Förslaget innebär uppförande av sex flerbostadshus i fyra till sju våningar längs med Halmstadsvägen, sammanlagt innehållande cirka 90 lägenheter. Planens uttalade syfte är att komplettera områdets befintliga bebyggelse med ytterligare bostäder samt omvandla Halmstadsvägen till en mer stadsmässig gata med goda förutsättningar för gångtrafik och ökad tillgänglighet till lokaler för centrumändamål i husens bottenvåningar.

”Samfundet S:t Erik anser att förslaget i många delar är välarbetat och bidrar till platsens befintliga kvaliteter. Däremot anser Samfundet att det föreslagna östra lamellhuset och den länkade hörnbyggnaden i hörnet mot Simrishamnsgatan bör utgå då de riskerar alltför stor negativ påverkan på platsens naturmarkspark och den sammanhållna kulturmiljön, som är som mest avläsbar i detta läge. Förslaget bör även utvecklas avseende skalan på husen i kvarteret Åskvädret. Av den anledningen efterlyser Samfundet S:t Erik att planförslaget omstuderas och avstyrker förslaget i dessa delar.”

Läs hela yttrandet här https://drive.google.com/file/d/15ycCPDvped3H64k_LypZfiV0D9175Rwo/view

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere