Till medlemmarna i Samfundet S:t Erik

ÅRSMÖTET 2020 SENARELÄGGS

Styrelsen för Samfundet S:t Erik har med anledning av den pågående Corona-epidemin och Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer för begränsning av smittspridning, beslutat att senarelägga årsmötet, som var tänkt att avhållas i april månad 2020. Coronaviruset har klassats som en både samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

Beslutet att senarelägga årsmötet innebär att de stadgeenliga ärendena kommer att behandlas först när årsmötet kan sammankallas, vilket kommer att ske i god tid, så snart hälsosituationen tillåter det och Folkhälsomyndigheten släppt på sina restriktioner.

Här på hemsidan, se nedan,  återfinns samfundets Årsredovisning för 2019 samt Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019, som kommer att framläggas på det senarelagda årsmötet. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att det kommande årsmötet fastställer resultat- och balansräkningarna och vinstdispositionen för 2019 samt tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

En mer fyllig beskrivning av ”Samfundet S:t Eriks verksamhet under 2019” finns också att läsa på samfundets hemsida, www.samfundetsterik.se.

Eftersom personvalen inte kan genomföras förrän på årsmötet senare i år, kommer nuvarande styrelsen, valberedningen och revisorerna att stanna kvar i sina respektive funktioner fram till dess att det senarelagda årsmötet kan avhållas.

Stockholm den 24 mars 2020

Styrelsen

Samfundet S:t Eriks Årsredovisning 2019

Revisionsberättelsen för2019 

Verksamhetsberättelse 2019

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere