Syftet med förslaget är att tillskapa 270 nya bostäder, att utöka lokaler för handel samt att åstadkomma en bättre tunnelbanestation. Den kompletterande bebyggelsen skall enligt förslaget underordna sig områdets karaktär vad gäller volymer, fasadbeklädnad och färgsättning. Utgångspunkten är att Husby skall förtätas. Ett ytterligare motiv är att rusta upp och förbättra den delvis nedgångna miljön, för att därigenom öka användbarheten och tillgodose kraven på trygghet och trivsel.

”Samfundet S:t Erik ställer sig positivt till en omfattande satsning på miljön i Husby och anser att området kan tåla en viss förtätning under förutsättning att de nya husen anpassar sig till den befintliga bebyggelsen i skala och utformning. Samfundet anser dock att förslaget till en ny överbyggnad av tunnelbanan bör omprövas.”

Läs hela yttrandet här https://drive.google.com/file/d/12BG214HRVwVdCLUBbsgVJjhwWmXnxGcU/view

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere