Hämta hela överklagandet här

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret 

 

Utdrag ur Samfundet S:t Eriks överklagande

Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom i mål nr P1833-10, Marievik 15 m.fl., i stadsdelen Liljeholmen

Samfundet S:t Erik överklagar härmed Mark- och miljödomstolens (MMD) dom av den 2 juni 2021 i mål nr P 1833-10, att avslå överklagandet av kommunfullmäktiges beslut att anta detalj­planen för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen S-Dp 2010-14465) då vi anser att domen fattats på tveksamma grunder.

Yrkande

  • Samfundet S:t Erik anhåller om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen och hemställer att kommunfullmäktiges antagandebeslut 2021-02-01 avseende Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen (S-Dp 2010-14465) upphävs.
  • Samfundet S:t Erik yrkar att yttrande inhämtas från Riksantikvarieämbetet, specifikt gällande konsekvenser för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115), och effekten av rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Sammanfattande motivering för prövningstillstånd
Samfundet S:t Erik anser att MMD:s dom fattats på tveksamma grunder. Samfundets och andra klagandes synpunkter vad gäller såväl skada på riksintresse och kulturmiljövärden som den höga exploateringsgraden, den kraftiga skalförskjutningen och bristen på friyta med mera, bemöts åter­kommande i domen med motiveringen att åtgärden i fråga ryms inom kommunens handlingsutrymme. Hur detta handlingsutrymme förhåller sig till tolkningen av rådande lagstiftning varken ifrågasätts eller utreds. Planunderlaget innehåller dessutom direkta felaktigheter som i sig ger anledning att upphäva kommunens beslut.

Samfundet S:t Erik anser vidare att kommunens, och även länsstyrelsens, bedömning att detalj­planens genomförande inte kommer att medföra en sådan betydande miljöpåverkan att det finns behov av en miljökonsekvensbeskrivning, är felaktig. Redovisning av miljökonsekvenser ska göras om betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap 34§ samt MB 6 kap 11§.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere