Samfundet har sänt in sitt yttrande över förslag till ny Översiktsplan för Stockholms stad -Utställningsförslag, Dnr 2015-10143-37

Samfundet noterar med tillfredsställelse att den bearbetning av planförslaget som skett efter det tidigare samrådet inneburit vissa förbättringar, särskilt med avseende på kulturmiljövärdena.

Dock finns fortfarande flera allvarliga invändningar; översiktsplaneförslaget saknar en redovisning av hur natur-, kultur- och stadsmiljövärden i berörda stadsdelar ska skyddas när omfattande nybyggande genomförs, och översiktsplanens roll i förhållande till övriga politiska styrinstrument behöver klargöras och stärkas.

Samfundet vill särskilt påpeka att när det gäller de nu aktuella planerna/diskussionerna om bostadsbebyggelse i Årstaskogen kan man konstatera att det inte finns ett ord om någon bostadsexploatering i det utställda förslaget till översiktsplan, varken i texten eller på kartan i beskrivningen av Enskede-Årsta- Vantör – något som under hand aktualiserats från Stadens sida. Området är utpekat som ett blivande naturreservat. Årsta tillhör de stadsdelar som under lång tid kompletterats med bostäder. Snart tillkommer en ny stor stadsdel på Årstafältet. Årstaskogen behövs som en grön lunga och tillflykt för stadsdelens invånare inför de svåra värmeböljor som forskarna förutspår i en nära framtid. En bebyggelse där skulle också påverka stadens silhuett och synas från många platser i innerstaden. Vi ifrågasätter bostadsbebyggelse på den platsen. Hela Årstaskogen bör ingå i det framtida naturreservatet.

Läs yttrande i sin helhet här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere