Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Alvik 1:18 m.fl., Alviks strand i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846

Sankt Eriks synpunkter

• Samfundet S:t Erik vidhåller sin uppfattning att de mycket omfattande rivningarna av de befintliga sentida kontorsanläggningarna inte kan accepteras – varken av miljömässiga eller kulturhistoriska skäl – och att utfyllnader i vattnet inte är acceptabla.
• Därför kommenteras inte heller förslaget till ny bebyggelse. Samfundet noterar dock det anmärkningsvärda i att byggherrarnas förslag till ny stadsbebyggelse är så omfattande att områdets nya skola lokaliserats utanför stadskvarteren på Stadens mark, som har stora naturvärden, och att nya utfyllnader föreslås längs Mälarens strand för att tillgodose behovet av friyta i den nya stadsbebyggelsen.
• Den redovisade miljöbedömningen har gjorts från en alltför begränsad utgångspunkt.
• Alternativa möjligheter att återanvända, bygga om och/eller komplettera den befintliga bebyggelsen som har erkänt betydande kulturhistoriska värden har inte redovisats.
• En livscykelanalys behöver göras för att kunna bedöma effekterna på energi och klimat av föreslagna åtgärder jämfört med bevarande, ombyggnad, komplettering.
• Genomförandet av samrådsförslaget är varken förenligt med internationella, nationella eller Stockholm stads egna lokala miljömål.
• Samrådsförslaget är inte klimatsmart. Det kan inte läggas till grund för fortsatt planering.

Samfundet S:t Erik anser sammanfattningsvis att samrådsförslaget inte kan läggas till grund för fortsatt planering. 

Gråfärgade byggnader inom planområdet föreslås rivna. Byggnader som bevaras (bruna) är Vita villan, Chaufförsbostaden, Laboratoriet, Båghuset, Fabriken samt kontorshus 2 och 3. (Illustration ur planbeskrivningen/ Tyréns)

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere