdsmiljön i stort.
.
Länsstyrelsen sammanfattar vidare beslutet:
”Vid en sammanvägd bedömning där de av klagandena framförda
allmänna intressena av att åtgärden inte ska komma till stånd ställs
mot sökandens allmänna och enskilda intresse av att få genomföra den lovgivna åtgärden ska således det allmänna intresset av att bevara de kulturhistoriska värden som bebyggelsemiljön innehar anses ha företräde. Vad sökanden har anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder ingen annan bedömning. Eftersom de lovsökta åtgärderna strider mot detaljplan, anpassningskravet, varsamhetskravet och strider mot
förvanskningsförbudet saknas det förutsättningar att ge bygglov.
Det ansökta marklovet har ett sådant samband att det inte är lämpligt att dela upp lovet. Beslutet om bygglov ska därmed upphävas i sin helhet.”
Hämta länsstyrelsens beslut här
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere