Detaljplaneförslag för fastigheten Katthavet 7 i stadsdelen Norrmalm, Sankta Eugenia katolska församling, S-Dp 2018-14318

Länk till yttrandet 

Länk till planärendet, sbk

2020-06-15

Planförslaget prövar möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7, belägen vid Kungsträdgårdsgatan. Förslaget innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus samt ombyggnader interiört. I den nya detaljplanen ska skydds- och varsamhetsbestämmelser införas för den befintliga bebyggelsen. Till de större förändringarna hör den nya vindsvåningen i två våningar mot gården. Gårdshuset som idag består av kyrktorg och kyrksal, byggs på med lokaler för församlingsverksamheten. Ovanför kyrktorget föreslås en påbyggnad i två våningsplan och ovan kyrksalen föreslås en påbyggnad i en våning.

Samfundets synpunkter
Samfundet S:t Eriks bedömning är att förslaget generellt präglas av en hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning och material.
Samfundet S:t Erik anser att den föreslagna vindsvåningen, som blir högre än befintlig, riskerar viss negativ påverkan på den historiska stadsbilden från Kungsträdgården samt på gathusets välbevarade fasadarkitektur från 1880-talet, grönklassad av Stadsmuseet. Förändringen innebär att gathusets balustrad delvis förlorar sin genomsiktlighet och roll som krönande motiv.Samfundet S:t Erik anser att planförslaget behöver vidareutvecklas så att den befintliga lätta avslutningen mot himlen bibehålls.

Vidare vill Samfundet S:t Erik särskilt betona det kulturhistoriska värdet i kvarterets tillägg från 1980-talet gestaltade av arkitekt Jörgen Kjaergaard. Kjaergaard har i sin arkitektgärning haft en stor betydelse, dels för utformningen av Stockholms City under efterkrigstiden som nära medarbetare till David Helldén, dels för Katolska kyrkans moderna kyrkorum och kapell runtom i Sverige. S:ta Eugenia kyrka är ett intressant exempel på ett finstämt möte mellan två skilda års-ringar och stilar, med hundra år emellan. Här blir helheten större än summan av delarna. Det är därför positivt att planförslagets nygestaltning förhåller sig till, och hämtar inspiration ur Kjaergaards form- och materialpalett. I den befintliga kyrkan och församlingslokalerna framträder tegel, betong och trä med sina naturliga egenskaper förstärkta av ett medvetet spel mellan ljus och mörker. Det verkar som att planförslaget innehåller åtgärder för att bibehålla de ursprungliga ljusinsläppen i dessa delar trots omfattande påbyggnader. Samfundet S:t Erik vill avslutningsvis poängtera vikten av att ljusföringen omhändertas och studeras med stor noggrannhet i den fortsatta bearbetningen av förslaget för att bevara kyrkans kulturhistoriska och konstnärliga värden.

Samfundet S:t Erik tillstyrker förslaget till utbyggnad av lokalerna i kv Katthavet 7. Vi ser positivt på den respektfulla kopplingen till Kjaergaards arkitektur och vill betona vikten av att 1980-talsarkitekturen omhändertas. Taklandskapet och balustradens genomsiktlighet mot skyn behöver tydligare beaktas i den fortsatta processen.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson                   Laila Reppen                      Sebastian Ulvsgärd
Ordförande                                Sekreterare                          Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere