Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana

Om

År 2001 erhöll Samfundet S:t Erik en donation till ett värde av 852 530 kr från förlagschefen Margot Höjering (1920-2013). Donationen förvaltas i stiftelseform med namnet Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. År 2013 mottog stiftelsen tacksamt en testamentsgåva om 1 000 000 kronor efter Margot Höjering ”att användas för stiftelsens ändamål”. Stipendium delas ut från avkastningen ur stiftelsen, därför kan summorna variera.

Stiftelsens ändamål är ”att öka forskningen kring Stockholm och dess historia, genom att utdela stipendier ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform”.

Läs mer om Margot Höjering

Krav

Forskare söker anslag och ska ha för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform.

Ansökan

Ansökan om stipendium insändes till stiftelsen, c/o Samfundet S:t Erik, anslag@samfundetsterik.se. Sista ansökningsdatum är 15 september varje år. Samfundet S:t Eriks styrelse behandlar inkomna stipendieansökningar och beslutar om fördelning av utdelningsbara medel.

Stipendieansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från stiftelsen.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade stipendium gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren tillse att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere