Mottagare av Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana

Här redovisar vi alla tidigare mottagare av Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana sedan 2003 då priset instiftades. Under 2015 och 2016 har inga motiveringar kompletterat utdelningen av stipendiet.

2016 Fil. kand och forskare Riccard Montén för boken I en grosshandlares spår – Lars Montén – företagsbyggare och filantrop i 1800-talets Stockholm.

 2015 Författaren Nisse Larsson  till  boken Stockholm på tapeten.
           Författaren Lennart Rydberg till boken Med ångbåt från land till stad. Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950.
           Fil. Mag. Petra Gröminger till boken The Green Man. Bladmannens ansikten i Sverige.

2014 Docent Inga Lena Ångström Grandien

 för hennes monografi om 1800-talsarkitekten Johan Fredrik Åbom. Inga Lena Ångströms i stort sett tryckfärdiga arbete kommer att bli ett välkommet kunskapsbidrag kring stockholmsarkitekturen, där en skildring av den produktive upphovsmannen till, bland mycket annat, Berns Salonger och Södra teatern länge har saknats.

2013 Inget stipendium delades ut

2012 Tekn dr i Bebyggelseanalys Ulrika Sax

för boken ”Kista Satellitstad i omvandling”, i vilken hon tydligt beskriver den moderna ABC-stadens tillkomst, utveckling och vision om den goda staden

2011 Inget stipendium delades ut

2010 Universitetsadjunkt Anders Sjöbrandt

Anders Sjöbrandts doktorsavhandling kommer, när den är färdig, med största sannolikhet ge ett värdefullt bidrag till den modernhistoriska Stockholmsforskningen. Den övergripande avsikten med hans forskning är att studera förändringsprocessen i Stockholm under 1950- och 60-talen ur ett kulturhistoriskt berättelseperspektiv. Han kommer att analysera värderingar, bakomliggande drivkrafter, visioner, retorik och motretorik bakom den stora cityregleringen. Avhandlingen kommer härigenom att öka kunskapen om de samhälleliga aktörernas tanke och föreställningsvärldar, om hur media speglade samhällsklimatet och hur media blev budbärare av rådande ideal. Vi kommer att få en tydligare bild av hur väl nutidens kollektiva minnen från 1950- och 60-talen överensstämmer med dåtidens samhällsuppfattning. Stipendium till forskning kring maktspelet kring Stockholms utveckling.

2009 Fil dr Per Anders Wiktorsson

för boken Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi. Avhandlingen kommer att bli ett tungt vägande bidrag till både beskrivningen av den litterära modernismens svenska historia, och till förståelse av Sverige under andra världskriget. Den handlar om en romansvit som bildar en hyllning till Stockholm och den levande moderna staden.

2008 Professor Thomas Hall

för boken Stockholm – the making of a Metropolis. Att kunna tillgängligöra hans bidrag till vår kunskap om Stockholm för en internationell krets är angeläget.

2007 Arkitekt Ola Andersson

för arbetet med boken Vykort från Utopia. Den innehåller en analys av modernismens byggande, som ju är särskilt angelägen eftersom det på ett så genomgripande sätt präglat Stockholm. Boken är samtidigt en framåtblickande analys av hur vi kan finna metoder att hantera detta modernistiska arv, och hur detta kan vara av värde för andra städer där modernismen haft stort genomslag.

2006 Inget stipendium delades ut

2005 Stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman

för att han i enlighet med stadgarna bedriver forskning kring Stockholm och dess historia vilken publiceras i bokform, här i form av E4 Stockholm en bok om vägen och dess anslutande bebyggelser.

2004 Inget stipendium delades ut

2003 Arkeolog Kerstin Söderlund

för hennes forskning som bl a grundar sig på nyare arkeologiska undersökningar i Stockholms Slott och jämförande studier av andra ”svenska riksborgar”.