Samfundet S:t Eriks anslag

Om

Samfundet S:t Erik delar årligen ut anslag och stipendier till olika projekt som har betydelse för Stockholm. Projekt kan t ex vara arkeologiska utgrävningar, dokumentations- och restaureringsinsatser, forskningsprojekt, publikationer, seminarier eller utställningar som rör Stockholm. Därutöver kan anslag och stipendier ges till projekt som i vidare mening rör företeelser och aktiviteter specifika för Stockholm.

Anslagen som Samfundet S:t Erik delar ut uppgår vanligtvis till 20 000–50 000 kr. Vid extraordinära projekt kan högre bidrag lämnas.

Krav

Projektet skall vara angeläget för Stockholm och stockholmare och att kunskap saknas därom eller behöver kompletteras. Projektet skall vara beroende av stöd för att komma till stånd och resultatet skall komma många till del.

Anslag och stipendier kan sökas av såväl enskilda, som grupper av personer och institutioner. Bidrag delas i första hand ut för att bestrida kostnader för material och teknisk produktion, men anslag kan också ges i form av stipendier för att möjliggöra genomförande av projekt. Bidrag ges inte till lön eller arvode ej heller rese- eller hotellkostnader i samband med konferenser eller studieresor.

Hur du ansöker

Ansökningar behandlas en gång om året och skickas in senast 15 september till anslag@samfundetsterik.se eller per post till Samfundet S:t Erik, Köpmangatan 5, nb 111 31 Stockholm.

Anslagsansökningar behandlas i oktober av samfundets styrelse, som beslutar om fördelning.

Vill du ha dina ansökningshandlingar i retur behöver du skicka med ett frankerat kuvert.

Bidragsansökningar skall innehålla följande uppgifter:

 1. Beskrivning av projektet som det sökta bidraget avser.
 2. Beräknad totalkostnad för projektet.
 3. Belopp som söks från samfundet.
 4. Budget för projektet med redovisning av fördelning på olika utgiftsslag samt när i tiden utgifterna kan beräknas uppstå.
 5. Intyg från eventuellt förlag.
 6. Namn på eventuellt andra tillfrågade bidragsgivare samt uppgifter om vilka av dessa som lämnat bidrag, till vad och till vilket belopp.
 7. Bedömning av möjligheten till framtida intäkter från färdigställt projekt.
 8. Plan för eventuell kompletterande finansiering.
 9. Uppgifter om sökandens erfarenheter av tidigare genomförda liknande arbeten samt referenser.

För beviljade bidrag gäller följande villkor:

 1. I samråd med mottagaren upprättar samfundet en utbetalningsplan. Utbetalning av ändamålsbestämda anslag sker normalt vid tiden för utgifternas bestridande.
 2. Mottagaren är skyldig att kvartals- eller halvårsvis rapportera hur arbetet framskrider samt hur erhållna bidrag använts (budgetuppföljning).
 3. I samband med att projektet är färdigställt skall mottagaren tillse att det tydligt framgår att bidrag erhållits av Samfundet S:t Erik. Om arbetet redovisas i tryckt skrift skall ett visst antal exemplar, efter överenskommelse med samfundets styrelse, överlämnas till samfundets kansli. Vid bidrag till utställning, restaureringsinsats eller liknande skall samfundet ges möjlighet att närvara/medverka vid t ex invigning.
 4. Mottagaren skall vara beredd att presentera det slutförda arbetet för samfundet, t ex i föredragsform för samfundets medlemmar.
 5. Mottagaren är skyldig att återbetala erhållet bidrag om arbetet inte påbörjats inom två år eller bedöms inte kunna slutföras inom fem år från utbetalningstillfället.
 6. Beslut om beviljat, ännu inte utbetalt anslag, återtas efter två år från beviljandet om arbetet då ännu inte påbörjats. Om projektet åter aktualiseras, måste ny ansökan inlämnas för prövning i samfundets styrelse.

Tidigare mottagare

Alla mottagare av anslag finns listade i verksamhetsberättelsen och återfinns i årsboken för respektive år. Här följer ett urval av tidigare anslag:

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere