Samfundet S:t Erik i öppet brev 28 maj 2020 till Trafiknämndens ledamöter beträdande planerna på en breddning av cykelbanan utmed Riddarholmskanalen.

Till: Trafiknämndens ledamöter, Stockholms stad
F.k: Kommunstyrelsen, partierna

Hämta brevet som pdf här 

————————————————————————

Bygg inte över Riddarholmskanalen

Samfundet S:t Erik protesterar mot förslaget att bredda cykelbanan längs Riddarholms­kanalen på sådant sätt att dess vattenspegel krymper.

Med anledning av trafikkontorets tjänsteutlåtande 2020-04-14 till Trafiknämnden 2020-05-28, Dnr T2020-00845 Breddning av cykelbana längs med Riddarholmskanalen. Inriktningsbeslut vill Samfundet S:t Erik kraftfull protestera mot förslaget att låta cykelbanan vidgas på sådant sätt att Riddarholmskanalens vattenspegel minskar.

Samfundet S:t Erik uppmanar trafiknämnden att förutsättningslöst pröva andra lösningar för att öka framkomligheten för cyklister längs det aktuella stråket.

Stockholms historiska kärna Riddarholmen och Gamla stan får inte förstöras ytterligare. Istället är det hög tid att påbörja en restaurering av denna kulturhistoriskt ovärderliga men så sorgligt sargade stadsmiljö. Centralbron och tunnelbanan med tunnelbanebron måste grävas ned. Detta är desto mer angeläget med tanke på klimatförändringarna och stigande havsvattennivåer. Att bygga infrastruktur i låglänta lägen är bokstavligt talat att kasta pengar i sjön.

Det finns tid att tänka om.

Av trafikkontorets tjänsteutlåtande framgår att trafikkontoret år 2017 redovisat ett uppdrag från kommunfullmäktige att förbättra cykelstråket mellan Gamla Stan och Tegelbacken (Dnr.T2017-01582). Inom ramen för uppdraget studerades då flera alternativa sträckningar för cykeltrafiken förbi västra sidan av Gamla Stan. Grundförutsättningen för de olika alter­nativa sträckningarna var att restiden inte skulle öka samt att det skulle kunna gå att uppnå tillräcklig bredd för att kunna hantera de höga cykelflödena. Den sträckning som bedömdes som mest lämplig och genomförbar var den befintliga längs Munkbron och Riddarholmskanalen. Några av de förslag som inte bedömdes som lika attraktiva var cykelstråk längs Stora Nygatan, över Riddarholmen och längs Centralbron. Samfundet S:t Erik noterar att inget av dessa alternativ innebar någon omprövning av den samlade trafiksituationen med biltrafik, kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik i västra delen av Gamla Stan och Riddarholmen.

Av det nu aktuella tjänsteutlåtandet framkommer vidare att cykeltrafiken kan få en temporär lösning på gatumark. ”I och med Slussens ombyggnad kommer ett spårviddshinder att till­fälligt sättas upp för motorfordonstrafiken mot Munkbron. Idag finns ett spårviddshinder för att minska motorfordonstrafiken mot Skeppsbron men när huvudbron öppnar kommer alltså trafiken längs Munkbron begränsas under några år. Detta leder till att genomfartstrafiken för personbilar kommer att försvinna vilket kommer att underlätta omledningen av resterande trafik”.

Samfundet S:t Erik avvisar bestämt förslaget att bredda den befintliga cykelbanan längs Riddarholmskanalen.
Samfundet S:t Erik uppmanar trafiknämnden att återremittera ärendet i syfte att söka långsiktigt hållbara, och klimatsäkrade, lösningar för den samlade trafiken i västra delen av Gamla stan och Riddarholmen.

För Samfundet S:t Erik

Monica Andersson Susanne Ingo
Ordförande Vice ordförande

Länk till Trafikkontorets tjänsteutlåtande

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere